Bijdrage KNM commissie Stikstof Rapportage 2020


24 maart 2021

We delen het standpunt van de heer Schonewille dat sinds de uitspraak van de stikstofuitspraak er nog steeds concreet niets is gebeurd. We dringen aan op een snelle aanpak! We delen de zorgen van de heer Schonewille t.a.v. het gebrek aan inzicht in de maatregelen en financiën die nodig zijn om deze problematiek aan te pakken.

Deel 2

Natuurdoelanalyse: tot nu toe zijn als pilot voor twee N2000 gebieden in Zuid-Holland natuurdoelanalyses opgesteld. Wanneer worden de overige verwacht? Wat is de planning voor de overige N2000 gebieden?

Bij de pilots voor de twee N2000 natuurgebiedsanalyses bleken de relevante data niet op orde te zijn. Wat is daar de oorzaak voor? En hoe worden de data nu wel op orde gebracht? En op welke beperkte schaal is aanvullend onderzoek gedaan en wat is daarvan de uitkomst?

Bij het maken van natuurdoelanalyses bleek te weinig mankracht aanwezig, mede ook door corona, en de data bleken niet of nauwelijks aanwezig te zijn, waardoor vertraging is opgelopen. We vinden dit zorgwekkend en onze vraag dan ook hoe de gedeputeerde dit gaat oplossen.

Bronnenanalyse: in 2020 is provincie gestart met onderzoek naar ontwikkelingsruimte voor activiteiten. Wanneer verwacht de provincie hier mee klaar te zijn en kunnen resultaten worden gedeeld?

Heeft de provincie precies in kaart welke programma’s, naast Schone Lucht Akkoord zouden kunnen bijdragen aan de vermindering van stikstofdeposities? Zo ja, kan een lijst aangedragen worden met deze programma’s?

Deel 3

De provincie stelt dat een beperkt deel van de stikstofdepositie afkomstig is van Zuid-Hollandse bronnen zelf, waardoor een gebiedsgerichte aanpak slechts deels een bijdrage kan leveren aan stikstofvermindering. En toch wordt er bij de uitvoering van deze gebiedsgerichte aanpak plannen gemaakt voor het kunnen verlenen van nieuwe vergunningen, door bij de verkregen ruimte deels aan natuur terug te geven en deels aan vergunningverlening te geven. Als het grootste deel van de stikstofdepositie van elders komt, dan kan dit niet worden weggegeven. En moet dan juist fors worden ingezet op uitbreiding van het natuurareaal.

De inzet van Provincie is realiseren wat lokaal haalbaar is, maar deze inzet vinden wij te mager. De provincie krijgt vanuit het Rijk de opdracht om de stikstofvermindering grotendeels te realiseren en dan mag meer ambitie worden verwacht! De heer Klumpes gaf het ook al aan. Zeker als de bal bij de provincie ligt, moet er meer gebeuren!

Gebied Veenweide-Nieuwkoop: Hier is slechts sprake van de maatregel inzet op stalvloeren!!! We vinden dit symptoombestrijding. Welke bronmaatregelen worden hier genomen en wordt er ook ingezet op opkoop van agrarische bedrijven?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Statenfractie Zuid-Holland