Bijdrage KNM commissie Soor­ten­be­scherming


8 maart 2023

De Partij voor de Dieren wil af van het massaal doden van dieren via vrijstellingen en ontheffingen. We moeten ons vooral inzetten op een andere inrichting van het landschap en een betere bescherming, die zorgt voor een natuurlijk evenwicht, inclusief predatoren. Hiervoor is een verandering in denken en doen nodig. Het college realiseert zich onvoldoende hoeveel schade de mens toebrengt aan hún leefomgeving en rechtvaardigt te gemakkelijk om dieren te doden, omdat ze schade zouden toebrengen aan menselijke eigendommen. Ook hier moeten we ‘bouwen met de natuur’ in plaats van bestrijden en doden! Ik ga de wijzigingsvoorstellen, die we hebben voorbereid, kort toelichten.

Wildopvang en dierenambulances

Het college vindt dat dierenopvang vooral een maatschappelijke functie vervult en niet bijdraagt aan de bescherming of het verbeteren van het leefgebied van beschermde inheemse soorten noch aan de gunstige staat van instandhouding van beschermde diersoorten. En vindt dat exoten en beheerde soorten worden opgevangen wat onwenselijk is. Het college kan zich niet verschuilen door zich te beperken tot de wettelijke soortenbescherming en niets te doen aan de bescherming van het individuele wilde dier. Daarmee wordt de wettelijke intrinsieke waarde van het dier geschonden; een ieder, dus ook de provincie, moet zorg verlenen aan dieren in nood en kan niet hiervoor wegkijken! Andere provincies nemen hierin wel hun verantwoordelijkheid en we vinden dat Zuid-Holland dit ook moet doen. We willen we dat de provincie structureel geld vrijmaakt voor de wildopvangcentra en dierenambulances. We dienen een motie in om:

  • éénmalig het niet bestede budget van 2022 van € 112.500 over te hevelen naar financiële ondersteuning van de Zuid-Hollandse wildopvangcentra met een provinciale vergunning;
  • structureel een bedrag van € 250.000,-- per jaar over te hevelen van soortenbescherming naar financiële ondersteuning van de Zuid-Hollandse wildopvangcentra met een provinciale vergunning;

Vrijstelling

Een vrijstelling is een veel te algemene maatregel om te gebruiken om het doden van dieren toe te staan; er wordt in het geheel geen maatwerk toegepast, geen maatregelen naar tijd en plaats. Een goede controle is onmogelijk. Daarom zou een vrijstelling uitsluitend kunnen worden verleend voor de inzet van minder niet-dodelijke middelen, zoals actieve verjaging. We dienen een amendement in om de vrijstellingen te schrappen.

Bescherming egel

De egel is een icoonsoort en wordt bedreigd, maar staat tegelijkertijd op de vrijstellingslijst waardoor zijn leefomgeving wordt bedreigd. Dat is niet verenigbaar! We dienen een amendement in om de egel van de vrijstellingslijst te halen!

Ganzen

Op grond van de Wet natuurbescherming kan de provincie ontheffing verlenen om beschermde dieren te doden, mits voldaan is aan wetlelijke voorwaarden. Het moet dan onder andere gaan om dreiging van belangrijke landbouwschade of een gevaar voor de volksgezondheid of openbare veiligheid. Uitsluitend het beperken van de populatie ganzen is geen grond voor het verlenen van een ontheffing en is in strijd met zowel de letter als de geest van de wet. We dienen hiervoor een motie in.

Reeën

Voor reeën wordt aangegeven dat uit oogpunt van de verkeersveiligheid wordt ingezet op het beheer van de populatie. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de ganzen. Er is geen grond, genoemd in de wet. Op geen enkele wijze is aangetoond dat het schieten van reeën om de populatie te beperken op welke manier dan ook bijdraagt aan het beperken of voorkomen van aanrijdingen. We dienen zowel een amendement als motie in om populatiebeheer van reeën te schrappen.

Predatoren

De provincie wil inzetten op het beperken van predatie door de vos door waar mogelijk zich specifiek in te zetten om de nulstand te behouden in bepaalde gebieden.

Het streven naar een nulstand van een beschermde diersoort in een bepaald gebied is geen grond genoemd in de wet en hiervoor kan ook geen ontheffing worden verleend.

Bovendien staan de populaties weidevogels onder druk door verslechtering van hun leefgebieden en voedseltekort en niet door predatie. Dat het slecht met deze soorten gaat komt vooral door de intensieve landbouw met kunstmest, gifgebruik, vroeg maaien met als gevolg groene woestijnen met voor de weidevogels voedselgebrek en gebrek aan schuilmogelijkheden. Alleen als de landbouw verandert zullen de weidevogels een kans krijgen. Het bestrijden van predatoren heeft daar geen enkele invloed op. We dienen hiervoor een motie in.

Damherten

Zuid-Holland zet in op een gezonde populatie damherten in het huidige leefgebied in de duinen (Kennemerland-Zuid). Buiten de eerdergenoemde duingebieden vindt de provincie het vestigen van nieuwe populaties (verwilderde) damherten niet wenselijk.

Damherten zijn wettelijk beschermde in het wild levende dieren. Zodra vrijlevende damherten zich vestigen in een nieuw gebied, verandert hun status niet. Het blijven beschermde dieren. Het voorkomen van vestiging van een beschermde diersoort in een ander gebied is op grond van de Wet natuurbescherming niet toegestaan. Het betreft geen grond op basis waarvan een provincie kan ingrijpen. We dienen hiervoor een motie en een amendement in.

Exoten

De Partij voor de Dieren vindt dat in geval van wijdverspreide exoten, die zich volledig hebben gevestigd, hetzelfde beleid gevoerd moet worden als in het geval van inheemse diersoorten. En lokale maatregelen die zijn gericht op het oplossen van het betreffende probleem. We vinden dat daarbij moet worden ingezet op ecologisch systeemherstel en bij schade in eerste instantie gekozen moet worden voor diervriendelijke, niet-dodelijke maatregelen. We dienen hiervoor een motie in.

Escalatieladder

Allereerst is de vraag of er wel sprake is van ‘belangrijke schade’. Bovendien dient, voordat toestemming kan worden verleend voor het doden van dieren eerst te worden aangetoond dat schade leidt. Tevens moet worden aangetoond dat het doden daadwerkelijk tot een oplossing leidt. We willen dat bij elke ontheffing de toepassing van de escalatieladder schriftelijk wordt weergegeven en dat is nu niet het geval. Faunabeheerplannen zijn te algemeen en niet specifiek. We dienen hiervoor een motie in.

Bevers

Er wordt aangegeven dat het onvermijdelijk is dat een bever op bepaalde risico locaties proactief weg wordt gevangen en gedood in het kader van de waterveiligheid.

Het doden van een bever lost een eventueel veiligheidsprobleem niet op. Er moeten structurele maatregelen genomen worden, zoals het aanbrengen van materialen om de oever/dijk zodanig te verstevigen dat er niet meer in kan worden gegraven. Dat levert een duurzame structurele oplossing op. Als deze maatregelen niet worden genomen, zullen er elk jaar opnieuw herstelwerkzaamheden moeten worden verricht, waardoor de kosten over dezelfde periode nog hoger uitvallen. We dienen hiervoor een amendement en een motie in.

Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-Holland

De huidige Faunabeheerplannen hebben een geldigheidsduur van zes jaar en dat is al lang, want in zes jaar kan er veel veranderen ten aanzien van de soortenbescherming. De gegevens waarop een ontheffing wordt verleend, zijn vaak al bij de verlening van de ontheffing achterhaald, omdat de cijfers in het Faunabeheerplan over het algemeen al wat ouder zijn. Er kan niet op nieuwe ontwikkelingen worden geanticipeerd, zoals een gunstige staat van instandhouding van de soort. We dienen een motie in om de periode op zes in plaats van tien jaar te houden.

Artikel 1 E, lid 5

Voorgesteld wordt om aan de lijst met middelen bedoeld voor directe schadebestrijding lokvogels en middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt, toe te voegen. Eigenlijk wordt aangegeven om dieren te lokken om zoveel mogelijk dieren van dichtbij te doden en dat dit dan diervriendelijker zou zijn. Het gaat hier om schadebestrijding dus het weghouden en wegjagen en niet om het doden An Sich en het beperken van aantallen. Dit is geen grond waarop een ontheffing voor deze middelen kan worden gegeven. We dienen hiervoor een amendement in.

Schadevergoeding zonder afschot

We vragen het college in een motie om in overleg met het IPO en BIJ12 de mogelijkheden te verkennen voor meer mogelijkheden voor schadevergoeding zonder de verplichting van ondersteunend afschot en waarbij verjaging een vergelijkbaar resultaat oplevert;

Dit college kiest, als er al sprake van overlast mag zijn, veel te gemakkelijk en snel voor het doden van dieren, terwijl er effectieve niet-dodelijke maatregelen voorhanden zijn. De wilde dieren in onze provincie verdienen een veel betere bescherming en daarom helaas deze amendementen en moties. Ik hoop dat dit in de toekomst niet meer nodig is.

Ook in dit provinciale huis van de democratie is de Partij voor de Dieren de stem van de stemlozen, de dieren. Ik vraag uw respect voor een minuut stilte ter nagedachtenis aan de vele honderdduizenden onschuldig gedode wilde dieren in onze provincie en laat de stilte spreken….

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Soortenbescherming

Lees verder

Bijdrage installatievergadering Provinciale Staten Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer