Partij voor de Dieren: lozing GenX Chemours lega­li­seren is een beloning voor slecht gedrag


9 mei 2019

Den Haag, 9 mei 2019 – Op 30 april jongstleden werd bekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voornemens is om een vergunning te verlenen voor het directe lozen van giftige stoffen op de Nieuwe Merwede, met als doel de illegale lozingen van GenX te legaliseren. De stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Dit staat gelijk aan het belonen van slecht gedrag, stelt de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

Lozingen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om aan Chemours in Dordrecht een vergunning te verlenen voor de directe lozing van maximaal vijf kilo aan de giftige stof GenX en maximaal twee kilo giftige stof PFOA op de Nieuwe Merwede in Dordrecht. Via deze vergunning wil de minister de in 2017 geconstateerde illegale directe lozingen van GenX legaliseren en de lozing van PFOA verlengen. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat de aanwezigheid van deze stoffen in het water wordt veroorzaakt door neerslag uit de lucht. Door afspoeling van hemelwater belanden deze stoffen uiteindelijk in de Nieuwe Merwede. Hierdoor worden het milieu en de gezondheid van de bewoners in Dordrecht en Sliedrecht geschaad.

Illegaal
In 2017 constateerde Rijkswaterstaat dat Chemours vanaf het bedrijfsterrein GenX op de Merwede loosde. Tot die tijd was dit niet bekend. Uit onderzoek bleek, dat de aanwezigheid van deze stof in het water wordt veroorzaakt door neerslag vanuit de lucht. Door afspoeling met hemelwater belandt deze stof uiteindelijk in de Merwede.

Bevoegdheden
Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor het rijkswater en daarmee verantwoordelijk voor directe lozingen op de Nieuwe Merwede. De provincie is verantwoordelijk voor indirecte lozingen en voor de omgevingsvergunning van Chemours. De provincie stuurde actief op het terugdringen van indirecte lozingen via de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dordrecht en heeft begin 2017 de vergunning van Chemours teruggebracht voor het lozen van fluorhoudende stoffen teruggebracht van maximaal 6.400 naar maximaal 2.035 kg/jaar. Vanaf 2019 mag het bedrijf nog maximaal 140 kg per jaar indirect lozen en vanaf 2021 is nog slechts een lozing van 20 kilo toegestaan.

Legaliseren
Rijkswaterstaat heeft Chemours opgedragen om voor de lozing van deze fluorhoudende stoffen alsnog een vergunning aan te vragen, omdat het hierdoor eenvoudiger wordt om te handhaven. Hierdoor wordt het door de provincie ingezette beleid, namelijk het actief terugdringen van de (indirecte) lozingen, feitelijk doorkruist.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de legalisering van de directe lozing van GenX op de Nieuwe Merwede. We maken ons ernstige zorgen over de nadelige gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en het milieu. In plaats van een vergunning te verlenen voor deze lozing, moet de lozing worden teruggebracht naar nul. Wij hebben het provinciebestuur dan ook gevraagd om zich proactief op te stellen in deze onwenselijke situatie en het Rijk op te roepen om de vergunning aan Chemours niet te verlenen.”

Gerelateerd nieuws

Akkoord FvD, VVD en CDA dramatisch voor natuur, dierenwelzijn en leefomgeving

Den Haag, 6 mei 2019– Het akkoord dat op 2 mei jl. is bekendgemaakt door Forum voor Democratie (FvD), de VVD en het CDA is dr...

Lees verder

Betere bescherming bossen en bomen in Zuid-Holland

Den Haag, 4 juli 2019 – De provincie Zuid-Holland gaat bossen en bomen beter beschermen. Een voorstel hiertoe van de Partij v...

Lees verder