Aanvul­lende tech­nische vragen 1e Begro­tings­wij­ziging 2020


Indiendatum: apr. 2020

Aanvullende technische vragen 1e begrotingswijziging 2020

 • 1. Het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) 2020-2034 is nog heel recent vastgesteld in PS: op 19 nov 2019 en beschrijft de groenambities en beleidsdoelen voor de komende 14 jaar. Door het vorige college is de visie niet vertaald in programma’s en een begroting, omdat GS dat wilde overlaten aan een nieuw College. Wat gaan GS doen met deze visie en wordt de visie verder uitgewerkt in programma’s en begroting? Zo nee, hoe gaat het dan verder?
 • 2. Blijft het eerder gereserveerde natuurbudget gehandhaafd en zo nee, waarom niet en hoeveel wordt er dan door GS gekort op het natuurbudget?
 • 3. Uit een analyse van de beleidsrijke begrotingswijziging blijkt dat er minder structureel geld voor groen beschikbaar is in het voorstel van GS. Dit loopt op tot ca 6,7 miljoen en gaat om bestaande groenreserves die verdwenen lijken te zijn of omlaag geschroefd worden. Het lijkt erop dat voor groen bestemde middelen voor andere doelen worden ingezet, m.a.w. bij deze 1e begrotingswijziging 2020 een netto bezuiniging van 6,7 mln op natuur en groen? Is deze conclusie juist? Zo ja, vanwaar deze bezuiniging? Zo nee, hoe zit het dan?
 • 4. De provincie heeft de afgelopen jaren met incidentele middelen geïnvesteerd in natuur via het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Dit budget is onder meer gebruikt voor realisatie van de provinciale doelen op gebied van natuur en biodiversiteit, groenparticipatieprogramma’s, aanleg van wandelpaden, natuurroutes, recreatieve voorzieningen, etc. Is het juist dat het UPG-budget dat de provincie hiervoor beschikbaar stelt in 8 jaar tijd maar liefst met 95% afgenomen is en dat van 100 miljoen in de bestuursperiode 2011-2015, naar 40 miljoen in de vorige periode naar slechts 5 miljoen in deze bestuursperiode overblijft? Zo nee, kunt u uitleggen hoe het dan zit?
 • 5. Vanaf 2017 verscheen het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) jaarlijks tegelijk met de provinciale begroting als onderbouwing voor de begroting van de natuurdoelen en daarmee werd inzicht gegeven in de geprogrammeerde uitgaven en realisatie van het groenbeleid op detailniveau. Het PZG keek 15 jaar vooruit. Waarom is dit nu veranderd? Zijn de betrokken organisaties hierover geïnformeerd of geraadpleegd? Zo nee, waarom niet?
 • 6. Is het juist dat organisaties, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de natuurplannen nu gekort worden in financiële ondersteuning? Zo ja hoeveel? Zo nee, hoe zit het dan?
 • 7. Welke (en hoeveel) financiële middelen m.b.t. de aanpak stikstofcrisis worden bestemd voor natuurversterking? Indien dit nu nog niet bekend is, wat is de verwachting van GS dat dit wel bekend wordt?
 • 8. Momenteel maken TBO’s en agrarische collectieven plannen met concrete verbetermaatregelen in samenspraak met de provincie. Deze zijn momenteel gereed voor indiening en het gaat hier om ongeveer 2 miljoen euro. Het openstellingsbesluit moet echter nog genomen worden door de provincie (gepland 1 mei 2020). Is dit geld geborgd in deze begrotingswijziging en zo ja, waar kunnen wij dat terugvinden? Zo nee, waarom niet?
 • 9. Is het juist dat GS 25 procent gaat korten op de financiële ondersteuning van vrijwilligers die in het natuurbeheer werken via de Groene Motor. Zo ja, waarom is dat? Zo nee, hoe zit het dan?

Politieke vragen (tijdens bespreking 15 april)

 • 1. Hoe gaan GS om met de vele plannen die in samenwerking met TBO’s, natuurorganisaties en agrarische collectieven in de afgelopen jaren door intensieve samenwerking met de provincie zijn opgesteld?
 • 2. Vindt het College dat hiermee recht wordt gedaan aan de vele inspanningen die de diverse organisaties hebben gedaan om te komen tot provinciale natuurversterking, namelijk programma’s en projecten, die verdwijnen en minder geld beschikbaar dan eerder vastgesteld?

Afhankelijk van de beantwoording van de technische vragen komen er meer politieke vragen bij….

Zie antwoorden technische vragen 1e Begrotingswijziging 2020

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen verlenging Faunabeheerplan Meeuwen

Lees verder

Gezamelijke schriftelijke vragen Vertimec Partij voor de Dieren en Groen Links

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer