AMEN­DEMENT Reser­vering finan­ciële onder­steuning wildop­vang­centra


22 april 2020

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering digitaal bijeen op 22 april 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

1. De 1e Begrotingswijziging 2020 vast te stellen met dien verstande dat:

a) het budget in 2020 voor doel 5.1 met € 200.000,-- wordt verhoogd ten behoeve van financiële ondersteuning van de acht Zuid-Hollandse wildopvangcentra met een provinciale vergunning daarvoor;

b) De € 200.000,-- naar rato wordt verdeeld onder de Zuid-Hollandse wildopvangen;

c) de verhoging ten laste wordt gebracht van de bestemmingsreserve groen.

Toelichting:

In 2019 is in de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen om een landelijke richtlijn te ontwikkelen voor structurele financiële ondersteuning van de Nederlandse wildopvangcentra met een vergunning. Dat betekent dat de minister met gemeenten, provincies en andere betrokkenen afspraken gaat maken hierover.

De wildopvangcentra werken al jaren in onzekerheid over hun toekomst en zijn vaak noodlijdend, terwijl zij inhoud geven aan de wettelijke zorgplicht voor hulp aan dieren in nood. Inwoners voldoen aan hun zorgplicht door zieke en gezonde dieren naar de wildopvangcentra te brengen, maar vervolgens krijgen de opvangcentra geen financiële ondersteuning van de provincie Zuid-Holland en incidenteel of niet van gemeenten; ze zijn volledig afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Het gevolg is dat veel wildopvangcentra tevergeefs om hulp vragen bij de overheid en in financiële nood verkeren.

Het Rijk is hierover in overleg met provincies en gemeenten. Regeren is vooruitzien, derhalve de reservering van voorlopig € 200.000,-- voor financiële ondersteuning van de 8 Zuid-Hollandse wildopvangcentra met een provinciale vergunning.

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
Jeremy Mooiman, PVV


Status

Verworpen

Voor

Tegen