Amen­dement: Maximum leeftijd jongeren in jonge­renraad 18 jaar


3 februari 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering digitaal bijeen op 3 februari 2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Aan beslispunt 1 uit voorstel 7335 de tekst ‘in de leeftijd van 14 tot 18 jaar’ toe te voegen, zodat het punt komt te luiden als volgt:

  1. Tot het instellen van een Jongerenraad in de Provincie Zuid-Holland, waarin jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de Provinciale Staten.

Toelichting

Jongeren vanaf 18 jaar kunnen zowel gebruik maken van het actief als passief kiesrecht en kunnen daarmee actief deelnemen aan de provinciale politiek. Daarnaast kunnen wij ons indenken dat jongeren van rond de 14-15 jaar zich kunnen laten ‘overrulen’ door volwassenen tussen de 18 en 23 jaar, terwijl ook hun stem goed gehoord moet kunnen worden. Het heeft daarom onze sterke voorkeur om jongeren tussen de 14 en 18 jaar te laten deelnemen in een jongerenraad.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen