Terugblik Coali­tie­pe­riode 2015-2019


30 januari 2019

Terugblik op een coalitieperiode 2015 – 2019 met een coalitie van VVD, CDA, D66 en SP.

De coalitie stelt dat ze veel plannen hebben bereikt, dat het altijd beter kan en dat ze nog niet klaar zijn.

Laat ik beginnen met een aantal resultaten, die onze ogen succesvol zijn geweest.

Allereerst alle credits voor gedeputeerde Weber, die zich heeft ingezet om ‘Natuurrijk’ een klein maar bijzonder natuurgebiedje in de Krimpenerwaard te versterken en e verbonden met andere natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Veel waardering hiervoor!

En verleden jaar de extra impuls voor natuur, het project om verwilderde en zwerfkatten te vangen, steriliseren en weer uit te zetten en de proeven in twee gebieden waar geen ganzen worden gedood, maar enkel worden verjaagd en waarbij de schade wordt vergoed.

Een mooi resultaat is dat onze provincie een regenboogprovincie is geworden en dat ook uitdraagt. 6 maart is er een mooie lezing in ons provinciehuis van Kim Putters wat gaat over dit onderwerp. En de investeringen in cultuur dragen we een warm hart toe.

Toename reserve

Echter, de reserve is steeds meer toegenomen en veel plannen zijn niet uitgevoerd. Nu zijn het lang niet altijd de plannen waar de PvdD voorstander van is, dus kunnen we het geld beter besteden aan een leefbare planeet voor de toekomst. En daar moet nog veel voor gebeuren! Zo is het geld voor natuurontwikkeling en natuurbeheer bij lange na niet besteed waarvoor het bedoeld is. Wel mooie plannen, maar geen uitvoering. Die bui zag de verantwoordelijke gedeputeerde verleden jaar ook hangen en dacht: ik moet wel iets doen om in deze vier jaar nog iets te bereiken op het gebied van natuur. En natuurlijk zijn we blij met deze extra investeringsimpuls, maar de PvdD pleit al meer dan 10 jaar voor meer en intensiever natuurbeleid om het enorme biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en om de schamele 6 procent natuur in Zuid-Holland te versterken en uit te breiden. En dat is hard nodig in het enorm verstedelijkte Zuid-Holland.

Klimaatbeleid en energietransitie

Voorzitter. Dan het klimaatbeleid en de energietransitie. Verontrustende berichten dat dit kabinet de gestelde klimaatdoelen niet gaat halen en dat er fors extra op moet worden ingezet. De Partij voor de Dieren wil hierbij inzetten op krimp van de veestapel en minder vlees eten. Vlees en zuivel eten dragen in hoge mate bij aan de vervuiling en opwarming van onze aarde. Helaas is de veestapel in Zuid-Holland de afgelopen vier jaar alleen maar verder gegroeid en zijn er in de afgelopen vier jaar 770 vergunningen verleend voor exploitatie en uitbreiding, 309 vergunningen voor exploitatie en nog eens 87 vergunningen voor uitbreidingen van veehouderijbedrijven, in totaal bijna 1200 veergunningen voor meer productiedieren. Dat moet echt veranderen!

Water en luchtkwaliteit

Ook voldoet de provincie bij lange na niet aan de gestelde luchtkwaliteitseisen die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gesteld.

En in 2015 had de provincie al moeten voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat is bij lange na niet gehaald. Uiterlijkin 2027 moet de provincie voldoen aan deze doelen en ook dat halen we niet als het huidige beleid wordt voortgezet. Ook hier moet fors extra worden geïnvesteerd.

In mijn bijdrage aan het begin van deze Statenperiode heb ik het volgende gezegd:

“Wubbo Ockels hield in de laatste periode van zijn leven een vlammend betoog voor duurzaamheid, “We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde”, zei hij. Een bewustzijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent. Hij zei dat de natuur kapotgemaakt wordt en riep mensen op hun leven en consumptiepatroon te veranderen.

We zijn te kunstmatig bezig geweest in de afgelopen eeuwen. Alles draait om geld. Maar duurzaamheid heeft niets met geld te maken. Niet langer alleen gaan voor het geld, de winst en de maatschappelijke kosten afwentelen op de samenleving. Dat proces is funest voor duurzaamheid. We moeten ons voortbestaan redden aldus Ockels. Laten we dit ook in de provincie Zuid-Holland als onze leidraad hanteren voor ons beleid, handelen en besluitvorming. Voor de Partij voor de Dieren gaat politiek over waarde en waarden. Over hoe wij de samenleving zó kunnen inrichten dat mensen en dieren er in harmonie kunnen samenleven, met respect voor en verbonden met elkaar én met de natuur.” Einde citaat.

Helaas is dit niet de politieke werkelijkheid geweest van de afgelopen vier jaar. Ja, economisch gaat het ons misschien goed, maar wat betekent dat voor onze planeet en de toekomst van onze kinderen. Een Zweeds meisje van 15 jaar, Greta Tunberg, verwoordde het op de klimaattop in Polen zo treffend : “Jullie hebben het alleen maar over groene economische groei omdat jullie tebang zijn om niet meer populair te zijn. Jullie hebben het alleen maar over vooruitgang, met dezelfde slechte ideeën die ons in deze puinhoop hebben doen belanden. Zelfs als de enige verstandige oplossing aan de noodrem trekken is. Jullie zijn niet volwassen genoeg om te zeggen waar het op staat. Zelfs die last laten jullie over aan ons, kinderen. Het maakt niet uit of ik populair ben of niet. Ik lig wakker van het klimaat en van onze planeet. Onze samenleving komt in het gedrang door het egoïsme van een kleine groep mensen, die hopen geld willen blijven verdienen. Onze biotoop wordt kapotgemaakt, zodat rijke mensen in landen als het mijne in luxe kunnen leven. Veel mensen moeten lijden zodat weinig mensen in weelde kunnen leven. Jullie zeggen meer van jullie kinderen te houden dan van eender wie, maar toch nemen jullie hun toekomst voor hun ogen weg”. Helaas is wat ze zegt werkelijkheid, ook in Zuid-Holland. Het roer moet drastisch om. Laten we kinderen hun toekomst terug geven. Dat vergt een verregaande koersverandering in het economisch en ecologisch denken en handelen: een economisch en ecologisch handelen dat verantwoord is met wat onze planeet aankan, een zorgen voor onze aarde in plaats van alleen nemen. We moeten onze politieke verantwoordelijkheid nemen voor onze aarde en alles wat daarop leeft voor nu en in de toekomst!