MOTIE Steun voor wildop­vang­centra in finan­ciële nood


1 juli 2020

Onderwerp: kadernota 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020;

constaterende dat:

 • er op dit moment er landelijk wordt gewerkt aan een uniforme landelijke richtlijn voor vergoedingen aan dierenopvangcentra naar aanleiding van het aannemen van Motie Wassenberg door de Tweede Kamer;
 • door Provincie Zuid-Holland is aangedrongen op een spoedige uitvoering ervan, mede omdat er in Zuid-Holland al enkele centra in financieel zwaar weer verkeren;
 • omdat er nog geen zicht is op het eindresultaat zijn hier nog geen gelden voor gereserveerd;
 • de provincie verantwoordelijk is voor ontheffingen voor wildopvangcentra en het bijbehorende toezicht en handhaving;
 • natuurbescherming een kerntaak van de Provincie is;

overwegende dat:

 • een aantal andere provincies, maar ook een groot aantal Zuid-Hollandse gemeenten, hun verantwoordelijkheid nemen en reeds financiële ondersteuning bieden aan wildopvangcentra;
 • daarmee invulling geven aan hun zorgplicht voor hulpverlening van dieren in nood;
 • verschillende Zuid-Hollandse opvangcentra voor wilde dieren aangeven dat door de coronacrisis hun bedrijfsvoering in gevaar komt, o.a. door het wegvallen van donaties, vrijwilligers en momenten voor fondsenwerving;
 • deze opvangcentra het voor de coronacrisis ook al zwaar hadden, omdat voor hun structurele financiering wettelijk gezien niets geregeld is (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld asielen voor huisdieren)
 • deze opvangcentra voor wilde dieren nu ook bij steunmaatregelen rond de coronacrisis tussen wal en schip dreigen te vallen, waarbij ze vaak zowel door het Rijk als door provincie en gemeenten worden vergeten;
 • het gevaar groot is dat wildopvangcentra de deuren dreigen te moeten sluiten, vanwege financiële problemen en dieren, die in nood verkeren, hiervan de dupe zijn;
 • juist daarom de Provincie door hulp te bieden van meerwaarde kan zijn;

verzoekt het college:

 • gelet op de urgentie, financiële ondersteuning te bieden ingeval een Zuid-Hollandse wildopvangcentrum de deuren dreigt te moeten sluiten vanwege financiële problemen;
 • deze steun te dekken vanuit de algemene reserve;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen