MOTIE vreemd aan de agenda: Onder­steuning voed­selbank en dak- en thuis­lo­zen­opvang Rotterdam en Den Haag


16 december 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, digitaal in vergadering bijeen op 16 december 2020;

Constaterende dat:

in 2020 vanwege digitaal vergaderen van Provinciale Staten minder cateringkosten zijn gemaakt dan in 2019, te weten:

Kostenplaats

Naam

2019

2020

230

Staten griffie

€ 29.356

€ 7.439

de extra kosten ad € 6.467 voor het vergaderen in de Ridderzaal daarin niet zijn meegenomen, dus een bedrag van € 15.450,-- bespaard is vanwege digitaal vergaderen;

Overwegende dat:

er veel maatschappelijk draagvlak is voor ondersteuning van voedselbanken, zoals bij diverse bedrijven[1] en de actie van Radio 538[2];

veel mensen het financieel zwaar hebben, mede vanwege de coronacrisis;

de bespaarde cateringkosten van Provinciale Staten Zuid-Holland nuttig besteed kunnen worden door een kwetsbare groep mensen, eventueel met hun huisdieren, te ondersteunen in hun eerste levensbehoeften;

  • Provinciale Staten (als orgaan) geen betalingen kunnen verrichten; als er betalingen verricht worden, gaat dit op basis van een ingezonden factuur waar een prestatie tegenover moet staan;
  • PS aan GS kunnen verzoeken betalingen te doen en deze door te belasten aan PS;

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:

voor 21 december 2020:

€ 2900,-- over te maken aan de Stichting voedselbank regio Haaglanden;

€ 2900,-- over te maken aan de Stichting voedselbank regio Rotterdam;

€ 2900,-- over te maken aan de Dak- en Thuislozenopvang van het Leger des Heils Rotterdam;

€ 2900,-- over te maken aan de Dak- en Thuislozenopvang van het Leger des Heils Den Haag;

€ 1400,-- over te maken aan de dierenvoedselbank Haaglanden;

€ 1400,-- over te maken aan de dierenvoedselbank Rijnmond;

de kosten van bovenstaande schenkingen door te rekenen aan Provinciale Staten;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Lies van Aelst
SP

Rosalie Bedijn
PvdA

[1] https://voedselbankennederland.nl/actuele-acties/

[2] https://www.538.nl/missie-538


Status

Aangenomen

Voor

Tegen