Tech­nische vragen Jaar­stukken 2022


Indiendatum: 22 mei 2023

Vragen

 1. Pag. 38, tweede alinea: Het resultaat en de voortgang van het programma ‘Beter Bestuur’ wordt regelmatig getoetst met het klanttevredenheidsonderzoek en het reputatieonderzoek. Wanneer zijn deze onderzoeken na 2018 uitgevoerd en kunnen wij de rapporten ontvangen?
 2. Pag. 41, zesde alinea: Het programma ‘Inclusief Zuid-Holland’ is integraal onderdeel van iedere ambitie. Is er na 2020 gerapporteerd over de voortgang van dit programma en kunnen wij de betreffende rapportage ontvangen?
 3. Pag. 43, Burgerberaad. Is de evaluatie van dit participatie-instrument reeds begonnen en wanneer is dit gereed?
 4. Pag4, derde alinea: Kunnen wij een concrete beschrijving krijgen van het proces en de procedures waarin onderwerpen gekozen worden voor ‘Kennis Zuid Holland’?
 5. Pag. 44, derde alinea: Kennis Zuid-Holland voert onderzoeken uit op verschillende thema’s, bijvoorbeeld ‘Samen werken aan ZH’ en ‘Bereikbaar Zuid-Holland’. Een overzicht van deze thema’s blijkt uit bijlage 1 bij de brief van GS over Programma Kennis Zuid-Holland 2023. Kunnen wij een overzicht krijgen van de verhouding qua uren-inspanning en budget tussen deze thema’s?
 6. Pag.102, 2e Alinea. Welke inzet is er gepleegd op een goede leefomgeving van planten en dieren?
 7. Pag.102, 2e alinea. Kan worden aangegeven wat tot nu toe het resultaat is van het actieplan Boerenlandvogels?
 8. Pag.102, 2e alinea. Welke maatregelen zijn getroffen om flora en fauna, openbare veiligheid en volksgezondheid te beschermen?
 9. Pag.102, 3e alinea en pag.104, 2e alinea. Kan worden aangegeven hoeveel ha NNN van de totale opgave nog gerealiseerd moet worden tot 2027? En hoeveel ha van de totale opgave nog ingericht moet worden?
 10. Pag.102, 3e alinea. Kan worden aangegeven hoeveel km ecologische verbindingen van de totaalopgave nog moet worden gerealiseerd tot 2027?
 11. Pag.103, 2e alinea. Er wordt qua verduurzaming van de landbouw ingezet op innovatie o.a. stalsystemen en luchtwassers. Kan een indicatie worden gegeven wat de resultaten hiervan zijn op het gebied van verduurzaming? Wordt dit überhaupt gemeten?
 12. Pag.105, laatste alinea. Kunnen we de informatie ontvangen, die in 2022 is verzameld voor de langlopende meetnetten van weidevogels, vegetatie en winter- watervogels? En als dat mogelijk is de monitorgegevens?
 13. Pag.106, 3e alinea. Kan worden aangegeven wat er in 2022 aan bos is bij gekomen?
 14. Pag.108, 4e alinea. Kan worden aangegeven wat het extra zware beheer agrarisch natuurbeheer in de Alblasserwaard en Krimpenerwaard inhoudt, naast plasdras en kruidenrijk grasland? Hoeveel agrariërs hebben hiervan gebruik gemaakt en kan worden aangegeven wat de resultaten hiervan zijn? Wordt dit gemonitord?
 15. Wordt binnen de Zuid-Hollandse voedselfamilies ook ingezet op de productie/consumptie van meer plantaardig voedsel?
 16. Pag. 118, laatste alinea. Hoe komt het dat er lagere realisatiekosten zijn voor de ecologische verbindingszones?
 17. Pag. 118, laatste alinea. Waarom is de afwaardering van gronden door RVO doorgeschoven naar 2023
 18. Pag. 118, laatste alinea. Waarom zijn de te behalen prestaties en de te verrichten activiteiten op verzoek van de initiatiefnemer doorgeschoven naar later (Lentevreugd De Horsten)?
 19. Pag.119, 1e alinea. Hoe staat het met de realisatie van Natura 2000-gebied Leenheerenpolder?
 20. Pag.119, 2e alinea. Waarom schuiven de SKNL-subsidies kwaliteitsimpulsen natuurgebieden door naar 2023? En waarop is de verwachting gebaseerd dat een groot deel van de subsidies dan tot uitbetaling zullen komen?
 21. Pag.119, 2e alinea. Hoe komt het dat de raming voor subsidies voor natuurbeheer lagere uitvalt dan verwacht?
 22. Pag.119, 4e en 5e alinea. Hoe komt het dat een passende subsidieregeling ontbrak voor het programma natuur en Natura 2000 en er geen opdrachten meer gegeven konden worden?
 23. Pag.120, 1e alinea. Zijn er inmiddels effecten bekend van de miljoenen euro’s die de afgelopen 15 jaar zijn besteed aan agrarisch natuurbeheer?
 24. Pag.120, 2e alinea. Waarom is de subsidieregeling voor boerenlandvogels pas aan het eind van 2022 opengesteld?
 25. Pag.120, 3e alinea. Kan worden aangegeven welk bedrag aan juridische ondersteuning in 2022 is uitgegeven t.b.v. bezwaarschriften en beroep dat is ingesteld n.a.v. ontheffingen faunabeheer?
 26. Pag.120, laatste alinea. Om wat voorsoort veehouderijbedrijven gaat het, die in 2022 zijn aangekocht en in welk gebied zijn deze bedrijven gelegen?
 27. Pag.121, 3e alinea. Waardoor komt de vertraging van de ecologische verbindingszones projecten Achterwaterschap en Dwarsgang?
 28. Pag.121, 6e alinea. Kan worden aangegeven in hoeverre de doelen Buijtenland van Rhoon zijn gerealiseerd en wat er nog moet gebeuren?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 22 mei 2023
Antwoorddatum: 1 jun. 2023

Klik hier, hier, hier en hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen Contouragenda Natuurinclusief Zuid-Holland

Lees verder

Extra technische vraag Jaarstukken 2022 NNN, Bos- en Bomenbeleid en KRW

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer