Motie: Onder­steuning sociale en psychische nood agrariërs


Begroting 2024

8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2023 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • De stichting Taboe(r) (een initiatief van LTO Noord en Zorg om Boer en Tuinder) heeft aangegeven dat de vermenging van bedrijf en privé vaak groot is in de agrarische sector wat tot extra zorgen leidt;
 • Taboe(r) ook aangeeft dat er sociale en psychische nood is onder een deel van de agrariërs;[1]
 • deze nood ertoe leidt dat mensen het gevoel hebben met de rug tegen de muur staan en soms geen uitweg meer zien;
 • daardoor deze mensen zelfs gedachten van suïcide spelen;
 • er veelal een taboe rust om deze sociale en psychische nood bespreekbaar te maken;

Overwegende dat:

 • het gevoerde overheidsbeleid geleid heeft tot schaalvergroting, specialisering, automatisering en veel regelgeving in de agrarische sector met als gevolg veel agrariërs die een gevoel van onmacht en een gebrek aan persoonlijke keuzemogelijkheden ervaren (mee blijven doen aan de ratrace);
 • het belangrijk is om oog te hebben voor deze groep mensen uit de agrarische sector;
 • deze groep met sociale/psychische nood te helpen bij hun mentale gezondheid, omdat ze het gevoel hebben met de rug tegen de muur te staan en de problemen niet meer aan kunnen;
 • zelfdoding onder agrariërs op nummer 2 staat van de beroepenlijst;
 • het belangrijk is om dit probleem onder de aandacht te brengen van de agrarische sector, maar ook onder erfbetreders en ambtenaren, die gesprekken voeren met deze mensen in het kader van de landbouwtransitie;

Verzoekt het college:

 • met een plan van aanpak te komen om deze groep mensen en hun betrokkenen te helpen om sociale en mentale problemen bespreekbaar te maken met goede verwijzingen naar hulpinstanties;
 • de organisatie Taboer en 113 te betrekken bij de realisatie van het plan van aanpak;[2]
 • dit probleem onder de aandacht te brengen bij gemeenten tijdens kennissessies en trainingen;
 • dit plan van aanpak voor 1 maart 2024 voor te leggen aan Provinciale Staten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Deborah Fernald Groep Doe STOER
Lies van Aelst SP

[1] https://nieuwe-oogst.webinargeek.com/webinar/replay/bnSjwZvs7ZhWLNUbs-FsyoCoem03qcpYF4dU3fvZzQ8/
[2] https://taboer.nl/


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

MOTIE: Intrekken ontheffing doden konijnen

Lees verder

MOTIE: Afspraken uit het coalitieakkoord verwerken in het ruimtelijk voorstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer