Bijdrage Provin­ciale Staten NPLG stikstof


6 juli 2022

Voorzitter. De stikstof aanpak gaat niet over aanpak van de agrarische sector om vervolgens huizen en wegen te kunnen bouwen. Het gaat om herstel en versterking van de natuur en dat is hard nodig!

Boeren beseffen onvoldoende hoezeer zij baat hebben bij versterking van de natuur en de biodiversiteit en deze nodig hebben. En velen zien niet in hoezeer de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de stikstofcrisis de economie zullen raken als we doorgaan op de oude weg en niet ingrijpend veranderen. Boeren hebben een gezonde bodem, insecten en natuur nodig voor een gezonde bedrijfsvoering, die in balans is met de natuur. Dolf Jansen verwoordde het mooi. Het is geen strijd van dappere boeren tegen onmenselijke politiek, van het platteland tegen de stad, geen strijd van vleeseters tegen veganisten. Het gaat over waarden die je hanteert in je bedrijfsvoering in de politiek en in je persoonlijke leven en welke keuzes je daarbij maakt, waardoor ook in de toekomst nog een gezonde economie én ecologie mogelijk is.

Innovatie is teveel gericht op het huidige denken en handelen, die er niet voor kan zorgen dat we alle doelen gaan halen. PPP Agro Advies, die de melkveehouderij ondersteunt met advies, is bezig met de effectmeting van innovatieve agrarische maatregelen, maar heeft het nog steeds niet kunnen aantonen, dus het is een niet-valide instrument!

Einstein zei ooit al: we kunnen problemen niet oplossen door er op dezelfde manier over te blijven denken als toen ze gecreëerd werden. Het vraagt om reflectie en verandering van denken en doen.

De agrarische sector geeft aan dat de Nederlandse sector wereldwijd het duurzaamst is en dat er veel minder wordt uitgestoten dan 20 jaar geleden. En als men dat al vindt dan bewijst de huidige situatie hoe schadelijk het huidige landbouwSYSTEEM daadwerkelijk is. Er zijn groepen die het systeem ten koste van alles in stand willen houden. Verandering gaat in het begin altijd samen met weerstand. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. En het is niet vol te houden om zoveel grond (tweederde van onze grond is landbouwgrond) te gebruiken voor zuivel, vlees, waarvan tweederde uit ons vervuilende kikkerlandje ook nog eens bestemd is voor wereldwijde export. De kern van het voedselprobleem is het volgende: productiedieren eten gemiddeld zes keer meer proteïne dan ze produceren. Voor één kilo kippenvlees is 4,55 kilo voer nodig. Voor één kilo varkensvlees 9 kilo. Eén kilo rundvlees vergt zelfs 40 kilo voer. En dat voer bestaat veelal uit mais en soja, dat ook gegeten kan worden door mensen: 40 kilo in plaats van 1 kilo eten. Voor het voeden van iemand die plantaardig eet is gemiddeld 600 vierkante meter landbouwgrond nodig. Voor een vegetariër drie keer zoveel (met ei en zuivel). Voor iemand die naast eieren en zuivel ook vlees eet 18 keer zoveel. Een stuk landbouwgrond kan dus in plaats van 1 kilo rundvlees bijna 100 kilo plantaardig voedsel leveren. Dat biedt een oplossing voor het wereldvoedselprobleem, maar ook de klimaatcrises en andere crises. Het is maar dat u het weet…

Samengevat: als we echt begaan zijn met de wereld en mensen willen voeden dan is minder vlees en zuivel consumeren en meer plantaardige voeding voor mensen noodzakelijk. Daar is politieke moed voor nodig bij de partijen die agro business en de vlees- en zuivelproductie en -consumptie promoten.

In de vrijemarkteconomie heerst het recht van de sterkste. Het gevolg is dat grote bedrijven steeds groter worden en de kleine bedrijven verdwijnen. Zo ook in de landbouw. Familiebedrijven gingen daardoor vaak ten onder of kregen het steeds moeilijker. Boeren zijn jarenlang door de diverse VVD en CDA regeringen en christelijk rechts gestimuleerd om maar meer te investeren en te produceren, schaalvergroting toe te passen en lapmiddelen als de PAS en innovatieve stalsystemen in te zetten als het ei van Columbus, vooral gesteund door de Rabobank, veevoederbedrijven en zogenaamde ‘innovatieve’ luchtwasser- en stalvloerenbedrijven. Dit leidt alleen maar tot het in stand houden en uitstel en biedt geen oplossing voor het probleem evenals het aanvallen van wetenschappelijk onderzoek, dat de problemen weergeeft. Dat geldt niet alleen voor de agrarische sector, maar ook voor de luchtvaart, industrie, wegen.

En wat veel boeren niet in de gaten hebben, is dat niet zij er beter van werden, maar vooral veevoerbedrijven, stallenbouwers en de Rabobank. Boeren zijn woedend en dat komt omdat ze jarenlang een verkeerde worst is voorgehouden. En er daarmee jarenlang is weggekeken van het probleem en de oplossing ervan: minder vee en kleinschalige en duurzame boerenbedrijven, die in evenwicht met de natuur handelen.

Laten we de boeren nu eens een wortel voorhouden en een echte oplossing bieden. De Partij voor de Dieren wil hen helpen bij de omschakeling naar echte duurzame voedselproductie: meer boeren, minder vee, en we willen een duidelijk en duurzaam toekomstperspectief voor boeren, wat nu ontbreekt in het overheidsbeleid. Daarom dienen we samen met D66 een motie in om te bewerkstelligen dat boeren, binnen de kaders van de natuurdoelen, werkelijk een duurzaam toekomstperspectief krijgen aangeboden, zowel vanuit het Rijk als vanuit de provinciale mogelijkheden. Want als boeren protesteren om de stikstofmaatregelen van tafel te gooien en om op bestaande voet door te gaan, dan staan we daar niet achter. Wel als de boeren binnen de geldende regels demonstreren voor een betere toekomst voor zichzelf en komende generaties boeren om kans te hebben op een zelfstandig duurzaam boerenbedrijf in een gezonde omgeving voor mens en dier.

Versterking en doelen Natura 2000-gebieden

Het gaat om de versterking van de natuur, de Natura 2000-gebieden en NNN gebieden.

De inspanningsverplichting van de provincie is essentieel voor het komen tot gebiedsplannen waarin zowel de versterking van de Natura 2000-gebieden en de biodiversiteit en een duurzame toekomst voor ons landelijk gebied gerealiseerd wordt. Onderzoek naar ecologische draagkracht van de Natura 2000-gebieden, zoneringsmodellen rondom de Natura 2000-gebieden, omzetting van landbouwgrond naar natuur/recreatie dragen bij aan de internationale verplichting om de natuurdoelstellingen in de Natura 2000-gebieden te behalen. Subsidies, die economische doelen dienen, zoals toerisme kunnen een bedreiging zijn voor het behalen van de internationaal afgesproken natuurdoelen

Is GS bereid om in alle Natura 2000-gebieden een onderzoek te doen naar:

1) de ecologische draagkracht van het gebied;

2) een zoneringsmodel met bufferzones rondom de Natura 2000-gebieden;

3) omzetting van landbouwgrond naar natuur/recreatie;

4) onderzoek naar en stoppen van tegenstrijdige subsidies (zoals beschermen natuur en tegelijkertijd bevorderen toerisme/recreatie van natuurgebieden)

We houden hiervoor een motie achter de hand.

Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Startnotitie NPLG aanpak stikstof

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Kadernota 2023-2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer