Bijdrage KNM commissie Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied


7 december 2022

Allereerst veel dank voor de goede beantwoording van onze technische vragen, die de beeldvorming heeft verduidelijkt. Kunnen deze worden gedeeld met de commissie?

De diverse crises, zoals de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de waterkwaliteitscrisis, biodiversiteitscrisis en energiecrisis, moeten in samenhang worden aangepakt vindt ook de Partij voor de Dieren, net als het college. Ook dierenwelzijn in de landbouw moet hierin worden meegenomen. De belangrijkste maatregel om deze crises te keren is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dit vraagt om een allesomvattende aanpak: één waarbij de biodiversiteitsmaatregelen gecombineerd worden met klimaatplannen en natuurversterking. Door een duurzame verandering in de voedselproductie, het verminderen van ons energiegebruik en een reductie in het gebruik van grondstoffen, geven we de natuur de kans om te herstellen.

Het stikstofprobleem is niet nieuw. Al vanaf begin jaren ’70 zijn er zoveel dieren in Nederland, dat boeren de mest van hun dieren niet meer kwijt kunnen. Het ene na het andere kabinet heeft geprobeerd met technische oplossingen en vrijwillige afspraken met de sector het probleem aan te pakken, maar daarbij heeft het aantal dieren altijd door kunnen blijven groeien, zoals ook via de PAS. De Partij voor de Dieren waarschuwde al sinds 2009, toen de PAS werd ontwikkeld, dat dit tegen de wet zou zijn en kreeg gelijk.

Dit kabinet heeft zichzelf in de problemen gebracht door de afgelopen zes jaar maatregelen telkens vooruit te schuiven en wordt nu geconfronteerd met het eigen falende beleid, wat nu afgeschoven wordt op boeren. Het had al veel eerder aangepakt moeten worden, maar ja wijsheid achteraf is vele male groter dan een vooruitziende blik bij de afgelopen kabinetten. Ze moeten nu op de blaren zitten, die ze zelf veroorzaakt hebben. En daar mag je de boeren niet de schuld van geven! Hulde daarbij aan de verantwoordelijke VVD Minister die tot nu toe haar rug recht houdt en inziet dat moeilijke economische maatregelen noodzakelijk zijn om de natuur te redden. Wees eerlijk en houd boeren niet aan het lijntje! Op zich goed dat 5 procent van het bestemde landelijke budget besteed gaat worden aan de verbetering van dierenwelzijn, maar dat is niet genoeg! De veehouderij moet krimpen, linksom of rechtsom. En een ruimhartige compensatie is dan op zijn plaats.

De Startnotitie ademt het menscentrale denken uit, namelijk het landelijk gebied moet verbeterd worden zodat werken, wonen, landbouw en recreëren kunnen blijven bestaan. Het hoofddoel is en blijft versterking van de natuur, die in zeer slechte staat is, inclusief de sterke teruggang van de biodiversiteit, dus hier zou het eco-centrale denken en handelen de boventoon moeten voeren. Houd geen bedrijven in de benen als dat ten koste gaat van de natuur rondom de Natura 2000-gebieden en stel het behalen van de natuur- water- en klimaatdoelen centraal. Het NPLG maakt duidelijk dat die tijd voorbij is. De urgentie van de opgaven vraagt van de bestuurders om fundamenteel andere en soms moeilijke keuzes te maken.

Wat een klus voor het college en voor onze fractie moeilijk te overzien vanwege de complexiteit van het proces…. Dat is voor ons nog steeds niet helder. In welke deelgebieden worden de kerngebieden verdeeld? Welke partijen worden betrokken bij het proces, welke tafels (is er overlap), welke inspanningen worden van hen verwacht en op welke wijze voert de provincie de regie? Wanneer is het Rijk aan zet en wanneer de provincie? Er wordt in antwoord op onze vragen aangegeven dat vorm en inhoud nog volgen. Maar wanneer krijgen we dat? Voor de provincie zal ook nog niet alles geheel duidelijk zijn, maar een verhelderende technische sessie is wat ons betreft heel welkom...

Er wordt gesteld dat de urgentste doelen het eerst moeten worden behaald. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het urgentste doel dus natuurherstel moet zijn en zeker geen stikstofrechten opkopen om vervolgens weer meer te kunnen vliegen, huizen bouwen en wegen aanleggen. Daar schieten we niets mee op!

Voorzitter, een laatste, maar niet onbelangrijke vraag. Wat vindt het college ervan dat Schiphol nu ook boeren in Zuid-Holland opkoopt, om meer te kunnen vliegen? Graag een reactie!

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Chemours

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten Kader voor de relatie met China

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer