Amen­dement: Finan­ciële onder­steuning dieren­am­bu­lances


Begroting 2024

8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2023 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

beslispunt 1 in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat dit komt te luiden als volgt:

1. Vast te stellen de Begroting 2024 inclusief het bijlageboek en de bijlages Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2024-2040, met dien verstande dat:

200.000 euro wordt toegevoegd voor financiële ondersteuning voor Zuid-Hollandse dierenambulances en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Toelichting

In Zuid-Holland worden veel gewonde en zieke dieren vervoerd naar wildopvangcentra, waarmee invulling wordt gegeven aan de zorg voor dieren in nood. Zij verrichten een belangrijke taak met een groot maatschappelijk belang dat zeer breed wordt gedragen onder de inwoners van Zuid-Holland.

De ritkosten: gemiddeld 222 slachtoffers per ambulance. De kosten per dier zijn ongeveer 25 euro. De vervoerskosten zijn vanwege de vogelgriepuitbraak en een sterke toename van het vervoer van gewonde en zieke egels sterk gestegen.

Een aantal gemeenten in onze provincie neemt al wel overheidsverantwoordelijkheid en draagt bij aan de het vervoer van gewonde en zieke dieren in hun gemeente. Maar dat is niet voldoende om de kosten van het vervoer te dekken.

De Dierenbescherming heeft een noodkreet geuit over de financiële nood bij dierenambulances.[1]

Ook voor de provincie komen de dierenambulances regelmatig in actie om langs provinciale wegen gewonde en zieke dieren op te halen en te vervoeren, zo blijkt ook uit de beantwoording van onze technische vragen over de begroting. De Partij voor de Dieren vindt dat ook Ritkosten: Gemiddeld 222 slachtoffers per ambulance. In NL in totaal 66 ambulances. Kosten per dier ongeveer 25 euro. Totaal landelijk: 366.300 euro.

Opvang: 30 opvangcentra. Extra kosten ihkv vogelgriep 15k per opvang. Totaal NL: 450.000 euro. Plus de reguliere kosten.

hier een dekkende vergoeding voor gegeven moet worden.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Debora Fernald Groep Doe STOER
Lies van Aelst SP

[1] https://www.dierenbescherming.nl/actueel/noodkreet-wildopvangcentra-en-wildvervoer


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

MOTIE: Geen gunning aan bedrijven die actief bijdragen aan schending mensenrechten

Lees verder

Motie: Onderzoek effecten gebruik beaumix voor natuur, milieu en volksgezondheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer