Bijdrage Provin­ciale Staten Warm­tero­tonde


16 december 2020

We zijn blij dat er nu duidelijkheid komt over het afblazen van het tracé Leiding over Oost (LoO) en de keuze over financiering aan de voorkant in de vorm van een convenant. We zien graag dat de provincie uit het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) gaat stappen en de bestuursovereenkomst met de gemeente Rotterdam over de LoO gaat opheffen. Dan kan de zo gewraakte geheimhouding op het dossier eindelijk worden opgeheven. Daarnaast zijn door een keuze voor de WarmtelinQ (WLQ+) en de realisatie daarvan door de Gasunie, de financiële risico’s verminderd en kan de bestuursovereenkomst met Rotterdam worden beëindigd. De provincie kan zich nu zonder last op de eigen provinciale bestuurstaken en belangen richten. We vinden het belangrijk dat de privaatrechtelijke belangen eraf zijn en de provincie zich richt op de publieke belangen, want daar is de overheid voor!

We willen het college graag een aantal zaken meegeven. We willen er voor waarschuwen, dat niet weer dezelfde fouten worden gemaakt en dat er geleerd is van deze dure leerschool. Met de keuze voor de WarmtelinQ+ komen er nieuwe stakeholders bij: de Gasunie gaat de leiding aanleggen, het ministerie van EZK gaat een regierol op zich nemen, maar ook het WarmteParticipatieFonds (WPF) en gemeenten in de regio Leiden participeren. Nieuwe grootschalige warmtenetten naar het Westland en Oostland zijn in voorbereiding. Hoe voorkomen we dat we niet weer voor financiële debacles komen te staan?

Het doel uit de energieagenda Watt anders van 2016 is om in Zuid-Holland in 2020 9PJ aan aardwarmte. Dit doel is niet gehaald. In de procesbeschrijving voor de WarmtelinQ+ ontbreekt de noodzakelijke ontwikkeling van innovaties op het gebied van aardwarmte en andere (lokale) duurzame warmtebronnen om het warmtenet te voeden. Op deze manier blijft de warmtevoorziening afhankelijk van de restwarmte van de fossiele industrie uit het haven industrieel gebied. Er moet veel meer worden ingezet op het gebruik van kleinschalige, echt duurzame warmtebronnen.

Er wordt voorgesteld om veel geld te pompen in de WarmtelinQ+ uit de algemene reserves. En dat, terwijl er wordt aangegeven dat er geen geld is voor de taken die de provincie heeft op het gebied van de ontwikkeling van natuur en het bos- en bomenbeleid. Er wordt dus wel een groot bedrag uit de algemene reserve gehaald voor het warmtedossier, maar voor financiering van het actieplan weidevogels was zelfs een amendement van PS nodig. Het is dus een politieke keuze om geen geld voor natuur vrij te maken, maar wel voor de niet-duurzame warmterotonde en dat vinden wij niet de juiste keuze!

Ondanks dat de financiële risico’s zijn verminderd en de geheimhouding eraf kan, kan onze fractie niet instemmen met het statenvoorstel voor de warmtelevering aan de Leidse regio. GS maakt de politieke keuze van blijvend gebruik van niet-duurzame energievoorziening. Restwarmte afkomstig vanuit de fossiele industrie die de warmte moet leveren, komt er aan de andere kant van de leiding niet plotseling uit als een groene energiebron. We moeten niet kiezen voor een warmtelevering die afhankelijk is van de vervuilende fossiele industrie. We moeten kiezen voor een écht duurzame oplossing voor de energietransitie. We moeten de doelstelling van een klimaat-neutrale energiehuishouding in 2050 in Zuid-Holland met urgentie voorop stellen. Met de warmterotonde die afhankelijk is van fossiele restwarmte zadelen we toekomstige generaties op met een probleem dat dan nóg groter zal zijn dan dat het nu al is.

Evenals DENK willen we dat de adviezen van de rapporteur dhr. Langeraar nadrukkelijker worden betrokken bij de besprekingen en besluitvorming. We kunnen ook de overige moties steunen, omdat deze zich richten op meer openbaarheid, transparantie en informatie.

De realisatie van de warmterotonde met alle nadelige gevolgen van dien wordt te veel bekeken vanuit een tunnelvisie. Hij zal en moet er komen. We vinden het een politieke dwaling en hopen dat dit stopt en dat er gekozen wordt voor andere duurzame energievoorziening en er vooral wordt ingezet op energiebesparing. Beter ten halve gekeerd dan ten hele politiek gedwaald. Dank u wel.