Betere bescherming bossen en bomen in Zuid-Holland


4 juli 2019

Den Haag, 4 juli 2019 – De provincie Zuid-Holland gaat bossen en bomen beter beschermen. Een voorstel hiertoe van de Partij voor de Dieren is tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangenomen.De motie kreeg brede steun van Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks, 50Plus, SP, DENK, CU-SGP en PvdA.

De provincie is op grond van de Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor het bos- en bomenbeleid voor bospercelen van 10 are of groter en rijen van 20 bomen of meer buiten de bebouwde kom. Als er plannen zijn deze te kappen, moet dit vooraf worden gemeld bij Gedeputeerde Staten. De provincie kan voortaan bepaalde voorwaarden stellen aan de kap of een kapverbod instellen als het gaat om bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Tot op heden bestond er in Zuid-Holland geen beleid voor de bescherming van bomen en bossen. Hierdoor bleef Zuid-Holland achter op een aantal andere provincies.

Jaarlijks oogst Staatsbosbeheer 300.000 kuub hout uit de Nederlandse natuur- en recreatiegebieden. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit vindt ook in Nederland ontbossing plaats. Per jaar verdwijnt ruim 3000 hectare bos, dat maar gedeeltelijk wordt gecompenseerd door het elders planten van ruim 1600 hectare bos.

Bossen en bomen hebben een belangrijke functie als het gaat om gezondheid, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, CO2-opvang, waterregulatie en het tegengaan van hittestress. Het is een belangrijk natuurlijk kapitaal. De maatschappelijke bezorgdheid over de toenemende bomenkap neemt toe, want voor biomassaproductie worden steeds meer bomen gekapt, waar veel geld aan wordt verdiend.

Het is onduidelijk hoe groot de Zuid-Hollandse houtoogst is en hoe de verhouding is tussen bomenkap en de aanplant van nieuwe bomen is in deze provincie. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het provinciebestuur verzocht om een uitwerking van een provinciaal bos- en bomenbeleid en om dat voor 1 februari 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Wij zijn erg blij met de brede steun voor dit voorstel in de Provinciale Staten, want het ondersteunt de noodzaak van een betere bescherming van bossen en bomen in Zuid-Holland”.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: lozing GenX Chemours legaliseren is een beloning voor slecht gedrag

Den Haag, 9 mei 2019 – Op 30 april jongstleden werd bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Watersta...

Lees verder

Partij voor de Dieren: honderden dode varkens door storing ventilatiesysteem onacceptabel

Den Haag, 29 juli 2019– De recente dood van honderden varkens als gevolg van een storing in het ventilatiesysteem in hun stal...

Lees verder