Extra tech­nische vraag Jaar­stukken 2022 NNN, Bos- en Bomen­beleid en KRW


Indiendatum: 24 mei 2023

Vraag

Opsomming van goede slagen die zijn geslagen. Kunt u de goede dingen die zijn geslagen relateren aan het doel dat we hadden en het plan dat er lag en niet alleen aan de vraag of er geld over is of te veel is uitgegeven. Deze vraag stel ik met name over NNN, de KRW doelen (dat zijn resultaatverplichtingen) en ook over het bos- en bomenplan.

Antwoord

NNN

In de jaarstukken rapporteren we op de prestatie indicatoren ‘hectare verworven en ingericht’. We hanteren hierbij een programmatische aanpak: we sturen op doelen en maken vooraf een inschatting waar we de voortgang verwachten. Soms lopen zaken anders, maar overall lopen we redelijk conform de inschatting, waarbij alles bijdraagt aan de doelen voor Natuurpact 2027.
In aanloop naar daadwerkelijke realisatie moet een hoop verkend en onderzocht worden. Initiatieven en verkenningen opstarten, plannen maken, onderzoeken, onderhandelen, ontwerpen, uitvoering voorbereiden – en dan pas realiseren en gereed melden.

De getallen in de jaarstukken laten vooral zien wat afgerond is, maar de planfase kost veel inzet en tijd voordat er zaken gereed gemeld kunnen worden. De financiële realisatie 2022 en de prognose komen goed overeen, maar middelen worden soms (binnen NNN Realisatie) anders ingezet, bijvoorbeeld doordat zich een kans voordoet in een ander gebied.

Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard hebben inderdaad veel in de uitvoering. Daar worden met de gerapporteerde middelen projecten gerealiseerd. NNZH is later opgestart en daar zit nog veel in de planfase, dus daar is nog minder gereed te melden in termen van hectares en projecten. Bovendien wordt er ook veel door zelfrealisatoren gedaan. Die processen lopen soms vertraging op in aanvragen. Plannen veranderen, aanvragen vertragen. Subsidieaanvragen schuiven soms door, we zijn daarbij afhankelijk van de inzet en voortang van derden.

Het doel is 2027 gereed. Hoe meer 2027 dichterbij komt hoe meer er gereed gemeld zal worden. Zoals hierboven aangegeven vergt dat veel voorbereiding en samenwerking. Samen sturen we op de goede en tijdige resultaten en een doelmatige besteding van de middelen.

Op pagina 257 van de Jaarrekening vindt u de volledige beschrijving van risico 15: Natuuropgave realiseren binnen wettelijke verplichting.

Bos en Bomenbeleid

Wat moeten we doen:
De ambitie uit de landelijke bossenstrategie is groot 37.000 ha in heel Nederland. Er is hiervoor nog geen vertaling van de landelijke doelstelling per provincie, maar wij verwachten op termijn voor Zuid-Holland een doel in de ordegrootte van 1000 tot 2000 hectare. We onderzoeken nu eerst de mogelijkheden via de ZH-PLG gebiedsprocessen zodat we zicht hebben op reële doelstelling voor Zuid-Holland .

Wat hebben we gedaan:
Naar aanleiding van het coalitieakkoord en de motie 881 provinciaal bos- en bomenbeleid is in 2020 het groeimodel Bos- en bomenbeleid vastgesteld. In dit groeimodel is afgesproken om uitbreiding van bos en bomen te koppelen aan provinciale opgaven en als ambitie mee te nemen bij lopende gebiedsprocessen en programma’s.
Vervolgens is het werkplan bos en bomen 2021-2022 vastgesteld met een aantal acties om aan de slag met de ambities uit het groeimodel. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

• De Ruimtelijke strategie bos en bomen (zie link), met handvatten en voorbeelden om uitbreiding van bos en bomen een plek te geven in het Zuid-Hollandse landschap.
• Het ontwikkelperspectief recreatiegebieden (zie link) met locaties voor bosuitbreiding binnen deze gebieden en inzicht in de vitaliteit van deze bossen.
• Met bewoners van Zuid-Holland zijn er via MeerBomenNu 50.000 bomen geplant en met Plan boom (van de milieufederatie) 11.250 bomen.
• Via de bosmakelaar ondersteunen we concrete initiatieven (in voorbereiding en procedures) om daadwerkelijk bos te realiseren.

Naar aanleiding van de Motie de Spade de grond (Motie 1117) is er 2,5 miljoen uitvoeringsbudget in de begroting voor 2023 en 2024 opgenomen. De subsidieregeling hiervoor is inmiddels uitgewerkt en wordt binnenkort opengesteld voor 2023.

Wat gaan we wanneer realiseren:
Met het budget beschikbaar vanuit de Motie sturen we er op om 25 tot 50 ha bos te realiseren. Daadwerkelijk aantal hectares is afhankelijk van de locatie en daarmee ook de mogelijkheden voor cofinanciering. Subsidie beschikkingen en afspraken worden in 2023 en 2024 gemaakt en de realisatie (daadwerkelijke aanplant van het bos) volgt daarna. Daarnaast werken we me met Staatbosbeheer en de recreatieschappen aan de uitvoering van het ontwikkelperspectief om binnen de recreatiegebieden meer bos te realiseren. Er is een start gemaakt met de voorbereiding van circa 34 ha bos (uitvoeringsperiode 2024 t/m 2025). In totaal is er binnen deze gebieden ruimte gevonden voor circa 185 ha (zie de link hierboven naar het ontwikkelperspectief). Nadere uitwerking in concrete inrichtingsplannen moet plaatsvinden om te bepalen of deze 185 ha inderdaad mogelijk is.
Realisatiemogelijkheidheden daarna hangen af van de beschikbaarheid van middelen in de volgende coalitieperiode en de mogelijkheden van financiering uit het transitiefonds. Als invulling van de Motie duurzaam bos- en bomenbeleid (motie 1142) wordt u gelijktijdig met de Voorjaarsnota (behandeling Cie KNM 21 juni) verder geïnformeerd over het bos- en bomenbeleid, met daarbij een ambtelijk voorstel voor uitvoeringsprogramma (2023 t/m 2028).

KRW

Gedeputeerde Baljeu heeft u per brief (PZH-2022-807615476) d.d. 31 mei 2022 geïnformeerd over de stand van zaken van de routekaart KRW. In deze brief is benoemd dat de KRW-nota (bijlage B van het regionaal waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027) de stand van dat moment geeft en dat de gebiedsuitwerking van het NPLG te zien is als de ultieme routekaart om de doelen van de KRW te bereiken. Een eerste versie van het ZH-PLG ontvangt u voor 1 juli. Zoals voorzien in de KRW-nota rapporteert het RBO Rijn-West jaarlijks over de voortgang van de door Rijk, provincie en waterschappen voor 2022-2027 geplande maatregelen en de stand van het doelbereik. De voorgangsrapportage komt kort voor de zomer beschikbaar en wordt u dan ter kennisname aangeboden.

Zie antwoord bij vraag.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen Jaarstukken 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen moerasbos Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer