Najaarsnota


17 oktober 2018

Veel natuurprojecten en subsidieverlening ontwikkeling natuur zijn voor het zoveelste jaar op rij vertraagd……Verleden jaar zei ik het volgende over de NJN 2017:

“In elk geval blijkt dat voor het vijfde jaar op rij ( en nu dus het zesde) de natuurdoelen niet worden gehaald. Beschikbaar krijgen van gronden voor nieuwe natuur blijft sterk achter, evenals de ecologische verbindingszones op de streefwaarde en vertraging bij de natuurbeheerplannen.

De Partij voor de Dieren vindt dat het College veel teveel achter op koers raakt, evenals bij de KRW doelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De tijd dringt en er is steeds minder tijd om de doelen alsnog te behalen.”

Het is voorspellen, vertellen en vertragen….

Alhoewel we van het gas af willen. College gas erop en voldoe aan de eigen gestelde natuurdoelen en ga versnellen.

Extra geld Faunabeheereenheid

De PvdD kan zich niet vinden in het extra budget van 35.000 euro voor de Faunabeheereenheid. We vinden dat dit geld besteed moet worden aan de verbetering van biodiversieteit, natuur en dierenwelzijn en niet aan o.a. de communicatie over het rechtvaardigen van de dood van vele duizenden weerloze dieren.

Economische groei in relatie tot kwaliteit leefomgeving

We vinden, in tegenstelling tot het college, niet dat de economische groei in balans is met de kwaliteit van de leefomgeving.

Economische groei is er, maar dit gaat wel degelijk ten koste van de leefomgeving. De luchtkwaliteit is nog steeds niet goed, zelfs de slechtste van Europa, de doelen op het gebied van de waterkwaliteit lopen zeer zorgelijk achter, de biodiversiteit neemt nog steeds dramatisch af en door de toenemende intensieve landbouw, verslechtert nog steeds de bodemkwaliteit en levert het een gevaar voor de volksgezondheid. Uit de Najaarsnota blijkt dat de melkveehouderij in Zuid-Holland nog steeds een veel te hoog stikstofoverschot levert en een lage energie efficiëntie. De Partij voor de Dieren blijft van oordeel dat er veel sterker ingezet moet worden op ecologische groei om evenwicht te vinden.

Subsidie Equestrum

Dit is voor ons een belangrijk onderwerp en ik wil hier wat nader op ingaan.

De provincie stelt aan PS voor om 300.000 euro subsidie te verlenen aan het Equestrum, een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van de hippische sector.

De PvdD vindt dat de verbetering van het dierenwelzijn centraal zou moeten staan bij het kennis- en innovatiecentrum Equestrum. Daarbij zijn de ontwikkeling van de vijf vrijheden leidend bij de innovatie en kennisvergroting en kennisdelen.

  • dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen en voldoende ruwvoer;
  • dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben per diersoort een geschikte leefomgeving inclusief onderdak, beschutting en een comfortabele rustplaats;
  • dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;
  • dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;
  • dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Dat is in het voorstel voor subsidieverlening aan het Equestrum niet het geval. Ik zal dit wat nader toelichten. Er wordt in de startnotitie Equestrum alleen over economische belangen gesproken. (handel, export, sportprestaties, rasveredelling en niet op het verbeteren van dierenwelzijn en de intrinsieke waarde van het paard).

In de sport staat lang niet altijd het welzijn van dieren bovenaan. Ego en economische belangen zijn vaak leidend.

Er gaan veel nadelen gepaard met de doorfok van sportpaarden, zoals bijvoorbeeld hypermobiliteit, wat veelal leidt tot rugproblemen. Veel sportpaarden worden dan ook op veel te jonge leeftijd gedood, mede door overbelasting of verkeerde belasting. De huidige dekhengsten zijn veroordeeld tot een eenzaam leven zonder natuurlijk gedrag en sociaal contact wat een wezenlijke basisbehoefte is voor paarden. In het Equestrum wordt, voor zover de beschikbare informatie bekend is, niet hierop ingezet. De Partij voor de Dieren is van mening dat juist op het paardenwelzijn moet worden ingezet en niet op de economische belangen. Dit is helaas wel het geval, zoals de paardensport an sich, internationale business, nieuwe economische activiteiten, Dat gaat ten koste van het welzijn van dieren. De provincie kan juist een bijdrage leveren aan het verbeteren van paardenwelzijn door voorwaarden hierover te stellen bij de subsidieverlening. Ook dat is niet het geval. Uit beantwoording van onze vragen blijkt dat de provincie alleen maar inzet op het tot stand komen van het Equestrum, waarbij uit de startnotitie blijkt dat hoofdzakelijk economische belangen worden gediend. Daarom zal de PvdD niet instemmen met dit voorstel.