Bijdrage KNM commissie Start­no­titie NPLG aanpak stikstof


29 juni 2022

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

Voor de Partij voor de Dieren staat natuurherstel voorop!

Er is een landelijk Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), wat bestaat uit deskundigenteams. Het doel van dit netwerk is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over herstelmaatregelen voor Natura 2000, de aanpak van stikstof, de leefgebiedenbenadering en de ontwikkeling van nieuwe natuur. De commissie Kalden heeft daartoe het rapport Ecologisch Assessment Landschappen opgesteld. Het gaat dan vooral om herstel van de natuur en ecosysteemdiensten. En dit is zeer interessant voor de aanpak van stikstof. Wordt hier door de provincie gebruik van gemaakt?

De sleutel voor herstel zit niet alleen in de natuurgebieden zelf. Buiten de natuurgebieden zijn de verbetering van waterkwaliteit, zoals hydrologische systemen, vermindering van input van nutriënten en chemische stoffen en herstel van schade, vergroten van de dynamiek en diversiteit, herstel van biotische kwaliteit, vergroten van het areaal, het aanleggen van ontbrekende ecologische verbindingen essentieel.

Het systeemgericht systeemherstel vraagt keuzes m.b.t. ruimtegebruik buiten de natuurgebieden. Er is daarvoor een integrale aanpak nodig.

Voor belanghebbenden is het proces nog onduidelijk en het is belangrijk dat agrariërs een duurzaam toekomstperspectief wordt geboden, waarbij ze uiteindelijk zonder de vele subsidies een boterham kunnen verdienen. Dankzij falend overheidsbeleid en jarenlang wegkijken van echt duurzame oplossingen is het vertrouwen van de boeren in het landelijke overheidsbeleid fors gedaald. Onze fractie heeft veel waardering en respect voor minister Christianne van der Wal, die haar rug recht houdt en aangeeft te willen voldoen aan internationale afspraken en de rechterlijke uitspraak respecteert. Ik hoop dat de gedeputeerde dit standpunt gaat uitdragen. Graag een reactie of zij de minister hierin steunt.

Goede ecologische en historisch geografische analyses een randvoorwaarde voor herstel en daarbij is een sterke regierol van het Rijk, maar nu ook van de provincies nodig!

Gelderland loopt volgens onze informatie voorop in de aanpak. In opdracht van provincie Gelderland is er onderzoek aan welke van de genoemde knoppen er gedraaid kan worden. Inmiddels is de provincie gestart met de aanpak. Heeft onze provincie contact met Gelderland over deze aanpak en zo nee, is het college bereid om dit te gaan doen? Graag een reactie.

Zoals eerder gezegd, onze fractie is niet tegen boeren, maar tegen het huidige verwoestende landbouwsysteem. De fractie wil juist meer boeren, maar minder vee en we willen een duidelijk en duurzaam toekomstperspectief voor boeren, wat nu ontbreekt in het overheidsbeleid. Is het college bereid hier bij het Rijk op aan te dringen?

Routekaart

De Partij voor de Dieren vraagt het college om een routekaart te maken, een planning te maken hoe te komen tot de plannen die voor 1 juli 2023 ingediend moeten worden bij het Rijk. Graag een reactie van de gedeputeerde. En is al bekend wat de interventieladder kan gaan betekenen voor de provincie? Deze ladder wordt door het Rijk ingezet, wanneer in juli niet de gebiedsprogramma’s klaar zijn, of wanneer op de weg daarnaartoe al blijkt dat die programma’s niet gehaald gaan worden.

Kan worden aangegeven welk bestaand beleid gebruikt gaat worden als onderdeel (opvulling) van de gebiedsprogramma’s en heeft de provincie nu zelf overzicht op het aandeel nieuw te maken beleid?

En wat te doen met de uitstoot van het Haven Industrieel Complex? Zie ook krantenbericht dat het HIC behoort tot de grootste uitstoters. Kan de provincie het zich wel veroorloven te wachten op Rijksregels over de aanpak stikstof-depositie en -emissie van de industrie?

Landschaps Ecologisch Systeem Analyse (LESA)

Een landschapsecologische systeemanalyse (LESA) is een manier om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de natuur op een bepaalde locatie, gebaseerd op informatie uit verschillende vakgebieden. Centraal in een LESA staat het landschaps- en systeemgericht denken. Een LESA kan gemaakt worden voor een natuurgebied, maar ook voor de omgeving van wegen of agrarische gebieden waar de natuurwaarde moet worden versterkt. Het geeft de knelpunten voor systeemherstel weer en is een nulmeting waardoor een gerichte aanpak mogelijk is. Is het college bereid om te kijken of dit ook voor Zuid-Holland ingezet kan worden?

Innovaties in de landbouw

De innovatieve maatregelen, zoals een mestverwaardingssysteem en Stikstofkrakers, in de landbouw zijn nog niet bewezen. Het lukt het Bureau APPM niet omdat de cijfers er niet zijn. En bewezen is dat luchtwassers ook meestal niet doen wat wordt beloofd.

NLPG instrumenten

Zijn voor het college de NLPG instrumenten voldoende, zoals verplaatsing bedrijf, afwaarderen van grond, vergoedingen, onteigening. Hebben GS het instrumentarium op orde om tot doelbereik te komen? Graag een reactie.

Er wordt door het Rijk een transitiefonds opgezet met 24.3 miljard euro. Hoe wordt dit geld verdeeld over de provincies?

Als we echt een goede aanpak willen en robuuste natuur willen ontwikkelen vindt de Partij voor de Dieren dat we meer natuur nodig hebben en terug moeten naar de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RWE commissie Voorjaarsnota 2022 & Kadernota 2023 - 2026

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten NPLG stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer