MOTIE: Finan­ciële onder­steuning wildop­vang­centra Zuid-Holland


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • voor een ieder, dus ook de overheid, de algemene zorgplicht ex artikel.1.4 van de Wet Dieren geldt: de verplichting om hulp behoevende dieren de nodige zorg te verlenen;
 • de provincie ene belangrijke taak heeft ten aanzien van beschermde in het wild levende dieren en een gunstige instandhouding van diersoorten;
 • er in 2022 voor soortenbescherming € 112.500,-- niet is besteed;
 • er voor soortenbescherming voor 2023 € 500.000 is begroot voor soortenbescherming;
 • dat het college heeft toegezegd éénmalig € 50.000,-- te besteden aan wildopvangen ten behoeve van professionalisering;

Overwegende dat:

 • mensen een gewond wild dier niet zelf mogen verzorgen en deze naar de wildopvangcentra brengen;
 • 86 procent van dieren die worden opgevangen in wildopvangcentra bestaat uit beschermde inheemse diersoorten en slechts 1 procent gewonde invasieve exoten;
 • de wildopvangen een cruciale rol vervullen bij vroegtijdige signalering van zoönosen (dierziekten, die van dier op mens overgaan), zoals rabiës en de gevaarlijke vogelgriep en daarmee bijdragen aan de volksgezondheid;
 • veel dieren worden opgevangen, die zijn aangeschoten door jagers en gewond achterblijven in het veld, wat in strijd is met de zorgplicht voor dieren in nood;
 • een eenmalig bedrag van € 50.000,-- ten behoeve van professionalisering niet in verhouding staat tot de maatschappelijke kosten, die met de opvang van gewonde wilde dieren worden gemaakt;
 • de meeste wildopvangen in financiële nood verkeren; en soms zelfs de deuren moeten sluiten, zoals de wildopvang in Delft;
 • wildopvangen een belangrijke publieke en maatschappelijke taak vervullen in het opvangen van gewonde wilde dieren;
 • De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) in zijn rapport heeft aangegeven gezien de regionale functie van wildopvangcentra en de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer bij de provincies, op dat niveau ook ondersteuning dient te worden gegeven aan de wildopvangcentra;
 • de provincie zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de financiële ondersteuning van de Zuid-Hollandse wildopvangcentra;

Verzoekt het college:

 • éénmalig het niet bestede budget van 2022 van € 112.500 over te hevelen naar financiële ondersteuning van de Zuid-Hollandse wildopvangcentra met een provinciale vergunning;
 • structureel een bedrag van € 250.000,-- per jaar over te hevelen van soortenbescherming naar financiële ondersteuning van de Zuid-Hollandse wildopvangcentra met een provinciale vergunning;
 • dit in overeenstemming te brengen in de Voorjaarsnota en volgende begrotingen;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen