Commissie R&L 28 november 2018


29 november 2018

Toerisme

Er is een verkenning gedaan hoe het toerisme in Zuid-Holland kan worden versterkt. De provincie wil inspelen op het beter benutten van toeristische mogelijkheden, het aanbod verbeteren en samenwerken aan thematische verhaallijnen.

Meer toerisme leidt tot economische groei en de vraag is of dit een duurzame ontwikkeling is die we ook voor de langere termijn willen en kunnen volhouden. Zowel de toeristische industrie als de individuele toeristen kunnen op allerlei terreinen een negatieve invloed uitoefenen.

Zo wordt de schaarse ruimtebebouwd met toeristische accommodaties en infrastructuur, zoals wegen. Op deze plaatsen is geen ruimte voor natuur om te overleven.

De komst van meer toeristen vergroot ook de vraag naar en extra gebruik van zoet water en vervuiling van water. Bijvoorbeeld zwembaden en golfbanen verbruiken veel water waardoor elders tekorten kunnen ontstaan.

Tijdens tochten door de natuur worden planten vaak vertrapt of overreden. Dit brengt schade toe aan de natuurlijke begroeiing en maakt dat de omgeving minder ‘natuurlijk’ overkomt. Het kustgebied is kwetsbaar en moet beschermd worden. (Illegaal) Verblijf in de duinen tast de natuurlijke zeewering aan. Meer aanwezigheid van de mens in de natuur verstoort de aanwezige in het wild levende fauna, wat onwenselijk is


De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de toename van toerisme en recreatie voor de klimaatdoelstellingen, natuur en milieu. Zeker gezien een recent Australisch onderzoek, waaruit blijkt dat toerisme een veel grotere impact heeft op klimaat, natuur en milieu dan tot nu toe wordt aangenomen. De toeristenindustrie draagt voor acht procent bij aan de opwarming van de aarde, zo blijkt uit het betreffende onderzoek. We vinden dat onvoldoende is onderzocht wat de nadelige gevolgen zijn voor de biodiversiteit, natuur, waterkwaliteit en het milieu, waaronder zwerfvuil.

We vinden dat aangegeven moet worden wat de grenzen van toerisme zijn. Daarnaast willen we dat wordt aangegeven hoe toerisme kan bijdragen aan natuurherstel, bijvoorbeeld via een natuurherstelfonds, gefinancierd door toeristische bedrijven. Ook de toeristenbelasting zou wat ons betreft volledig moeten worden gebruikt om de natuur en gezonde leefomgeving voor mens en dier te versterken. De Partij voor de Dieren is van mening dat ook hier grenzen aan de groei zijn.

En als er al sprake is van toerisme, zet dan in op ecotoerisme. Welke mogelijkheden zijn er om de toeristenbelasting te besteden aan verbetering van de natuur, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.