Bijdrage KNM Stik­stof­d­ossier


19 januari 2022

Allereerst wil ik de ambtenaren en het college bedanken voor de snelle en zeer verduidelijkende beantwoording van onze technische vragen. Dat helpt een leek als ik enorm bij het begrijpen van dit complexe dossier.

Voor veruit de meeste maatregelen om stikstof terug te dringen is het Rijk aan zet. De provincie zet zich nu wel in om natuurherstelmaatregelen te (gaan) nemen en stikstofmaatregelen waar mogelijk als meekoppelkans, maar wat kan de provincie via voorwaarden aan vergunningverlening nog extra doen?

We vinden het een goede zaak dat er een ecologische autoriteit komt, die zorg draagt voor de wetenschappelijke en juridische borging van ecologische analyses.

Vermindering stikstofdepositie veeteelt

De Partij voor de Dieren is van mening dat vermindering van de veestapel noodzakelijk is om de depositie door de veeteelt te verminderen en technische maatregelen, zoals vermindering van ammoniakemissie en CO2- uitstoot door emissiearme vloeren, ander voer, mestvergunning niet alleen onvoldoende zijn, maar ook vaak dieronvriendelijk, zoals het aanpassen van koeien om de uitstoot te verminderen. Voor het compleet maken van de NNN-gebieden en voor de zonering rondom N2000 gebieden wordt wel aantal landbouwareaal geprobeerd op te kopen, maar er wordt niet kritisch gekeken naar de hoeveelheid landbouw. De Partij voor de Dieren is van mening dat het landbouwareaal rondom deze gebieden moet worden gereduceerd willen de doelen gehaald worden! Zolang de Zuid-Hollandse eilanden, en het Groene Hart vol blijven staan met veeteelt, blijft de stikstofdepositie daar ook hoog en helpt symptoom- en gevolgbestrijding niet.

De redenen waarom er bij de betreffende 9 agrariërs geen interesse is in vermindering van de piekbelasting van Natura 2000-gebieden zijn divers, maar hebben gemeen dat de agrariërs door willen gaan met de uitoefening van hun beroep, zo staat in het antwoord op onze technische vraag daarover. De huidige criteria in de regeling gaan uit van bedrijfsbeëindiging en staan verplaatsing niet toe. Provincie en Rijk zijn met elkaar in gesprek over de tweede en derde tranche. Insteek van de provincies is dat de criteria verruimd worden, waardoor er meer agrariërs in aanmerking komen voor de regeling en er meer animo ontstaat. Graag horen wat deze criteria zijn en worden we op de hoogte gehouden.

Rijksdoelen terugdringen stikstof vijf jaar naar voren gehaald

We maken ons veel zorgen over het behalen van de doelen, nu deze door het Rijk vijf jaar naar voren zijn geschoven, waardoor al in 2025 50% van de benodigde stikstofreductie moet worden gehaald, Naast dat de Kritische Depositie Waarde (KDW) in 2024 onder 40% moet zijn. Als pas in 2023 het gebiedsplan Stikstof klaar is, dan heeft de provincie nog 2 jaar om 50% reductie te realiseren. Het antwoord op onze technische vraag hierover is dat provincies hier met het Rijk het gesprek aangaan. Graag worden we actief geïnformeerd over de voortgang en maatregelen.

De gemeente Rotterdam is bevoegd gezag voor het opstellen en vaststellen van een facetplan stikstof voor Maasvlakte 2 onder huidig recht. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 dient de gemeente op korte termijn de knoop door te hakken of dit haalbaar is, of dat er voor een andere oplossing wordt gekozen. De provincie is nauw betrokken bij dit proces en te maken afwegingen. Ook hier worden we graag op de hoogte gehouden van de voortgang.

We zijn heel benieuwd naar de concrete afspraken met het Rijk over de integrale benadering die de provincie - als bevoegd gezag ook - bij deze bedrijven voorstaan. In antwoord op onze technische vraag hierover komt het college hier graag vlot op terug na afstemming in o.a. NOVI verband en dat waarderen we.

Ook zijn we benieuwd naar de antwoorden van TNO over de buitenlandse bijdrage stikstofdepositie van 37%.

De Biesbosch zit niet in gebiedsplan 0.1, omdat stakeholders met hun bedrijfsbelangen dit min of meer tegen houden zo maken wij op uit de beantwoording van onze vragen. Ook hier worden we graag up te date over geïnformeerd. Dit was het voor de eerste termijn.

Carla van Viegen
Statenlid Partij voorde Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage RWE commissie Verstedelijkingsstrategie

Lees verder

Bijdrage KNM Rekenkamerrapport Drinkwater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer