Massale doding beschermde dieren rondom lucht­haven Rotterdam The Hague Airport (RTHA)


Indiendatum: mrt. 2019

Toelichting

Naar aanleiding van de door Gedeputeerde Staten verleende ontheffing (kenmerk: ODH-2018-00140966) om alle vogelsoorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te mogen doden en mogen nesten, rustplaatsen en eieren vernield of weggenomen mogen worden in het belang van de vliegveiligheid. Naar aanleiding van deze ontheffing verlening legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Kent u de berichten “Toestemming om alle vogels op luchthaven Rotterdam te mogen doden gaat veel te ver”, “Natuurorganisaties dienen bezwaar in tegen ontheffing doden vogels op vliegveld”, “Natuurorganisaties maken bezwaar tegen doden vogels Rotterdam Airport” en “Vogels op luchthaven Rotterdam vogelvrij verklaard”?[1][2][3][4]

2) Klopt onze constatering dat de verleende ontheffing het mogelijk maakt om “allevan nature in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn die zich op het luchthaventerrein bevinden te doden”? [5][6]

3) Klopt onze constatering dat van al deze soorten ook de nesten, rustplaatsen en eieren op het luchthaventerrein vernield of weggenomen mogen worden?

4) Deelt u onze mening dat de ontheffing verder gaat dan strikt noodzakelijk is omdat niet iedere vogelsoort een gevaar vormt voor de veiligheid van het luchtverkeer? Zo nee, waarom niet?

5) Klopt het dat er niet getoetst is op de effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Voornes Duin? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u de mening dat de ontheffing alleen daarom al zou moeten worden ingetrokken?

6) De lepelaar is aangewezen als in stand te houden soort van het Natura 000-gebied Voornes Duin. De lepelaar foerageert vanaf Voornes Duin ook in het gebied rondom RTHA. Ook de lepelaar mag worden gedood op grond van de ontheffingverlening. Deelt u onze constatering dat de ontheffing hierdoor in strijd is met de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Voornes Duin Zo nee, op welke wijze ondersteunt de ontheffing het bereiken van de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Voornes Duin?

7) Kunt u een overzicht geven van het aantal jaarlijkse vogelaanvaringen van 2012 tot 2019 op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en om welke vogelsoorten het ging?

8) Kunt u aangeven hoeveel dieren er jaarlijks vanaf 2012 zijn gedood in belang van

de vliegveiligheid op RTHA op het terrein van de luchthaven zelf en in de directe omgeving en om welke diersoorten het ging?

9) Welke conclusies trekt u uit deze gegevens?

10) Waarop is uw oordeel gebaseerd dat er geen andere bevredigende oplossing is en waaruit blijkt dat verjaging niet voldoende is? Welke maatregelen zijn hiertoe genomen?

11) Kunt u onderbouwen welk gevaar de vos, haas en konijn opleveren voor de vliegveiligheid?

12) Waarom wordt ontheffing verleend voor alle vogelsoorten en gaat deze ontheffing veel verder dan strikt noodzakelijk is?

13) Waarom is er geen specificatie van vogelsoorten gemaakt, die gedood mogen worden?

14) Bent u met ons van mening dat deze ontheffing daarom verleend is in strijd met artikel 3.3 van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?

15) Kunt u specifiek aangeven tot welke effecten de eerdere door de provincie verleende ontheffingen hebben geleid en heeft dit geleid tot een grotere verkeersveiligheid? Zo nee, waarom niet, en waarop baseert u dan de uitbreiding van de mogelijkheden voor het doden van dieren?

16) Wat betekent dit voor vogels die een ongunstige staat van instandhouding kennen, zoals de torenvalk, bruine kiekendief, lepelaar?

17) Waarop baseert u de effectiviteit van de ontheffing? Is hier onderzoek naar gedaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons informeren welk onderzoek is gedaan en wat het resultaat ervan is?

18) Waarom neemt Rotterdam The Hague Airport momenteel niet voldoende maatregelen om diervriendelijke maatregelen te nemen die bijdragen aan het verminderen van het risico op vogelaanvaringen?

19) Is bijvoorbeeld onderzocht of plaatsing van zonnepanelen op en in de directe nabijheid van de luchthaven kan bijdragen aan vermindering van overlast? Zo nee, bent u bereid hierop actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

20) Zijn of worden nieuwe technologische oplossingen onderzocht, waarbij er geen dieren gedood hoeven worden, zoals in de militaire luchtvaart ook gebeurt? Zo ja, wat zijn de uitkomsten. Zo nee, waarom niet en is het college bereid dergelijk onderzoek te starten? Zo nee, waarom niet?

21) Zijn er op andere Nederlandse luchthavens ook ontheffingen van kracht die het mogelijk maken om alle aanwezige vogelsoorten op het luchthaventerrein te doden?

22) Waarom zijn in de ontheffing geen voorschriften opgenomen die borgen dat pas tot het doden van vogels mag worden overgegaan nadat eerst verjagende maatregelen zijn genomen (conform de in de Omgevingsverordening opgenomen escalatieladder)?

23) Deelt u de mening dat het doden van vogels ten faveure van pleziervluchten en economische belangen symbolisch is voor het feit dat het economisch belang prevaleert boven het ecologisch belang? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/17266/toestemming-om-alle-vogels-op-luchthaven-rotterdam-te-mogen-doden-gaat-vee

[2]https://www.rijnmond.nl/nieuws/178271/Natuurorganisaties-dienen-bezwaar-in-tegen-ontheffing-doden-vogels-op-vliegveld

[3]https://www.ad.nl/rotterdam/natuurorganisaties-maken-bezwaar-tegen-doden-vogels-rotterdam-airport~a7a405a3/

[4]https://www.westlanders.nu/dieren/vogels-op-luchthaven-rotterdam-vogelvrij-verklaard-29977/

[5]https://milieufederatie.nl/nieuws/toestemming-om-alle-vogels-op-luchthaven-rotterdam-te-mogen-doden-gaat-veel-te-ver/

[6]https://milieufederatie.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2019/02/20190212-bezwaar-ontheffing-RTHA.pdf

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 19 mrt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen verdwijnen bosgebied en bomenkap in Zuid-Holland

Lees verder

Dode zwanen Oud-Alblas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer