Partij voor de Dieren Staten­fracties: Kabinet, neem uw verant­woor­de­lijkheid!


6 oktober 2022

Partij voor de Dieren Statenfracties: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

Den Haag, 6 oktober 2022 – De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen unaniem het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opnieuw heeft onderstreept dat de uitstoot van stikstof voor 2030 gehalveerd moet zijn. De opgave voor de landbouwtransitie is te groot, de natuur is in te slechte staat: nóg langer wachten op een integrale stikstofaanpak is onverantwoord. Het dossier overlaten aan de provincies is volgens de 12 Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren een te groot risico om de stikstofdoelen onontkoombaar te gaan halen.

Investeren in innovatieve technologische lapmiddelen, zoals luchtwassers of emissiearme stalvloeren of het verplaatsen van veehouderijbedrijven zijn schijnoplossingen waar de Partij voor de Dieren niet mee akkoord gaat. Het kabinet moet nu werk maken van de integrale transitie naar een toekomstbestendige landbouw, om te beginnen met 75 procent minder dieren in de veehouderij, zodat niet alleen stikstofdoelen gehaald kunnen worden, maar ook de afspraken die gemaakt zijn om de klimaatcrisis aan te pakken. De Partij voor de Dieren mist de noodzakelijke keuze voor minder dieren in de veehouderij. Minder dieren betekent immers minder mest en daarmee minder stikstof. Met een forse krimp van het aantal landbouwdieren krijgt de natuur weer lucht en kan zij langzaam herstellen. Hiervoor moet het aantal dieren in de veehouderij met 75 procent worden teruggebracht. Dit draagt ook bij aan de verbetering van het klimaat, de waterkwaliteit en dierenwelzijn.

Het gedwongen uitkopen van veehouders moet niet langer uitgesteld worden, zoals Remkes ook adviseert. Ook uitbreidingen van veehouderijen, die ondanks de stikstofcrisis nog altijd vergunningen krijgen, zouden niet langer toegestaan moeten worden. Lopende vergunningstrajecten moeten worden gestopt. De Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren pleiten voor het direct beëindigen van intensieve veehouderijen rondom kwetsbare natuurgebieden. Een belangrijk deel van de grond die hierdoor vrijgemaakt wordt moet teruggegeven worden aan de natuur, een klein deel kan worden gebruikt voor de nodige woningbouw. Deze maatregelen zullen op korte termijn leiden tot een flinke stikstofreductie.

De Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren benadrukken dat de afspraak in het regeerakkoord (een halvering in 2030) de minimale ondergrens is voor de natuur. Een integrale aanpak om de transitie van de landbouw te bewerkstelligen is noodzakelijk. Thema’s als dierenwelzijn, het voorkomen van uitbraken van dierziekten (zoönosen), volksgezondheid, water- en bodemkwaliteit, en de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en droogte, zouden integraal moeten worden meegenomen in de stikstofaanpak.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland: “De overheid moet nu vol inzetten op transitie in een echte verduurzaming van de landbouw. Extensivering, minder dieren en meer boeren zijn daar onderdeel van. De overheid moet de agrariërs helpen om deze omslag te gaan maken. Remkes heeft gelijk als hij zegt dat de boeren de dupe zijn van decennia lang falend overheidsbeleid. Diezelfde overheid moet dat gaan rechtzetten en alles op alles zetten om de natuur te herstellen en boeren de transitie te laten uitvoeren.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet mee aan 'Seeing the Stars'in Leiden

Den Haag, 22 september 2022 – De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is aanwezig bij het eveneme...

Lees verder

Partij voor de Dieren roept provincie op te stoppen met doden konijnen

Den Haag, 11 oktober – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland maatregelen treft om konijnen b...

Lees verder