Beeld­vor­mende vragen KNM commissie agen­dapunt 4B stik­stof­be­spreking en natuur­doel­ana­lyses


Indiendatum: 5 sep. 2022

  1. Uit de samenvattingstabellen van de verschillende natuurdoelanalyses blijkt meermaals dat veel data óf gedateerd zijn óf ontbreken. Het betreft hier data ten aanzien van de kwaliteit en de kwantiteit van de habitattypen alsmede het voorkomen van de populatie van de Habitatrichtlijnsoorten en de Vogelrichtlijnsoorten. Kan de gedeputeerde toelichten hoe de te nemen maatregelen bepaald worden, als allerlei data ontbreken of zeer gedateerd zijn en er dus geen onderbouwde uitgangspositie (nul-lijn?) aanwezig is?
  2. In de samenvattingstabellen van de natuurdoelanalyses worden te nemen maatregelen opgesomd, waarmee de N2000 doelen zouden zijn te behalen. Het is niet duidelijk welke maatregelen al zijn uitgevoerd of zich in de uitvoeringsfase bevinden, de zogenaamde spijtvrije maatregelen?, en maatregelen die al gepland zijn of nog moeten worden gepland. Graag zien wij een duidelijk overzicht van welke maatregel al is uitgevoerd en welke maatregel op dit moment wordt uitgevoerd?
  3. Er staat op pag.140 in natuurdoelanalyse Westduinpark en Wapendal “Daarnaast kunnen maatregelen ten behoeve van het ene natuurdoel ongunstig uitpakken voor het andere natuurdoel. Hier moet bij uitvoering van de maatregelen rekening worden gehouden, zodat tijdig mitigerende maatregelen genomen kunnen worden. In uitzonderlijke gevallen kan dit ertoe leiden dat maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd. Dit dient te worden meegenomen bij de keuze en uitwerking van de maatregelen in vervolg op de voorliggende doelenanalyse.” Deze opmerking komt op soortgelijke wijze ook in andere natuurdoelanalyses voor. Hoe wordt bepaald welk natuurdoel voorrang krijgt op de ander?
  4. Ook blijkt uit de natuurdoelanalyses dat heel veel onderzoek eigenlijk nog gedaan moet worden. Veel onderzoeksvragen liggen nog open. Kan de gedeputeerde aangeven onder wiens verantwoordelijkheid deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd? Is er een planning van de uitvoering van deze onderzoeken? Zo ja, kunnen wij deze inzien? Zo nee, wanneer wordt dit verwacht? En wie financiert de uitvoering van de onderzoeken?

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Technische vragen evaluatie provinciaal recreatiebeleid

Lees verder

Technische vragen over ingekomen stuk 14 Resultaten onderzoek Spuimond West.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer