MOTIE: Geen popu­la­tie­beheer reeën


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • voor reeën wordt aangegeven dat uit oogpunt van de verkeersveiligheid wordt ingezet op het beheer van de populatie (pag.16);
  • Populatiebeheer het beperken van de populatieomvang van een diersoort is om te voorkomen dat de dieren ernstige of omvangrijke schade veroorzaken of een publiek belang bedreigen (bijvoorbeeld volksgezondheid of verkeersveiligheid). Populatiebeheer vindt plaats met een planmatige en langdurige aanpak en gebeurt meestal onder de verantwoordelijkheid van een faunabeheereenheid.
  • een eventuele ontheffing kan alleen worden verleend als deze direct is gericht op één van de gronden genoemd in de wet (artikel 3.12 1e lid Wet Natuurbescherming);
  • op geen enkele wijze is aangetoond dat het schieten van reeën om de populatie te beperken op welke manier dan ook bijdraagt aan het beperken of voorkomen van aanrijdingen;

Overwegende dat:

  • de enige manier om de verkeersveiligheid te bevorderen is door het nemen van gerichte maatregelen op en langs de wegen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid, het verbeteren van het zicht langs de weg en het zo nodig plaatsen van rasters en aanleggen van oversteekplaatsen voor de betreffende dieren.

Roept het college op:

om het Omgevingsprogramma te wijzigen door in Hoofdstuk B2 Faunabeheer bij Maatregel: Beheer ganzenpopulaties op pagina 41 de volgende tekst te schrappen:

  • ‘De ree hoort in het Zuid-Hollandse landschap en wordt sterk gewaardeerd door mensen. Het gaat goed met de reeën en populatie neemt toe waardoor de reeën op steeds meer plekken binnen de provincie voorkomen. De reeën populatie binnen de drukbevolkte provincie zorgen voor risico’s voor het verkeer, schade aan landbouwgewassen en overlast en schade aan particuliere eigendommen. De provincie neemt maatregelen, waaronder het toestaan van beheer van de reeënpopulatie in het kader van o.a. het belang verkeersveiligheid en ter voorkoming en ter beperking van belangrijke schade aan landbouwgewassen.’

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Geen jaarrond beheer Ganzen

Lees verder

MOTIE: Vrije migratie damherten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer