Tech­nische vragen evaluatie provin­ciaal recre­a­tie­beleid


Indiendatum: 5 sep. 2022

 1. Is het juist dat de doelstelling van de RodS was: ‘het opheffen van de nog bestaande tekorten aan dagrecreatiemogelijkheden en het voorkomen van nieuwe tekorten?’ Zo nee, wat was dan de doelstelling (is ons nog niet helemaal helder) En is daaraan nu voldaan?
 2. Doel – Gelet op de omvang van het RodS-programma wenst PZH de uitvoering en resultaten van het RodS-programma te evalueren. De omvang rechtvaardigt immers een goede verantwoording, waar een evaluatie onderdeel van is. Opzet – Voor de aspecten oppervlakte, budget en planning is onderzocht wat is overeengekomen en wat is ‘gerealiseerd’. Bovendien is onderzocht of de dertien gebieden voldoen aan de verwachtingen en of momenteel al wensen bestaan voor doorontwikkeling.
  a. Wat is nog niet gerealiseerd en wanneer wordt dit dan wel gerealiseerd?
  b. Komt er een specifiek plan van aanpak voor grondverwerving voor de laatste geplande gebieden?
 3. Er staat: ‘’Op het symposium Sport en bewegen in Zuid-Holland gaan we het gesprek aan met de Zuid-Hollandse gemeenten met als doel onze samenwerking verder te versterken. We informeren onze gasten over de stappen die wij hebben gezet om onze ambities in sport en bewegen te realiseren. Daarnaast laten we ‘good practices’ aan het woord die wij ondersteund hebben en presenteren we nieuwe trends en ontwikkelingen en geven we praktische tips waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen om de leefomgeving van alle inwoners beweegvriendelijker te maken. Het symposium vindt plaats op 24 juni in Den Haag." Wat was de uitkomst van dit symposium?
 4. Wat zijn de consequenties van de versobering van de inrichting van recreatiegebieden en wordt nu nog wel voldaan aan de gestelde doelen?
 5. Bewegen in de openbare ruimte ‘om de hoek’ is wat we als provincie stimuleren. Welke afspraken zijn hierover gemaakt met gemeenten?
 6. Ruiterpaden Het achterstallig onderhoud van de ruiterpaden is overal op- en aangepakt. Wat moet er tot 2023 nog gebeuren voordat het laatste pad is opgeknapt? Voldoen dan alle ruiterpaden kwalitatief? En zijn dan ook de ontbrekende schakels aangelegd?
 7. Wanneer is het volledige knooppunten route voor ruiterpaden gereed? En geldt dit dan voor de gehele provincie? Zo nee, waarom niet en voor welke gebieden dan wel?
 8. Kan mogelijk nog wat meer bekendheid worden gegeven aan de knooppuntennetwerk voor ruiterpaden?
 9. Er staat: ‘Er zijn diverse initiatieven die kunnen leiden tot de aanleg nieuwe paden. Hiervoor is in 2022 een subsidiemogelijkheid opengesteld. Vrijwilligers kunnen en willen vaak een goede bijdrage in het beheer leveren. Dit vrijwilligerswerk komt nog niet overal goed opgang, daarom zal de provincie dit in 2022 verder stimuleren.’ Op welke wijze gaat de provincie dit stimuleren?
 10. Welke recreatiegebieden in onze provincie zijn (soms) overbelast?
 11. Hoe wordt voorkomen dat recreatiegebieden overbelast raken en hoe wordt dit gecommuniceerd naar recreanten m.a.w. is hiervoor een plan van aanpak?
 12. Wat is nu de planning voor de Duivenvoorde corridor?
 13. Welke zijn de twee kleine deelprojecten van de Groenzoom, die nog moeten worden uitgevoerd?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 5 sep. 2022
Antwoorddatum: 6 sep. 2022

 1. Is het juist dat de doelstelling van de RodS was: ‘het opheffen van de nog bestaande tekorten aan dagrecreatiemogelijkheden en het voorkomen van nieuwe tekorten?’ Zo nee, wat was dan de doelstelling (is ons nog niet helemaal helder) En is daaraan nu voldaan?
  Antwoord:
  In de beleidsvisie Groen, vastgesteld door Provinciale Staten op 10 oktober 2012, is ten aanzien van de afronding van de Rods-projecten de kwaliteitseis gesteld dat er voldoende recreatiegebieden rond het stedelijk netwerk zijn. Dit is vertaald in het herijkte projectenpakket Rods. In de Beleidsvisie Groen is aangegeven dat met o.m. de nieuwe Rods-recreatiegebieden er voldoende aanbod is aan goed toegankelijke recreatiegebieden en er geen nieuwe recreatiegebieden worden gepland. Met het realiseren van de Rods-gebieden kan gesteld worden dat aan de toenmalige doelstelling is voldaan.
  Zoals aangegeven in de GS-brief d.d. 15 maart 2022, met als kenmerk PZH-2022—799584640, is het inmiddels drukker geworden in de recreatie- en natuurgebieden. Inwoners gaan meer naar buiten om te bewegen en te sporten en doen dat ook steeds meer ongeorganiseerd en bij voorkeur ook om de hoek. De drukte zal in de komende jaren nog verder toenemen door de groei van het aantal inwoners in Zuid-Holland. Ondanks het succesvol gerealiseerde Rods-pakket is het aanbod ontoereikend om de (toekomstige) vraag op te vangen. Zoals eerder aan u gemeld, werken wij in overleg met de stakeholders aan een Toekomstperspectief waarmee we de opgave voor recreatie voor 2030 in beeld brengen.
 2. Doel – Gelet op de omvang van het RodS-programma wenst PZH de uitvoering en resultaten van het RodS-programma te evalueren. De omvang rechtvaardigt immers een goede verantwoording, waar een evaluatie onderdeel van is. Opzet – Voor de aspecten oppervlakte, budget en planning is onderzocht wat is overeengekomen en wat is ‘gerealiseerd’. Bovendien is onderzocht of de dertien gebieden voldoen aan de verwachtingen en of momenteel al wensen bestaan voor doorontwikkeling.
  a. Wat is nog niet gerealiseerd en wanneer wordt dit dan wel gerealiseerd?
  b. Komt er een specifiek plan van aanpak voor grondverwerving voor de laatste geplande gebieden?
  Antwoord: a. De deelprojecten Duivenvoordecorridor (37 ha) en Groenzoom (4 ha) zijn nog niet gerealiseerd. Voor wat betreft de Duivenvoordecorridor is met de betreffende gemeenten afgesproken dat zij het project uiterlijk in 2025 afronden. Voor de Groenzoom zijn alle benodigde gronden verworden.
  De restactiviteiten betreffen de inrichting van de laatste recreatieve verbindingen in de vorm van een tweetal
  deelprojecten: ‘inrichting Molenlaan’ en ‘verbinding Reesloot met Balijbos’, welke naar verwachting in de loop van 2023 worden opgeleverd. b. Nee. De grondverwerving bij de Duivenvoordecorridor is de
  verantwoordelijkheid van de gemeenten. Met de gemeenten is afgesproken dat zij het project in 2025 opleveren. Via periodieke voortgangsrapportages en overleg volgen wij de voortgang.
 3. Er staat: ‘’Op het symposium Sport en bewegen in Zuid-Holland gaan we het gesprek aan met de Zuid-Hollandse gemeenten met als doel onze samenwerking verder te versterken. We informeren onze gasten over de stappen die wij hebben gezet om onze ambities in sport en bewegen te realiseren. Daarnaast laten we ‘good practices’ aan het woord die wij ondersteund hebben en presenteren we nieuwe trends en ontwikkelingen en geven we praktische tips waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen om de leefomgeving van alle inwoners beweegvriendelijker te maken. Het symposium vindt plaats op 24 juni in Den Haag." Wat was de uitkomst van dit symposium?
  Antwoord: Het symposium stond ik het teken van verbinden, inspireren en kennisuitwisseling. Als provincie waren we voor het eerst, na jarenlang afwezig te zijn geweest, zichtbaar op het gebied van sport en bewegen. In de sport -en beweegwereld is een degelijk netwerk nagenoeg onmisbaar. Tijdens het symposium hebben wij ons geprofileerd in dit uiteenlopende netwerk. Na afloop hebben gesprekken plaatsgevonden met
  gemeenten en gaan binnenkort nog gesprekken plaatsvinden met Jantje Beton, Fietsersbond en o.a. de Sportraad. Na afloop van het symposium zijn de aanwezigen middels een vragenlijst bevraagd hoe zij het symposium hebben ervaren, wat zij interessant vonden of zij willen dat de provincie contact met hen legt. Dat laatste heeft inmiddels in verschillende vormen plaatsgevonden. Via een lid GS brief van 8 juli jl bent u over dit symposium nader geïnformeerd. De brief staat als nr 25 opgenomen op de lijst van ingekomen stukken van de procedurevergadering van de commissie KNM van 7 september.
 4. Wat zijn de consequenties van de versobering van de inrichting van recreatiegebieden en wordt nu nog wel voldaan aan de gestelde doelen?
  Antwoord:
  De evaluatie geeft aan dat over het algemeen de basisinrichting van de gebieden als (zeer) geslaagd wordt ervaren. De gebieden zijn dichtbij stedelijk gebied gelegen en de meeste gebieden worden goed tot zeer goed bezocht. De Rods-gebieden spelen, net als andere groengebieden, een belangrijke rol bij het opvangen van de toegenomen behoefte om te wandelen, die is ontstaan als gevolg van onder meer de coronapandemie. Tegelijkertijd zijn er nog wel wensen voor optimalisaties en doorontwikkeling. We gaan in gesprek met de partners om te kijken op welke wijze de provincie hierbij kan ondersteunen.
 5. Bewegen in de openbare ruimte ‘om de hoek’ is wat we als provincie stimuleren. Welke afspraken zijn hierover gemaakt met gemeenten?
  Antwoord: Naar aanleiding van het symposium Sport en Bewegen is afgesproken om gemeenten de vijf praktische tips om te komen tot een beweegvriendelijke leefomgeving te versturen. Omdat gemeenten over veel eigen kennis beschikken is, in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten, afgesproken dat onze provincie beleidsmedewerker aansluit bij de zogenoemde regio-overleggen. Deze regio-overleggen
  vinden tweemaal per jaar plaats. De Vereniging Sport en Gemeenten zit deze overleggen voor verspreid over de volgende regio’s; Midden-Holland, Drechtsteden, Rotterdam-Rijnmond en de regio Haaglanden. Dit treffen met de gemeentelijke sportbeleidsambtenaren biedt de mogelijkheid om de ontwikkelingen, kansen en obstakels rondom bewegen in de openbare ruimte te horen, zo weten we wat er speelt en kunnen we hier met ons provinciale instrumentarium op inzetten. Daarnaast heeft de provincie vorig en dit jaar de
  Subsidieregeling Beweegvriendelijke Leefomgeving opengesteld. Hier hebben met name gemeenten in Zuid-Holland goed gebruik van gemaakt. Van de vorig jaar gehonoreerde 23 aanvragen in het kader van deze regeling waren er 17 van gemeenten, zie de GS-brief aan PS hierover met de complete lijst met 23
  gehonoreerde aanvragen (PZH-2021-785502072). Ook dit jaar is er door diverse gemeenten gebruik gemaakt
  van deze regeling. De beschikkingen op de ingediende aanvragen worden binnenkort vastgesteld.
 6. Ruiterpaden Het achterstallig onderhoud van de ruiterpaden is overal op- en aangepakt. Wat moet er tot 2023 nog gebeuren voordat het laatste pad is opgeknapt? Voldoen dan alle ruiterpaden kwalitatief? En zijn dan ook de ontbrekende schakels aangelegd?
  Antwoord:
  Er zijn 10 subsidies voor het achterstallig onderhoud toegekend voor 26 gebieden. 15 gebieden zijn opgeleverd. In de overige gebieden wordt gewerkt aan het verbeteren van de ondergrond en waar nodig het plaatsen van bebording worden. Voor 6 gebieden geldt dat de subsidie eind 2021 is toegekend en hier is dus later gestart met de werkzaamheden. Van de 8 ontbrekende schakels zijn er 2 gerealiseerd. 1 schakel: het ruiterpad in Vlietland omvormen naar menpad is niet haalbaar, omdat de ruimte niet overal op het traject
  voldoende is om aan de kwaliteitscriteria te voldoen zonder hele bosschages te verwijderen.
  3 schakels liggen in Natura 2000 gebied. Hier lijkt de realisatie moeilijk te worden. 1 schakel betreft een veilige oversteek van de A4 bij Woudseweg. De ruiters zijn hiervoor in overleg met RWS. De schakel tussen Holyweg en Broekpolder zou gekoppeld worden met het nieuw in te richten fietspad. Dit project heeft vertraging opgelopen.
 7. Wanneer is het volledige knooppunten route voor ruiterpaden gereed? En geldt dit dan voor de gehele provincie? Zo nee, waarom niet en voor welke gebieden dan wel?
  Antwoord: Er is geen zicht op een einddatum, omdat op dit moment bij niet iedere terreinbeheerder draagvlak is om mee te doen aan het ruiterknooppuntensysteem, omdat het beheer van de bebording tot extra kosten leidt. Het knooppuntensysteem komt niet in de veenweidengebieden van het Groene Hart,
  omdat hier geen ruiterpaden liggen.
 8. Kan mogelijk nog wat meer bekendheid worden gegeven aan de knooppuntennetwerk voor ruiterpaden?
  Antwoord:
  Ja.
 9. Er staat: ‘Er zijn diverse initiatieven die kunnen leiden tot de aanleg nieuwe paden. Hiervoor is in 2022 een subsidiemogelijkheid opengesteld. Vrijwilligers kunnen en willen vaak een goede bijdrage in het beheer leveren. Dit vrijwilligerswerk komt nog niet overal goed opgang, daarom zal de provincie dit in 2022 verder stimuleren.’ Op welke wijze gaat de provincie dit stimuleren?
  Antwoord:
  Om het vrijwilligerswerk te bevorderen wordt een opdracht verstrekt om met ruiters en terreinbeheerder te komen tot een onderhoudsplan voor de paden en het maken van afspraken incl. regelen verzekeringen. Hierbij zal aangesloten worden bij de vrijwilligersondersteuning vanuit De Groene
  Motor.
 10. Welke recreatiegebieden in onze provincie zijn (soms) overbelast?
  Antwoord:
  Het bezoekersonderzoek 2022 wordt momenteel afgerond. Wij zullen bij de aanbieding van het definitieve rapport aan u aangeven welke conclusies wij verbinden aan de resultaten. Daarnaast is de provincie voor het gebied van Nationaal Park Hollandse Duinen in samenwerking met het Nationaal Park een pilot voor bezoekersmanagement gestart. In deze pilot wordt de spreiding van bezoekers binnen het gebied in beeld
  gebracht en worden knelpunten beschreven (‘overbelast’ en ‘druk’ zijn subjectieve begrippen). In de volgende fase, die in 2023 zal starten, wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bezoekers beter te spreiden / te verleiden naar minder kwetsbare gebieden.
 11. Hoe wordt voorkomen dat recreatiegebieden overbelast raken en hoe wordt dit gecommuniceerd naar recreanten m.a.w. is hiervoor een plan van aanpak?
  Antwoord:
  Zie antwoord bij vraag 10.
 12. Wat is nu de planning voor de Duivenvoorde corridor?
  Antwoord:
  Zie antwoord bij vraag 2.
 13. Welke zijn de twee kleine deelprojecten van de Groenzoom, die nog moeten worden uitgevoerd?
  Antwoord: Zie antwoord bij vraag 2.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Ganzen in de Hoeksche Waard

Lees verder

Beeldvormende vragen KNM commissie agendapunt 4B stikstofbespreking en natuurdoelanalyses

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer