Monde­linge vragen Finan­ciële nood bij wildop­vangen en dieren­am­bu­lances


Indiendatum: 10 mei 2023

Vragen

 1. Verleden jaar heeft de wildopvang in Delft helaas vanwege financiële problemen de deuren moeten sluiten, waardoor er minder capaciteit is in Zuid-Holland voor de opvang van gewonde vrij levende dieren. Kent het college de berichten over mogelijke sluiting van de wildopvang Vogelklas Karel Schot vanwege financiële problemen?[1]
 2. Is het college bekend met de financiële problemen van dierenambulances, zoals de dierenambulance en vogelasiel Leiden en omstreken?[2]
 3. Wat vindt het college ervan dat er steeds minder wildopvangen in Zuid-Holland zijn en daardoor de opvangcapaciteit van de opvang van gewonde en zieke dieren sterk vermindert en mensen verder moeten reizen om een dier in nood te helpen?
 4. Wat vindt het college ervan dat nagenoeg alle Zuid-Hollandse wildopvangen met een provinciale vergunning financiële problemen hebben?
 5. Wat vindt het college ervan dat de meeste Zuid-Hollandse dierenambulances financiële problemen hebben, terwijl zij nog steeds een belangrijke taak hebben ten aanzien van de aanpak van de vogelgriep en de hulpverlening van dieren in nood?
 6. Een ieder heeft de wettelijke plicht om een dier in nood te helpen. Mensen die een gewond vrij levend dier aantreffen mogen deze niet zelf verzorgen, maar moeten deze naar een wildopvang met een provinciale vergunning brengen en dat gebeurt gelukkig ook meestal. Deelt het college onze mening dat wildopvangen en dierenambulances een belangrijke publieke taak vervullen, die financiële overheidsondersteuning nodig heeft? Zo nee, waarom niet?
 7. Deelt u onze mening dat hier sprake is van een provinciale verantwoordelijkheid? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid om Vogelklas Karel Schot een financiële ondersteuning te verlenen om een eventuele sluiting van deze opvang tegen te gaan?
 9. Is het college bereid om dierenambulance en vogelopvang Leiden en omstreken een financiële ondersteuning te verlenen om een eventuele sluiting van deze opvang tegen te gaan?
 10. De meeste Zuid-Hollandse gemeenten dragen bij aan wildopvangen en dierenambulances die publieke diensten verlenen voor onze inwoners, maar dat is niet voldoende om het hoofd boven water te houden mede vanwege de extra kosten die de extra maatregelen voor de aanpak van vogelgriepslachtoffers vergen. Is het college bereid financieel structureel te gaan bijdragen aan de Zuid-Hollandse wildopvangen en dierenambulances, mede gezien de ernstige situatie en financiële nood? Zo nee, waarom niet?
 11. Hoe kijkt het college er tegenaan dat veel andere provincies, zoals Noord-Holland, Brabant, Utrecht, inmiddels wel structurele financiële steun bieden aan wildopvangcentra en dierenambulances?
 12. Hoe denkt het college de wildopvangen te laten voortbestaan, indien de financiële middelen ontbreken om zelfstandig verder te kunnen?
 13. Waar moeten mensen naar toe met een gewond vrij levend dier, wanneer inwoners hun wettelijke plicht willen vervullen door een dier in nood te helpen?
 14. Is het college het met ons eens dat wildopvangcentra een belangrijke ambassadeursrol voor natuurbescherming hebben en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het bewustzijn van de samenleving m.b.t. het belang van herstel van de biodiversiteit in Nederland?
 15. Het merendeel van de wildopvangcentra wordt volledig gedragen door honderden vrijwilligers die zich dag en nacht voor deze dieren inzet. Daartoe behoren ook mensen met beperking, die door hun werk bij de wildopvang weer meedoen in de maatschappij. Ook biedt de opvang gelegenheid voor stageplaatsen in het onderwijs en voor dagbesteding van zorgcliënten. Deelt het college onze mening dat de wildopvangcentra daarmee een belangrijke maatschappelijke functie vervullen?

A.H.K. van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1664874/vogelklas-karel-schot-vreest-sluiting-vanwege-geldtekort
[2] https://www.dierenambulanceleiden.nl/2023/05/05/oproep-aan-college-onderhandelaars-provincie-zuid-holland-om-wildopvang-structureel-te-gaan-medefinancieren/?fbclid=IwAR3oGOgPm-5ioTtGVCEV2SYEcgsuxOdsOOCghUG7io-V-KzMJECVxhyN4p8

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte

Lees verder

Mondelinge vragen Maatregelen vogelgriep bij in vrijheid levende dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer