Bijdrage KNM commissie Varend Ontgassen


16 september 2020

Rond Nederlandse vaarwegen worden mensen blootgesteld aan petrochemische stoffen, waaronder kankerverwekkend benzeen. De stoffen komen vrij bij het varend ontgassen; tijdens de vaart ontdoen binnenvaarttankers hun tanks van ladingresten. Schepen uit Duitsland komen zelfs naar Nederland om hier te ontgassen en dan terug te keren, omdat in Duitsland wel een verbod geldt en in Nederland niet.

Landelijk is gesteld dat er niet meer varend mag worden ontgast in dichtbevolkte gebieden of bij bruggen en sluizen. Als criterium wordt gehanteerd, dat een gebied als dichtbevolkt wordt beschouwd indien er meer dan 200 inwoners per hectare zich minder dan 500 meter van de vaarweg bevinden. Aangezien het ontgassen enkele uren duurt, betekent dit dus dat er een lang stuk vaarweg benodigd is om volledig te kunnen ontgassen. Hieruit kan afgeleid worden, dat er in de gehele provincie Zuid-Holland niet varend ontgast mag worden. Toch gebeurt het nog steeds. Een voorbeeld: we hebben betrouwbare informatie dat op de Oude Maas, nota bene naast een Natura 2000-gebied nog steeds vaak varend ontgast wordt. Zijn daar ook E-noses? En zo nee, kan de handhaving daar worden geïntensiveerd?

Tot nu toe hebben inspanningen voor de invoering van een internationaal verdrag over varend ontgassen niets opgeleverd. Intussen blijft de uitstoot van schadelijke gassen doorgaan.

Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren wordt landelijk onderzocht of het schoonblazen van tanks door binnenvaartschepen tijdens de vaart eerder dan in 2020 verboden kan worden.

De E-nose is een instrument voor 1e signalering van mogelijk varend ontgassen, alhoewel de soort stof niet wordt gemeten. Schippers weten inmiddels heel goed dat varend ontgassen niet meer is toegestaan, dus standaard eerst een waarschuwing geven lijkt ons niet afdoende. Strenger optreden lijkt ons meer voor de hand liggend. Verder vragen we ons af of de handhavingsdiensten wel voldoende samenwerken. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Het is onacceptabel dat deze vergiftiging nog steeds doorgaat. We verwachten nu actie van het college, ook richting het Rijk, om omwonenden te beschermen tegen deze ernstige vervuiling en gevaar voor de gezondheid. Het is een grondrecht om de gezondheid van onze inwoners te beschermen en te bevorderen!

We vragen het college daarom om het beleid hierop aan te passen en de contacten met de handhavende organisaties en het Rijk te intensiveren.

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie notitie Vitale Landbouw

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Rapport Rekenkamer Warmtebedrijf Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer