Schrif­te­lijke vragen moerasbos Den Haag


Indiendatum: 6 jun. 2023

Toelichting

De Gavi-kavel in de oksel van het Prins Clausplein A4/A12 in de gemeente Den Haag kent een zeldzaam moerasbos, dat dreigt te worden omgezet in een bedrijventerrein.

Vragen

  1. Kan nader worden toegelicht welke bemoeienis de provincie precies heeft met deze ontwikkeling?[1]
  2. Is deze ontwikkeling in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan?
  3. Door het gebied loopt een ecologische verbindingszone. Wordt deze behouden, dan wel versterkt?
  4. Hoe worden de aanwezige natuurwaarden (zeldzaam moerasbos) en het leefgebied van de aanwezige dieren behouden en geborgd? Kunt u dit zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden?
  5. Vindt er mogelijk kwalitatieve en kwantitatieve natuurcompensatie plaats en zo ja waar?
  6. Om welke milieucategorie bedrijven gaat het en wat is hierbij het standpunt van het college?
  7. Wat betekent dit voor het provinciale stikstofbeleid?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://vlietnieuws.nl/2023/04/27/vervuilende-haagse-bedrijven-naar-gavi-kavel/

Moerasbos DH

Indiendatum: 6 jun. 2023
Antwoorddatum: 4 jul. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Extra technische vraag Jaarstukken 2022 NNN, Bos- en Bomenbeleid en KRW

Lees verder

Schriftelijke vragen intensieve landbouw grootste oorzaak teruggang biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer