MOTIE: Gunstige instand­houding haas en konijn


11 november 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2020;

constaterende dat:

 • op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren (Staatscourant 3 november 2020, nr. 56788) nu konijn en haas als gevoelige soorten zijn opgenomen;
 • de Minister van LNV daarbij vermeldt dat van deze soorten de populatiegrootte met 60 procent is afgenomen sinds 1950;
 • vanuit landelijke wetgeving de seizoenjacht op deze soorten (wildlijst) nog steeds open staat en opname op de Rode Lijst nog geen wettelijke bescherming biedt;
 • de voortgaande seizoenjacht een negatieve invloed heeft op de gunstige instandhouding van deze soorten;

Overwegende dat:

 • de Minister met opname van haas en konijn als Rode Lijst soort erkent dat de gunstige staat van instandhouding van deze soorten in gevaar is, zonder daarbij de wildlijst aan te passen;
 • een meerderheid van de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken voor een jaagverbod op haas en konijn nu deze diersoorten op de Rode Lijst staan;
 • de provincie wettelijk verplicht is tot een gunstige instandhouding van wettelijk beschermde dieren;
 • de provincie maatregelen kan treffen door zeer terughoudend te zijn met het verlenen van ontheffingen in het voor het doden van haas en konijn in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding;
 • de provincie echter niet de mogelijkheid heeft om de wildlijst aan te passen;
 • het van groot belang is om datgene te doen wat mogelijk is om de gunstige instandhouding van deze soorten te waarborgen;

Verzoeken het College:

 • het Ministerie van LNV te verzoeken de soorten haas en konijn van de wildlijst te halen;
 • zeer terughoudend te zijn met het afgeven van ontheffingen Wet Natuurbescherming voor het doden van haas en konijn in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren (PvdD)
Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen