Bijdrage Provin­ciale Staten Kadernota 2022 – 2025


14 juli 2021

We vinden het erg goed dat door het college nu een lange termijn doorkijk wordt gegeven van het benodigde structurele budget voor diverse provinciale kerntaken. Hieruit blijkt dat er structurele tekorten zijn op de langere termijn. Fijn dat dit inzicht wordt gegeven, want in het verleden werd niet veel langer dan 4 jaar vooruit gekeken. We hebben vooral zorgen over het structurele natuur- en recreatiebudget.

Recreatiegebieden

De verantwoordelijkheid voor het beheer van natuur- en recreatiegebieden is door de decentralisatie vanuit het Rijk primair een provinciale taakstelling en verantwoordelijkheid geworden. GS hebben op 8 oktober 2019 in antwoord op vragen van de SP aangegeven dat zij een goede kwaliteit van de recreatiegebieden belangrijk vindt en dat ook in lijn is met de Visie op de Rijke Groenblauwe Leefomgeving, waarin staat dat aantrekkelijke recreatiegebieden een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Daarnaast hebben GS in hun brief d.d. 9 juni 2021 inzicht gegeven in de stappen die gezet zijn en nog gezet worden binnen de huidige financiële mogelijkheden voor recreatiebeheer om het recreatiegroen in Zuid-Holland te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De beheermiddelen van belangrijke provinciale taakstellingen op het gebied van het beheer en onderhoud van provinciale recreatiegebieden zijn vaak omvangrijk en structureel. Gebleken is dat budgettering van financiële middelen voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden, ook voor de lange termijn, niet standaard is uitgesplitst en ook uit de Kadernota is gebleken dat de huidige en toekomstige financiële middelen voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden ontoereikend zijn. Uit informatie van Staatsbosbeheer blijkt dat er nu al sprake is van achterstallig onderhoud, beperkt toezicht en beperkte handhaving in de Zuid-Hollandse recreatiegebieden. De behoefte aan kwalitatief hoogwaardig groen dichtbij huis is nergens in Nederland zo groot als in onze provincie en deze behoefte is in het afgelopen coronajaar alleen maar verder toegenomen. Door aanpassingen in het beheer van recreatiegebieden kan de natuurwaarde van deze gebieden sterk verhoogd worden en is voor recreatie aantrekkelijker. Het belang van recreatiegebieden met hoge natuurwaarden voor beschermde planten en diersoorten wordt eveneens steeds urgenter en de gekozen manier van beheer en onderhoud mag niet leiden tot een afname van de kwaliteit en veiligheid van deze gebieden en ook achterstallig onderhoud van groen- en recreatiegebieden moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.

Daarom vragen we college:

  • inzichtelijk te maken wat de toekomstige exacte jaarlijkse tekorten gaan zijn voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden wanneer we achterstallig onderhoud willen voorkomen en de natuurwaarden willen vergroten;
  • zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in juni 2022, een voorstel aan Provinciale Staten aan te bieden waarin is opgenomen op welke wijze de financiering, inclusief de indexering, voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden structureel worden betrokken bij de begroting en welke oplossingsrichtingen het college daarbij voor ogen heeft;
  • hierbij ook alternatieve financieringsmogelijkheden voor beheer en onderhoud in ogenschouw te nemen.

We houden hiervoor een motie achter de hand.

Natuur

Dan de natuurgelden. De structurele financiële tekorten voor natuur kunnen niet opgevangen blijven worden met incidentele gelden en we vragen het college om er bij het Rijk op aan te dringen meer geld voor natuur beschikbaar te stellen en ook via Europese gelden meer beschikbaar te krijgen.

Klimaatverandering en Economie

Er is een zeer zorgwekkend rapport van het IPPC over klimaatverandering en de desastreuze gevolgen, ook voor de economie. ‘In alle voedselproductiesystemen nemen plotselinge verliezen toe’, zo wordt in het rapport opgemerkt, waarbij klimaatverstoring de ‘belangrijkste drijvende kracht’ is. De mensheid is niet toegerust om deze verslechtering van de situatie het hoofd te bieden. "De huidige aanpassingsmogelijkheden zijn ontoereikend om het hoofd te bieden aan toekomstige klimaatrisico's", waarschuwt het IPCC.

In 2050 worden honderden miljoenen inwoners van kuststeden bedreigd door frequente vloedgolven, veroorzaakt door de stijgende zeespiegel, die op hun beurt leiden tot aanzienlijke migratie. Honderden miljoenen mensen worden blootgesteld aan watertekorten, wateroverlast en hittegolven (kijk wat er nu in Limburg gebeurt.) We kunnen ons lot als mensheid in de richting van een betere toekomst alleen sturen door VANDAAG krachtige maatregelen te nemen om de op hol geslagen economische groei van de tweede helft van de eeuw een halt toe te roepen. ‘We hebben een radicale transformatie nodig van processen en gedragingen op alle niveaus: individuen, gemeenschappen, bedrijven, instellingen en regeringen’, aldus het rapport. 'We moeten onze manier van leven en consumeren herdefiniëren.' Het rapport stelt bijvoorbeeld dat we door de consumptie van rood vlees te halveren, en de consumptie van noten, fruit en groenten te verdubbelen, de voedsel gerelateerde uitstoot halverwege deze eeuw met maar liefst 70 procent terugdringen.

Het college stelt dat de coronapandemie een impuls geeft aan het debat over de houdbaarheid van het huidige economische systeem dat tegen haar ecologische grenzen aanloopt. Daar is de PvdD het roerend mee eens. Maar tegelijkertijd wil de provincie een economische groeiagenda Zuid-Holland realiseren, omdat de Zuid-Hollandse economische groei achterloopt bij andere regio’s. In antwoord op onze technische vragen wordt aangegeven dat de Groeiagenda gericht is op verduurzaming van de economie door onder andere vernieuwing van de Zuid-Hollandse energie-intensieve industrie, verduurzaming van de luchtvaart en van de tuinbouw. Ook zet de Groeiagenda in op biotechnologie voor duurzaamheid, eiwittransitie en een circulaire biobased economie. Dat is op zich natuurlijk een mooi begin, maar wordt hiermee voorkomen dat we binnen de ecologische grenzen blijven. We betwijfelen sterk of dit gebeurt met de huidige maatregelen, gezien ook het benoemde kritische IPPC rapport. Graag een reactie

De PvdD is het niet eens met de ontwikkeling van REGMED XB vanwege de daarmee gepaard gaande dierproeven! We zien graag dat het college zich meer gaat richten op de verdere ontwikkeling van de vervanging van dierproeven. Niet terug naar ‘business as usual’, maar naar een duurzame circulaire economie, waarbij de draagkracht van de aarde de grens is.

Zoals inmiddels bekend is de PvdD geen voorstander van de warmterotonde WLQ+: niet duurzaam en geldverspillend. Er worden 43,4 mln extra middelen gemeenschapsgeld voor ingezet (pag. 69). Dat moeten we niet willen! Bovendien moeten er veel bomen voor worden gekapt, terwijl de provincie juist wil inzetten op een betere bescherming van bestaande bomen en kap wil voorkomen.

Infrastructuur en economie

De kosten voor de Rijnlandroute lopen gierend uit de klauw. Dat was te verwachten, maar legt een zeer grote druk op de financiën voor andere provinciale taken! Het college vindt echter dat dit project koste wat kost moet doorgaan, evenals de genoemde geldverslindende warmterotonde! Hier is de PvdD het dus niet mee eens! Dit gaat te veel ten koste van andere belangrijke provinciale taken, zoals dierenwelzijn, natuurontwikkeling, biodiversiteit, recreatie en maatschappelijke belangen als cultuur, inclusiviteit, sociale woningbouw en een hoogwaardig OV netwerk. De Partij voor de Dieren maakt daarin een duidelijk andere politieke afweging en kiest om de hoogste urgentie voor te laten gaan en dat is het met de hoogste prioriteit aanpakken van de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en stikstofcrisis. En daarnaast de inzet op de provinciale kerntaken zoals regionale economie, en geen wereldwijde inzet op economische groei i.s.m. China.

De provincie heeft een wettelijke taak voor beheer & onderhoud van wegen, ook voor bermbeheer. Hieronder valt onder andere het zwerfvuil langs provinciale wegen. Dit straalt niet positief af op de provincie en bovendien is het gevaarlijk voor dieren, zowel wilde dieren en landbouwdieren op aangrenzende weilandpercelen. Daarnaast komt het zwerfvuil uiteindelijk in de natuur en in de zee terecht, met alle ongewenste gevolgen van dien. In ZH wordt het beheer op kwaliteitsniveau B uitgevoerd, dit betekent in de praktijk 4x per jaar bermen schoonmaken en 2x per week de prullenbakken langs de provinciale wegen. De gedeputeerde heeft in de commissie aangegeven zwerfvuil langs de wegen negatief te beoordelen en vindt het met name een verantwoordelijkheid van mensen die zich langs N-wegen en provinciale vaarwegen ontdoen van hun afval. We vragen het college of zij bereid is om een publiekscampagne over zwerfvuil te starten. Graag een reactie.

Woningbouw

Het beleid waarop Ambitie 6 gebaseerd is, is vooral gebaseerd op de Huisvestingswet en Wro (gaat op in de Omgevingswet). In deze ambitie is structureel € 5 mln materieel budget beschikbaar na 2023. Dit is fors lager dan de huidige budgetten omdat in deze collegeperiode significante incidentele middelen zijn toegevoegd aan Ambitie 6. Bijvoorbeeld voor 2021 is een bedrag van circa € 21 mln (inclusief rijksmiddelen) beschikbaar aan incidentele maatregelen. Dit betekent dat voor de materiële ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van het beleid voor het versnellen van de woningbouw en het stimuleren van sociale woningbouw (d.m.v. de diverse subsidieregelingen) na 2023 geen dekking meer is. Dit gaat problemen opleveren voor de periode na 2023 op het dossier woningbouw.

De maatregelen voor het arbeidsmigrantenbeleid is tot 2022 gedekt met incidentele middelen vanuit het Rijk. Vanaf begrotingsjaar 2022 is er geen budget beschikbaar voor passend woningaanbod voor arbeidsmigranten. Dit betreft een kwetsbare groep in Zuid-Holland en is zeer onwenselijk. Dit was mijn bijdrage voor de eerste termijn. Dank u wel.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren kleine marterachtigen van de Vrijstellingslijst

Lees verder

Bijdrage IC commissie Monitor leefomgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer