MOTIE: Toepassing esca­la­tie­ladder


11 november 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2020;

constaterende dat:

  • in de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, vastgesteld op 9 november 2016 de zogenaamde ‘ladder van escalatie’ beschreven is;
  • de ladder van escalatie beschrijft dat als eerste moeten diervriendelijke methodes worden toegepast om schade of risico’s te voorkomen, pas als dat onvoldoende effect heeft wordt afschot toegestaan;
  • de ladder van escalatie beschrijft dat dit in de praktijk betekent dat in eerste instantie preventieve maatregelen moeten worden genomen zoals het plaatsen van vlaggen en akoestische middelen. Tegelijkertijd kunnen de eieren van de desbetreffende soort(en) worden bewerkt. Pas indien eieren bewerken én het nemen van preventieve maatregelen onvoldoende soelaas biedt, kan worden overgegaan tot directe schadebestrijding door middel van vangen of doden;
  • de ladder van escalatie beschrijft dat als het gaat om het voorkomen van schade populatiebeheer door middel van vangen of doden in feite de laatste stap is;
  • in de bovengenoemde verordening wordt beschreven dat Provinciale Staten onderzoek willen stimuleren naar nieuwe diervriendelijke of efficiënte middelen om schade of risico’s te voorkomen;

Overwegende dat:

  • de ladder van escalatie beter kan worden uitgewerkt voordat een provinciale ontheffing op basis van de Wet Natuurbescherming wordt verleend;

Dragen het College op:

  • de ladder van escalatie nader uit te voeren door preventieve maatregelen nader te benoemen en uit te werken;
  • stimuleren van onderzoek naar nieuwe diervriendelijke of efficiënte middelen om schade en risico’s te voorkomen;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren (PvdD)
Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen