Schrif­te­lijke vragen inten­sieve landbouw grootste oorzaak teruggang biodi­ver­siteit


Indiendatum: 7 jun. 2023

Vragen

1) Kent u de berichten ’Intensieve landbouw onomstotelijk belangrijkste oorzaak achteruitgang Europese vogels’1 en ‘Biodiversiteit op landbouwgrond: met de bijdrage van het GLB is de achteruitgang niet tot staan gebracht’2

2) Wat betekenen deze uitkomsten volgens u voor de biodiversiteitsdoelen/ instandhoudingsverplichtingen/ gunstige staat van instandhouding van soorten o.i.d. van de provincie, bijvoorbeeld de afname van insecten, zoals vlinders, hommels en bijen3?

3) Wat betekent dit voor het Zuid-Hollandse landbouwbeleid?

4) Kunt u aangeven hoe de biodiversiteit in de afgelopen 15 jaar zich in Zuid-Holland heeft ontwikkeld in de agrarische gebieden?

5) Kunt u aangeven hoeveel landbouwsubsidies voor agrarisch natuurbeheer (Europees en landelijk geld te samen) in de afgelopen 15 jaar in Zuid-Holland in totaal zijn verstrekt?

6) Hoe zijn de effecten van Europese subsidies aan de agrarische sector bijgehouden?

7) Kunt u onderbouwd aangeven wat de effecten zijn tot nu toe van deze subsidie-investeringen van agrarisch natuurbeheer voor de Zuid-Hollandse biodiversiteit?

8) Hoe is dit gemeten?

9) Welke lessen worden er getrokken uit de subsidieverlening in de afgelopen 15 jaar en de doelstellingen die daarmee getracht zijn te bereiken?

10) Hoe gaat u deze lessen omzetten in concreet beleid?

11) Bent u bereid binnen de provinciale mogelijkheden te onderzoeken om gif- en (kunst)mestgebruik te gaan verminderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven voor welke aanpak u kiest of mogelijk de acties die al in gang gezet zijn?

12) Is het college bereid om de aanbevelingen van het recente Europese onderzoek dat op 15 mei jl. verscheen in het toonaangevende wetensschappelijke tijdschrift PNAS4 met de EU (mogelijk via het Huis van de Nederlandse Provincies) te bespreken en in samenwerking met de EU op te volgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja kunt u ons de uitkomst van deze besprekingen doen toekomen?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Laura Nijenhuis D66
Frank Johan Hoogendam SP
Tessa Beeloo Volt

1. https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=30788
2. https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/biodiversity-13-2020/nl/
3. https://www.nu.nl/klimaat/6266470/dramatisch-jaar-voor-vlinders-hommels-en-bijen-planten-worden-niet-bestoven.html
4. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2216573120

Indiendatum: 7 jun. 2023
Antwoorddatum: 4 jul. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen moerasbos Den Haag

Lees verder

Technische vragen Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied toetsbaar voorontwerp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer