Schrif­te­lijke vragen Ganzen in de Hoeksche Waard


Indiendatum: 22 aug. 2022

Toelichting

Op 13 mei 2022 maakte de Omgevingsdienst Haaglanden namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat is besloten om tot 2028 een ontheffing te verlenen voor het o.a. doden van grauwe ganzen in de zomerperiode, het doden van brandganzen van juli t/m oktober, het doden van kolganzen van maart t/m oktober en het doden van Canadese ganzen gedurende het hele jaar. Daarnaast is er de ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming – soortenbescherming, conform het 14 december 2021 door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022-2027. Daarin staat dat de grauwe gans, Canadese gans en gedomesticeerde grauwe gans (ook wel soepgans genoemd) van 15 mei tot en met 31 juli mag worden vergast. Dit kan door de ganzen te vangen via bijeendrijven met honden en daarna in een installatie bloot te stellen aan DUKE’s carbon dioxide.

De fracties van Groen Links en de Partij voor de Dieren stellen hierover de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Worden er in de Hoeksche Waard ganzen vergast? Of worden er in de toekomst ganzen in de Hoeksche Waard vergast?

2. Zo ja, in welke gebieden en welke soorten ganzen betreft dit?

3. Zo ja, gebeurt dit vergassen ook wanneer de ganzen in de rui zijn en zij jongen hebben? Betekent dit dat moederganzen met jongen worden vergast?

4. Worden er (ook) op andere wijze ganzen gedood in de Hoeksche Waard? Op welke wijze? Graag een toelichting van de methoden en de hoeveelheid ganzen die dit ongeveer voor afgelopen jaar en dit jaar betreft.

5. Is het de bedoeling dat ook in de Hoeksche Waard alle Canadese ganzen verdwijnen en dus massaal worden gedood?

6. Is er tot nu bewijs dat het vergassen of anderszins doden van ganzen de populatie langdurig verkleint?

7. Is de provincie bekend met de door Animal Rights genoemde studie van Sovon Vogelonderzoek Nederland waaruit blijkt dat de huidige gebruikte middelen, zoals afschot en vergassen, niet voor minder ganzen zorgen?

8. Is het mogelijk voor de provincie om ondanks de in de toelichting genoemde ontwerpbeschikking en ontheffing gebruik te maken van duurzame en diervriendelijke maatregelen om overlast gevende populaties ganzen terug te dringen? Zo nee, waarom niet?

9. Het Oudeland van Strijen is een Natura 2000 gebied in de Hoeksche Waard, met een instandhoudingsdoelstelling voor de kolgans, dwerggans, brandgans en smient. Geldt de ontheffing voor het doden van o.a. de kolgans en brandgans ook voor dit gebied?

Ariëtte Kasbergen, GroenLinks
Carla van Viegen, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 aug. 2022
Antwoorddatum: 19 sep. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inbreng provinciebestuur Zuid-Holland bij stikstofoverleg bemiddelaar Remkes

Lees verder

Technische vragen evaluatie provinciaal recreatiebeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer