Schrif­te­lijke vragen Algemeen Stra­te­gische Voorraden water


Indiendatum: 1 jun. 2022

Toelichting

De provincie Zuid-Holland heeft in de Provinciale Milieuverordening 2021 Algemeen Strategische Voorraden Water (ASV) aangewezen

ASV

Vragen

1. Hoeveel en welke Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) zijn op dit moment aangewezen in Zuid-Holland?

2. Hoe zijn deze aanwijzingen tot stand gekomen?

3. Hoe is bepaald welk gebied aangewezen wordt tot ASV (welke criteria)?

4. Heeft de aanwijzing van een gebied tot ASV gevolgen voor de agrarische bestemming? Zo ja, kunt u aangeven welke dat zijn?

5. Heeft het aanwijzen van een gebied tot ASV gevolgen voor het waterpeil? Zo ja, kunt u aangeven welke dat zijn?

6. Heeft het aanwijzen van een gebied tot ASV gevolgen voor de veenoxidatie? Zo ja, kunt u aangeven welke dat zijn?

7. Zijn er veranderingen ten opzichte van de reeds bestaande vergunningen voor onttrekkingen in deze ASV’s?

8. Zijn aanvullende onttrekkingen vanwege bijvoorbeeld droogte in een ASV niet meer toegestaan?

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Zuid-Holland

Indiendatum: 1 jun. 2022
Antwoorddatum: 21 jun. 2022

1. Hoeveel en welke Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) zijn op dit moment aangewezen in Zuid-Holland?

Antwoord

In de provincie Zuid-Holland zijn vier gebieden voor Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) aangewezen in de PMV2021. De gebieden voor aanvullende strategische voorraden zijn gelegen ter weerszijden van de Lek en in delen van de Krimpenerwaard, Alblasserwaard en op het eiland van Dordrecht.

2. Hoe zijn deze aanwijzingen tot stand gekomen?

Antwoord

In het provinciaal Waterplan 2010-2015 is, ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, het voornemen vastgelegd om gebieden voor aanvullende strategische voorraden aan te wijzen. Een indicatieve aanwijzing van deze gebieden, toen genoemd strategische zoetwatervoorraden, heeft plaatsgevonden in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Aan deze aanwijzing is het nodige overleg met betrokken gemeenten en waterschappen voorafgegaan. Ook is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast op de totstandkoming van de Visie Ruimte en Mobiliteit. De Visie Ruimte en Mobiliteit is opgegaan in de Omgevingsvisie provincie Zuid-Holland. Ook op de totstandkoming van deze visie is de openbare voorbereidingsprocedure toegepast. In de Omgevingsvisie Zuid -Holland 2019 zijn eveneens gebieden voor aanvullende strategische voorraden aangewezen. Ook daarop is voornoemde inspraakprocedure toegepast. De aanwijzing van gebieden voor aanvullende strategische voorraden heeft daadwerkelijk plaatsgevonden in de PMV2021 welke in november 2021 door Provinciale Staten is vastgesteld.

3. Hoe is bepaald welk gebied aangewezen wordt tot ASV (welke criteria)?

Antwoord

De gebieden voor aanvullende strategische voorraden zijn aangewezen op basis van een inventarisatie van de voorraden beschikbaar zoet grondwater in Zuid -Holland. Deze gebieden en voorraden zijn zeer beperkt aanwezig in Zuid-Holland. Gekeken is naar de gebieden waar waterwinning daadwerkelijk (feitelijk en logistiek) mogelijk is. Ook is specifiek rekening gehouden met de op dat moment bekende voornemens van uitbreiding van woonkernen. Ook is aangesloten op reeds aangewezen grondwaterbeschermingsgebieden.

4. Heeft de aanwijzing van een gebied tot ASV gevolgen voor de agrarische bestemming? Zo ja, kunt u aangeven welke dat zijn?

Antwoord

Gebieden voor aanvullende strategische voorraden hebben dezelfde bescherming gekregen als die van een boringsvrije zone. Dit beschermingsregime is primair gericht op het tegengaan van bodemingrepen die de beschermende functie van slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen teniet kunnen doen. De aanwijzing van het gebied voor aanvullende strategische voorraden heeft in directe zin geen gevolgen voor de mogelijkheden van woningbouw en landbouw. Meer in zijn algemeenheid: de beperkingen voortvloeiend uit de aanwijzing van een gebied voor strategische voorraden zijn over het algemeen beperkt. Graven ten behoeve van bouwwerkzaamheden is bijvoorbeeld tot een diepte van 2,5 meter toegestaan. Graven ten behoeve van de aanleg van het openbaar riool is tot 4 meter diepte toegestaan. Bij een ingreep in de bodem op grotere diepte moet een voorafgaande melding worden gedaan en een aantal voorschriften in acht worden genomen. Indien (delen van) het betreffende gebied in de toekomst wordt aangewezen als waterwingebied respectievelijk grondwaterbeschermingszone kan dit wel verdergaande beperkingen opleveren voor de landbouw.

5. Heeft het aanwijzen van een gebied tot ASV gevolgen voor het waterpeil? Zo ja, kunt u aangeven welke dat zijn?

Antwoord

Het aanwijzen van gebieden voor aanvullende strategische voorraden heeft geen gevolgen voor het waterpeil. Wanneer in een gebied voor aanvullende strategische voorraden een (oever) grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening wordt ontwikkeld kan dit mogelijk wel invloed hebben op het waterpeil. De provincie geeft vergunningen af voor de drinkwaterwinning en industriële grondwateronttrekkingen >150.000m3/jaar. Voor het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening wordt doorgaans een Milieu Effect Rapportage (MER) procedure doorlopen. In het proces van de MER wordt bekeken wat de mogelijke milieueffecten van een onttrekking kunnen zijn en hoe deze ondervangen kunnen worden met maatregelen.

6. Heeft het aanwijzen van een gebied tot ASV gevolgen voor de veenoxidatie? Zo ja, kunt u aangeven welke dat zijn?

Antwoord

Zie vraag 5. Veenoxidatie is een van de effecten die indien relevant meegenomen wordt in een Milieu Effect Rapportage (MER) procedure voor grondwateronttrekking waar de provincie bevoegd gezag is.

7. Zijn er veranderingen ten opzichte van de reeds bestaande vergunningen voor onttrekkingen in deze ASV’s?

Antwoord

Op dit moment reeds in gebruik zijnde bodemenergiesystemen in grondwaterbeschermingsgebieden dienen uiterlijk op 1 januari 2034 buiten werking te zijn gesteld en mogen niet meer aanwezig zijn. Voor bodemenergiesystemen die reeds aanwezig waren in een gebied voor aanvullende strategische voorraden zal nog moeten worden bezien op welk tijdstip het verbod van toepassing zal worden. Dit tijdstip zal bij besluit van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

8. Zijn aanvullende onttrekkingen vanwege bijvoorbeeld droogte in een ASV niet meer toegestaan?

Antwoord

De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van gebieden voor aanvullende strategische voorraden, wat betekend dat het gebied is gereserveerd voor toekomstige drinkwaterwinning. Wanneer activiteiten in dit gebied plaatsvinden waarbij de provincie bevoegd gezag is voor een vergunning zal deze per casus beoordeeld worden.

Interessant voor jou

Technische vragen Jaarstukken commissie KNM

Lees verder

Schriftelijke vragen Waterkwaliteitscrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer