Schrif­te­lijke vragen verdwijnen bosgebied en bomenkap in Zuid-Holland


Indiendatum: feb. 2019

Toelichting

Op 2 februari 2018 verscheen het artikel 'Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap'[1]in lokaal Nieuwsblad De Kaap / het Stichtse Courant. De inleiding is als volgt: “Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de manier waarop deze organisatie tegenwoordig de Nederlandse bossen en gebieden beheert. Staatsbosbeheer pleegt volgens hem roofbouw, sinds ze geld moeten verdienen.”

Naar aanleiding van het artikel en informatie via de media over toenemende bomenkap in Zuid-Holland[2] [3]legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Kent u het bericht 'Zware kritiek van oud-directeur Staatsbosbeheer op houtkap'dat is op 2 februari is gepubliceerd?

2) Klopt het dat er toenemend gekapt wordt in de bossen van Staatsbosbeheer? Zo ja, waar in Zuid-Holland en op welke schaal?

 • 3) Zijn er meer beherende organisaties die in toenemende mate bomen kappen? Zo ja, kunt u aangeven welke organisaties dat zijn?
 • 4) Hoe verhoudt dit bericht zich tot het beleid van Staatsbosbeheer, de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode bosbeheer en de FSC-standaard voor Nederland?

5) Deelt u de mening dat de productie van hout en de daarmee gemoeide houtkap alleen plaats kan vinden als dit niet ten koste gaat van het bodemleven, de biodiversiteit en andere natuurwaarden? Kunt u dat toelichten?

 • 6) In het artikel uit voormalig directeur van Staatsbosbeheer zijn zorgen over de manier waarop Staatsbosbeheer de Nederlandse bossen beheert. Hij concludeert dat de werkzaamheden strijdig zijn met het eigen beleid van Staatsbosbeheer[4]en de geldende wettelijke normen voor duurzaam bosbeheer. Kunt u inzicht geven in de huidige houtkap die door Staatsbosbeheer in Zuid-Holland wordt uitgevoerd?
 • 7) Staatsbosbeheer verkoopt via hun bedrijf Energiehout B.V. veel hout voor biomassaverbranding.[5]Deelt u onze mening dat de duurzame ladder voor energiegebruik zou moeten worden toegepast en het hout beter voor recycling kan worden gebruikt dan dan het wordt verbrand? Zo nee, waarom niet?
 • 8) Deelt u onze mening dat bomen en de bescherming ervan van groot belang zijn voor klimaatadaptatie, zoals de opvang van CO2, opnemen van water, zorgen voor verkoeling en schaduw? Zo nee, waarom niet?
 • 9) Wordt voor elke gekapte boom een nieuwe boom geplant en zo ja, welke soort en op welke plek?
 • 10) Kunt u aangeven of er een ontheffing vanuit de provincie Zuid-Holland is vereist voor deze werkzaamheden?
 • 11) Als een ontheffing was vereist, kunt u met zekerheid bevestigen dat de werkzaamheden volgens de wettelijk geldende normen voor duurzaam bosbeheer zijn uitgevoerd?
 • 12) Kunt u aangeven op welke wijze en door wie wordt getoetst of werkzaamheden volgens de wettelijk geldende normen voor duurzaam bosbeheer zijn uitgevoerd?
 • 13) In het geval u niet met zekerheid kunt bevestigen dat de werkzaamheden in boomrijke gebieden op Zuid-Hollandse provinciale gronden volgens de wettelijk geldende normen voor duurzaam bosbeheer zijn uitgevoerd, kunt u uitleggen waarom niet?
 • 14) Bent u in dat geval bereid opdracht te geven aan (een) onafhankelijke expert(s) tot veldonderzoek en de bevindingen die voormalig directeur van Staatsbosbeheer zegt te hebben gedaan, te toetsen op de geldende wettelijke normen voor duurzaam bosbeheer?
 • 15) Bent u het met ons eens dat met de invoering van de Wet natuurbescherming en de decentralisering van de uitvoer hiervan naar de provincies het onder úw taak en verantwoording valt toe te zien dat de wetgeving op het gebied van bomen- en bosbeheer wordt nageleefd?
 • 16) Welke gevolgen heeft het en voor wie als blijkt dat de werkzaamheden, uitgevoerd door Staatsbosbeheer, niet voldoen aan de wettelijk geldende normen voor duurzaam bosbeheer?
 • 17) Bent u het met ons eens dat in het geval er verschraling van natuur en kaalslag binnen bosrijke gebieden heeft plaatsgevonden, dit gevolgen voor heeft voor de fauna en niet bevorderlijk is voor de biodiversiteit, en bovendien haaks staat op het natuurbeleid dat onze provincie en Staatsbosbeheer zelf zegt voor te staan? Zo nee, waarom niet?
 • 18) Bent u het met ons eens dat de natuur en onderhavige fauna dringend méér bescherming nodig hebben én verdienen gelet op de vele berichtgevingen[6][7]die naar buiten komen met betrekking tot afnemende biodiversiteit? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om deze bescherming beter waarborgen? Zo nee, waarom niet?
 • 19) Oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom refereert in het artikel naar een eerder verschenen opiniestuk van zijn hand in Trouw: 'Alibi om natuur op te offeren' [5]als reactie op het bericht 'Natuurclubs gooien het roer radicaal om.'[8]Van Beusekom uitte toen al met zo lijkt vooruitziende blik, zijn zorgen over het in de uitverkoop gooien van onze schaarse natuur als gevolg van het marktwerkingsmechanisme: “Onder de afgelopen neoliberale kabinetten was natuur geen publieke verantwoordelijkheid meer, maar werd het beheer ervan steeds meer overgelaten aan de markt en private partijen. Natuurbeheerorganisaties kregen tot zo'n 70% minder subsidie, en vanwege de financiële drijfveer nam de houtkap toe. In tegenstelling tot andere Europese landen is natuur in Nederland – en dat is slechts een schamele 15% van ons grondoppervlak – geen kerntaak meer van de overheid.” Wat vinden GS van deze uitspraak?
 • 20) Heeft Staatsbosbeheer de bevoegdheid en het recht om natuurbos naar eigen inzicht om te zetten naar productiebos? En zo ja, wie ziet er op toe dat dit adequaat gebeurt met het oog op de Ecologische Hoofdstructuur (NNN) en Wet natuurbescherming? Zo nee, op welke wijze en door wie wordt bepaald hoe en óf natuurbos kan worden omgezet in productiebos?
 • 21) Is er een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig voor het kappen van productiebos?
 • 22) Welke gevolgen heeft het voor (beschermde) diersoorten als natuurbos wordt omgezet in productiebos?
 • 23) Als we bovengenoemde kaalslag van bomen optellen bij de ontbossing in het kader van grote infrastructurele projecten deelt u dan de zorgen die oud-directeur van Staatsbosbeheer en onze fractie hebben over de Zuid-Hollandse natuur en de dieren die daar leven c.q. volledig afhankelijk van zijn? Zo nee, waarom niet?
 • 24) Welke mogelijkheden ziet u voor de provincie om deze kwetsbare en intrinsieke natuurwaarden van bomen beter te beschermen?
 • 25) Bent u bereid om de Wet natuurbescherming meer nauwgezet uit te voeren, bij het Rijk aan te dringen op verscherping van de Wet en een verzoek te doen te controleren op hiaten in de Wet die niet bevorderlijk werken op de mogelijkheid tot bescherming van de nog resterende kwetsbare natuur, bossen en bomen in Zuid-Holland? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338

[2]https://www.omroepwest.nl/nieuws/3716944/Honderden-bomen-weg-voor-aanleg-Rijnlandroute

[3]https://www.zuid-holland.nl/@23010/rijnlandroute-4/

[4]https://www.staatsbosbeheer.nl/-/media/08-dossiers/bos-en-hout/rapport-groeiende-toekomst.pdf?la=nl-

[5]https://www.energiehout.com/over-energiehout

[6]https://www.trouw.nl/groen/het-aantal-wilde-dieren-blijft-afnemen-en-de-mens-is-de-boosdoener-~aa184bc6/

[7]https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24244

[8]https://www.trouw.nl/groen/alibi-om-natuur-op-te-offeren~aa2b21d0/

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 21 mrt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen vangen verwilderde en zwerfkatten door jagers

Lees verder

Massale doding beschermde dieren rondom luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer