Amen­dement: Tech­nische sessies in principe openbaar


19 mei 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering digitaal bijeen op 19 mei 2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

  1. Het regelement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, de Statencommissies, het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie van de provincie Zuid-Holland als volgt te wijzigen met dien verstande dat besluitpunt nummer 38 komt te luiden als volgt:

38. Aan artikel 67, Taken en werkwijze Statencommissies, wordt een nieuw lid 2 ingevoegd dat komt te luiden als volgt: 2. Het voorbereiden van Statenbesluiten door onderling overleg en/of informatie uitwisseling door bijvoorbeeld technische sessies valt onder de vereisten van een Statencommissievergadering in overeenstemming met artikel 80 van de provinciewet. Technische sessies zijn in principe openbaar, tenzij een tiende van het aantal aanwezige commissieleden verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt de deuren te sluiten. Vervolgens beslist een meerderheid van de commissie of de technische sessie met gesloten deuren zal plaatsvinden.

Toelichting:

In technische sessies wordt technische informatie gegeven ter verduidelijking op stukken die ter bespreking en besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. In het belang van laagdrempeligheid, transparantie en dienstbaarheid voor Zuid-Hollandse inwoners en andere geïnteresseerden is het verstandig om de (technische) verheldering van vaak complexe materie ook aan hen beschikbaar te stellen. Het draagt daarnaast bij aan de bevordering van de gewenste burgerparticipatie. Daarom dit amendement om technische sessies in principe openbaar te laten plaatsvinden.

Het amendement is ingetrokken, na brede ondersteuning voor verdere bespreking in werkgroep Reglement van Orde.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de agenda: Kaderstelling PS Uitvoeringsprogramma Natuur

Lees verder

MOTIE: Windmolens en vogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer