Aanvul­lende tech­nische vragen brief gede­pu­teerde Uitvoe­rings­pro­gramma Natuur


Indiendatum: 21 mrt. 2021

Vragen

  1. Er staat in de brief: ‘Vanwege het intensieve en nog voortgaande traject met onze groene partners om tot een maatregelenpakket te komen, het vrij recent beschikbaar komen van de concept criteria van de ministeriële regeling, was het niet mogelijk om de informatie eerder aan u te sturen.’ Welke criteria zijn dat?
  2. Er staat: ‘Daarnaast zijn zogenaamde apparaatskosten die direct betrekking hebben op het Programma Natuur te dekken vanuit Programma Natuurgelden.’ Is er een indicatie te geven van deze apparaatskosten? M.a.w hoeveel gaat er af van de daadwerkelijke besteding aan natuurversterking?
  3. Er wordt een agenda Natuurinclusief opgesteld met maatschappelijke partners en overheid zonder bijbehorende financiële middelen. Wanneer wordt bekend welke financiële middelen hiervoor vrij komen? En zijn hier mogelijk al indicatieve afspraken gemaakt? Dan zouden wij graag deze informatie krijgen.
  4. Wordt er bij de aanpak van de veenweiden ook ingezet op het verhogen van het waterpeil om stikstofuitstoot via het veen te reduceren? Zo ja, waar gaat dit gebeuren en wanneer? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 21 mrt. 2021
Antwoorddatum: 24 mrt. 2021

Beantwoording aanvullende technische vragen Uitvoeringsprogramma Natuur. Bespreking 24 maart 2021 Commissie Klimaat, Natuur en Milieu.

1) Er staat in de brief: ‘Vanwege het intensieve en nog voortgaande traject met onze groene partners om tot een maatregelenpakket te komen, het vrij recent beschikbaar komen van de concept criteria van de ministeriële regeling, was het niet mogelijk om de informatie eerder aan u te sturen.’ Welke criteria zijn dat?

In een concept van de regeling staat hierover het volgende:

- Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma bevat in ieder geval:
o een overzicht van de overbelaste stikstofgevoelige leefgebieden, ten behoeve waarvan de uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden;
o een kwalitatieve beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het natuurherstel;
o een totaaloverzicht van alle in het Uitvoeringsprogramma Natuur genoemde categorieën maatregelen en de indicatieve oppervlakten in ha ervan, die met de uitvoeringsactiviteiten worden uitgevoerd; en

- De uitvoeringsactiviteiten zijn additioneel aan de uitvoeringsactiviteiten, die worden uitgevoerd in het kader van het Natuurpact.

- De provincies kunnen aanvullende uitvoeringsactiviteiten opnemen in het Provinciaal Uitvoeringsprogramma, ook al wordt met die activiteiten het beschikbare budget overschreden. Deze kunnen in de plaats treden van uitvoeringsactiviteiten, die gedurende de looptijd geen doorgang kunnen vinden of pas na de looptijd kunnen worden uitgevoerd, mits hiermee de hoogte van de specifieke uitkering uiteindelijk niet wordt overschreden.

- Maatregelen moeten in 2021-2023 verplicht zijn en afronding uiterlijk in 2025.

- Maatregelen moeten bijdragen aan herstel stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000.

- Daarnaast mag budget benut worden voor versnelling van de realisatie NNN (en daarmee additioneel aan het Natuurpact).

2) Er staat: ‘Daarnaast zijn zogenaamde apparaatskosten die direct betrekking hebben op het Programma Natuur te dekken vanuit Programma Natuurgelden.’ Is er een indicatie te geven van deze apparaatskosten? M.a.w hoeveel gaat er af van de daadwerkelijke besteding aan natuurversterking?

Er geldt dat er maximaal 15% van het budget besteed mag worden aan apparaatskosten. Aangezien er zowel aan de kant van de provincie als wel aan de kant van de beheerders capaciteit uitgebreid moet worden, houden we er rekening mee dat het bedrag dat hiervoor nodig is ook de 15% zal benaderen.

3) Er wordt een agenda Natuurinclusief opgesteld met maatschappelijke partners en overheid zonder bijbehorende financiële middelen. Wanner wordt bekend welke financiële middelen hiervoor vrij komen? En zijn hier mogelijk al indicatieve afspraken gemaakt? Dan zouden wij graag deze informatie krijgen.

Op dit moment wordt een Handvest Natuurinclusief voorbereid dat rond april aan de toekomstige coalitiepartners van de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het doel van dit Handvest is om binnen het toekomstige nieuwe Kabinet de handen op elkaar te krijgen om nog dit jaar een Agenda Natuurinclusief uit te werken. Uiteraard zal de agenda een inhoudelijke vulling krijgen met een bijbehorende raming van de benodigde middelen. Het is aan het nieuwe kabinet om in de toekomstige begroting geld te reserveren voor de uitwerking van een natuurinclusieve samenleving. De gevraagde concrete informatie door de PvdD is dus nog niet beschikbaar. Het is de bedoeling om de Agenda met een brede stakeholdergroep vorm te geven.

4) Wordt er bij de aanpak van de veenweiden ook ingezet op het verhogen van het waterpeil om stikstofuitstoot via het veen te reduceren? Zo ja waar gaat dit gebeuren en wanneer? Zo nee, waarom niet?

De maatregelen die we samen met de Groene Partners voor de eerste drie jaar hebben opgehaald, omvatten met name natuurherstelmaatregelen die binnen overbelaste stikstofgevoelige natuurgebieden de schadelijke effecten van de stikstofdepositie tegengaan en die tevens op korte termijn uit te voeren zijn. Het verhogen van het waterpeil brengt de noodzaak tot brede afstemming met zich mee waardoor de maatregel over het algemeen niet snel uit te voeren is. Daarnaast heeft het verhogen van waterpeil in veengebieden vooral effect op de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en in mindere mate op de stikstofuitstoot. In de integrale aanpak voor de veenweiden, waar aandacht is voor bodemdaling en broeikasgasreductie, komt het verhogen van het waterpeil wel aan bod. Gezien het voorgaande zijn er samen met de Groene Partners geen maatregelen met betrekking tot peilverhoging opgehaald die passen binnen Programma Natuur en die uitvoerbaar zijn in de eerste periode hiervan. Wanneer er uit bijvoorbeeld de natuurdoelanalyses en gebiedsgerichte aanpakken wel dergelijke maatregelen naar voren komen dan kunnen deze in de tweede periode van Programma Natuur worden meegenomen.

Interessant voor jou

Technische vragen Uitvoeringsprogramma Natuur

Lees verder

Schriftelijke vragen vergunningverlening luchtwassers in relatie tot Emissiefactoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer