MOTIE: Extra inzet behalen doelen KRW 2027


11 november 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2020;

constaterende dat:

  • in 2000 internationaal de doelen van de Kaderrichtlijn Water in Europees verband zijn afgesproken;
  • na 20 jaar nog steeds 0 procent van de Zuid-Hollandse oppervlaktewateren voldoet aan de internationaal afgesproken doelen van de Kaderrichtlijn Water;
  • De tijd steeds meer gaat dringen en in 2027 100 procent van de Zuid-Hollandse oppervlaktewateren moet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water;
  • De jaarlijkse doelen in het verleden al steeds meer naar beneden zijn bijgesteld (van 2010 12% naar 2010: 4 %; van 2011 18% naar 2011: 5%; van 2012 24%, naar 2012: 7%; van 2013 30% naar 2013: 9%; 2014: 11%)

Overwegende dat:

  • over 7 jaar 100 procent van de oppervlaktewateren moet voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water;
  • het noodzakelijk is om extra inspanningen te verrichten om de afgesproken waterkwaliteitsdoelen te halen;

Verzoeken het college:

  • een heldere probleemanalyse te formuleren m.b.t. de knelpunten waardoor niet wordt voldaan aan de gestelde doelstelling;
  • aan Provinciale Staten voor 1 april 2021 aan Provinciale Staten een probleemanalyse aan te bieden;
  • voor 1 april 2021 aan Provinciale Staten aan te geven welke extra maatregelen i.s.m. de waterschappen worden getroffen om te gaan voldoen aan de doelen van de KRW in 2027;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren (PvdD)
Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren (PvdD)


Status

Aangehouden

Voor

Tegen