Partij voor de Dieren roept provincie op te stoppen met doden konijnen


11 oktober 2022

Den Haag, 11 oktober – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland maatregelen treft om konijnen beter te beschermen en de ontheffingen voor het doden van konijnen intrekt. Reden is de zorgwekkende afname van de populatie van deze diersoort, terwijl de provincie nog steeds duizenden konijnen laat afschieten. De Partij voor de Dieren heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Eerder dit jaar maakte minister Van der Wal van Natuur en Stikstof bekend dat zij landelijk de jacht op het konijn verbiedt. Zij baseerde zich daarbij op de uitkomst van een onderzoek van de Wageningen Environmental Research en SOVON, waaruit bleek dat het konijn in een gunstige staat van instandhouding wordt bedreigd.

Uit de beantwoording van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren hierover bleek dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna LNV) in overleg met provincies onderzoek uitvoert naar de populatieontwikkeling van haas en konijn. Daarbij zullen ook mogelijke regionale verschillen in beeld worden gebracht. De Partij voor de Dieren wil weten wat de uitkomsten zijn van dit onderzoek.

Op de Geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren 2020 is het konijn opgenomen als zijnde ‘gevoelig’. Dit betekent dat de populatie sterk tot zeer sterk is afgenomen maar nog wel algemeen voorkomt. In de natuurdoelanalyses van Natura 2000 gebieden Voornes Duin, Duinen Goeree en Kwade Hoek, Meijendel en Berkheide en Kennemerland-Zuid wordt vele keren aangegeven dat er een groot tekort aan konijnen is in de duinen. Meermaals wordt genoemd dat begrazing door konijnen essentieel is voor een gunstige staat van instandhouding van het Grijze Duinen habitat in deze Natura 2000-gebieden. Tegelijkertijd worden volgens de jaarverslagen van de FBE Zuid-Holland in de duinwildbeheereenheden Duin- en Bollenstreek, Delfland, Voorne en Goeree-Overflakkee tussen 2018 en 2020 bij elkaar opgeteld ruim 25.000 konijnen gedood. De Partij voor de Dieren wil van het provinciebestuur weten wat de nadelige gevolgen zijn van de enorme aantallen gedode konijnen voor de instandhouding van de soort en voor de Natura 2000-gebieden en waarom de dieren nog steeds mogen worden afgeschoten.

In de natuurdoelanalyses van de Natura 2000-duingebieden wordt meermaals verwezen naar het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) onderzoek ‘Herstel konijnenpopulaties in de kustduinen.’ Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat bij herintroductie van konijnen in de duingebieden een aantal ‘No-Regret’ maatregelen getroffen kunnen worden. De partij wil weten welke ‘No-Regret’ maatregelen genomen gaan worden.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Het is onbestaanbaar dat de gunstige staat van instandhouding van konijnen ernstig wordt bedreigd, er hard konijnen in de duinen nodig zijn voor begrazing en tegelijkertijd de provincie duizenden konijnen per jaar in en rond de duingebieden laat afschieten. Daarnaast zijn konijnen juist van groot belang voor de begrazing in de duinen voor de instandhouding van het gebied. We willen dat de ontheffingen worden ingetrokken en de konijnen beter worden beschermd.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Statenfracties: Kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

Partij voor de Dieren Statenfracties: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid! Den Haag, 6 oktober 2022 – De gezamenlijke Stat...

Lees verder

Carla van Viegen opnieuw lijsttrekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland

Den Haag, 21 november – De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 in Zuid-Holland opnieuw mee aan de verkiezingen voor d...

Lees verder