Geen ‘koe­handel’ met Nieuw­koopse stik­stof­ruimte


11 januari 2021

Den Haag, 11 januari 2021 – De provincie Zuid-Holland moet de vrijkomende stikstofruimte vanuit de veehouderij niet verhandelen ten gunste van nieuwe uitstoot, maar ten gunste van de natuur. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland na berichtgeving over ‘koehandel’ met stikstofruimte door boeren nabij het internationaal beschermde Natura 2000-gebied De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck. De Partij voor de Dieren heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Boeren nabij het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck willen vrijgekomen stikstofrechten verhuren aan de Rotterdamse haven. Voor het genoemde gebied is het van groot belang dat de Nieuwkoopse veehouders de stikstofemissie reduceren. In deze gebieden komt onder andere veenmosrietland voor, dat een depositiewaarde heeft van 714 mol per ha per jaar. Dat houdt in dat de stikstofuitstoot daaronder moet blijven. Daarom is de urgentie van de stikstofreductie, om de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck weer in gunstige staat van instandhouding te brengen, zeer groot.

Bovendien stelt het Programma Aanpak Stikstof (PAS)-arrest van het Europese Hof van Justitie dat als Natura 2000-gebieden een (veel) te hoge stikstofbelasting hebben, maatregelen voor stikstofreductie volledig ten goede moeten komen aan de natuur. Dat houdt in dat dergelijke maatregelen niet mogen worden ingezet voor nieuwe projecten. De PAS-uitspraak van de Raad van State heeft daaraan toegevoegd dat het (toch) deels uitgeven van deze ‘stikstofwinst’ alleen is toegestaan als de naleving van de bepalingen in de Habitatrichtlijn op een andere wijze is verzekerd.

Zo lang de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck zo sterk overbelast zijn met stikstof, is het zeer onverantwoord om de behaalde ‘stikstofwinst’ weer (deels) uit te geven aan nieuwe vervuilende economische activiteiten. De Partij voor de Dieren roept het provinciebestuur daarom op in te zetten op vermindering van de Zuid-Hollandse veestapel.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘De veeteelt heeft het grootste aandeel stikstofvervuiling van alle sectoren. Daarom wil onze partij inzetten op een forse reductie van de veestapel. We moeten aan boeren het eerlijke verhaal vertellen dat de uitstoot op korte termijn ten minste moet halveren en dat deze reductie geheel ten goede moet komen aan de natuur. Daarmee voorkom je dat je boeren aan het lijntje houdt en op het verkeerde spoor zet. Natuurlijk moeten boeren financieel en sociaal worden geholpen om deze transitie uit te voeren. Bovendien is het ook juridisch niet vol te houden om deze ‘koehandel’ in stikstof toe te staan.’

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Gerelateerd nieuws

Provinciale steun voor (dieren)voedselbanken en dak- en thuislozenopvang regio’s Rotterdam en Den Haag

Den Haag, 16 december 2020 – De cateringkosten, die tijdens de vergaderingen van Provinciale Staten zijn bespaard vanwege het...

Lees verder

Partij voor de Dieren kritisch op windmolenpark Maasvlakte 2

Den Haag, 13 januari 2021 – Op de Maasvlakte 2 mag geen windmolenpark komen als dat in strijd is met (internationale) natuurw...

Lees verder