Toespraak demon­statie hobby­jacht 20 oktober 2018 Strijen Animal Rights


21 oktober 2018

Hartelijk dank dat u allemaal hier gekomen bent om te demonstreren tegen de hobbyjacht. Wij kunnen en mogen demonstreren en doen dat hier voor vele dieren voor wie wij de stem zijn…En wijzullen onze stem laten horen namens hen!

In 2016 is er een burgerinitiatief bij Provinciale Staten van Zuid-Holland ingediend om de hobbyjacht te verbieden. Coalitiepartijen, waaronder D66 VVD, CDA en ook de SGP/ChristenUnie hebben tegen dit burgerinitiatief gestemd, waardoor het niet is aangenomen. Terwijl D66 het nota bene in het eigen verkiezingsprogramma heeft staan om de hobbyjacht te verbieden! Maar we geven niet op!

De belangen van mensen worden in het algemeen en ook in de provincie Zuid-Holland gesteld boven de belangen van die van dieren. Maar waarom eigenlijk? Omdat we ons als mens boven dieren kunnen plaatsen en over ze kunnen heersen? In het menscentrale denken telt het dier niet mee en wordt ondergeschikt gemaakt aan de mens. De Partij voor de Dieren vindt dat dit anders moet. De rechten van dieren moeten grondwettelijk worden beschermd.

Als we ook maar een klein beetje vinden dat de belangen van dieren ertoe doen, is het onmogelijk om de hobbyjacht te rechtvaardigen. Het plezier van het jagen staat hier tegenover van het leven van het dier. Er zou geen discussie moeten zijn over de plezierjacht: het is op geen enkele manier te verdedigen, want hoe kan plezier voor de een de dood van een ander rechtvaardigen?Als we dat accepteren als moreel principe, in wat voor samenleving leven we dan?

Hoe gaan we om met het welzijn van dieren? Al in1780 vroeg de Engelse filosoof Jeremy Bentham zich af hoe lang het nog zou duren voordat wij met meer respect met dieren omgaan. Hij vergeleek de behandeling van dieren met de grootste misdaad van zijn tijd: de slavernij. Hij zei: ,,De vraag is niet of zij kunnen redeneren, en evenmin of zij kunnen spreken, maar: kunnen zij lijden?’’ En dat doen dieren, zoals de haas, de fazant, het konijn, de houtduif en de wilde eend, die puur voor het plezier van een jager gedood mogen worden. Dat is onethisch, maar er wordt door de overheid van weg gekeken. Het is een kwestie van beschaving om anders met onze mede aardbewoners om te gaan en we zullen onshiervoor blijven inzetten!

In de menscentrale ethiek telt het dier niet mee. Alles richt zich op de mens en zijn geld. Met zoveel verschillende soorten dieren: productiedieren, in het wild levende dieren en zogenaamde ‘schadedieren’, en natuurlijk onze huisdieren en andere landbouwdieren is dit onethische handelen niet vol te houden en zullen we verder moeten kijken dan alleen de menselijke belangen. Het zijn onze medebewoners van deze planeet, die net als wij, mensen, recht hebben op leven en welzijn. Maar dieren hebben nog geen enkele morele status. Er kan van alles met ze gebeuren, Ze worden op allerlei manieren lichamelijk en geestelijk mishandeld, vernederen en beroofd van hun identiteit en intrinsieke waarde. Een dier is tenslotte maar een dier…… Geld en eigen plezier wordt belangrijker gevonden dan leven.

Er wordt vaak gezegd: verbeter de wereld: begin bij jezelf. Wat kunnen wijzelf doen?

Er wordt gesproken over allerlei crises, zoals een, klimaatcrisis, voedselcrisis, watercrisis e.d. Dat is waar, maar daarachter ligt een nog veel diepere crisis: een ethische en morele crisis van de mens: er is bij velen een gebrek aan eerbied voor de aarde en eerbied voor het leven. We plegen roofbouw op onze aarde. Via zorg voor de aarde en de dieren die daarop leven, kunnen we in deze ethiek oefenen. Dat vergt bewustwording. Wij, aanwezigen hier, kunnen een beweging in gang zetten en kunnen dit bewustzijn vergroten. Hierdoor zal verandering optreden en die is al aan de gang, zij het dat het nog onderstroom is en moet toegroeien naar de bovenstroom. Maar het zal gaan gebeuren, alleen het kost tijd. Als wij de druppels zijn, kunnen wij het laten worden tot een rivier, die gaat stromen, en wel in de goede richting…

De PvdD vindt dat de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren de uitgangspunten moeten zijn van provinciaal beleid. Daarom pleit de partij voor een systeem waarin het loont om verjaagmethoden te ontwikkelen en toe te passen zonder dieren te doden, waarbij alleen grote (landbouw)schade wordt gecompenseerd.

Misschien kan ik eindigen met een positief bericht. Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren komen er in Zuid-Holland twee proeven, waarbij er wel dieren verjaagd mogen worden bij gewasschade, maar niet gedood. Dit is een lichtpuntje en we zullen koersvast blijven om het doden van dieren voor plezier en schade te stoppen!

Ik wil u tenslotte nog erop attent maken dat op 10 december a.s. door de Partij voor de Dieren een lezing is georganiseerd in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag over dierethiek, met als sprekers filosoof Eva Meijer en dierethicus Willem Vermaat. U bent van harte hiervoor uitgenodigd en de toegang is gratis. Binnenkort zal de informatie hierover op onze website staan.

Dank u wel.