Schrif­te­lijke vragen ammoniak-opslag


Indiendatum: 10 nov. 2023

Toelichting

Onlangs heeft DCMR besloten dat een Milieu Effect Rapportage (MER) niet nodig is i.v.m. de bouw van een opslag van ammoniak op de Maasvlakte. Het gaat om de grootste ammoniak-opslag van Nederland, 60.000 M3, vier keer groter dan de huidige ammoniak opslag in het havengebied. Dit is nog maar het begin, want naar verwachting zal de opslag van ammoniak in de haven van Rotterdam zeer sterk toenemen. “We hebben nu in Rotterdam een opslag van ongeveer 15.000 kubieke meter. In de toekomst gaat dat om miljoenen, ” zei Daan Molenaar, directeur vergunningen van DCMR, in februari 2023. Molenaar sprak grote zorgen uit over de opslag van ammoniak in de haven, en vooral over het transport per trein, vrachtwagen of schip, en de vele momenten van overpompen.[1] Volgens hem is de haven van Rotterdam niet goed uitgerust voor de veiligheidsrisico’s die hiermee samenhangen. De regelgeving m.b.t. de opslag van ammoniak noemt hij verouderd. De risico’s en de gevolgen van ongelukken met ammoniak kunnen zeer ernstig zijn. De groei van ammoniak-opslag is het gevolg van de energie-transitie, want “ammoniak is een energiedrager met een grote energiedichtheid”, schrijft DCMR op haar website. Naar verwachting zal ammoniak een rol spelen in de energietransitie, omdat ammoniak het mogelijk maakt om waterstof in vloeibare vorm te vervoeren. (Je zou ook kunnen zeggen dat waterstof gemaakt kan worden van ammoniak.) Ammoniak kan zelf ook als brandstof worden gebruikt.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er een visie ontwikkeld wordt voor de op- en overslag van ammoniak, en maakt zich zorgen dat er al voor die visie er is, een precedent geschapen wordt om geen MER uit te voeren.

Vragen

 1. Kent u het interview met Daan Molenaar, directeur vergunningen van DCMR in NRC van 20 februari 2023?[2]
 2. In dit interview zegt Daan Molenaar o.a.:
  1. dat de haven van Rotterdam niet goed is uitgerust voor de veiligheidsrisico’s die samenhangen met de opslag van ammoniak;
  2. dat er grote veiligheidsrisico’s ontstaan door het overpompen van ammoniak van en naar treinen, vrachtwagens of schepen;
  3. dat pijpleidingen gewenst zijn voor transport van ammoniak;
  4. dat de norm voor ammoniakopslag sterk verouderd is;
  5. dat de ammoniak-opslag capaciteit zeer sterk zal groeien, en dat de voorgenomen bouw van een opslag van 60000 m3 (door OCI Global) nog slechts het begin is. Deelt u deze inzichten en zorgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?
 3. Welke visie hebben Gedeputeerde Staten op de locatie en de voorwaarden voor grootschalige opslag van ammoniak in de haven van Rotterdam, of elders in de provincie?
 4. Wat vindt u van het besluit van DCMR dat een MER niet noodzakelijk is voor de bouw van een ammoniak opslag met een capaciteit van 60000 m3, ook gezien de precedentwerking die hiervan uitgaat?
 5. Onlangs heeft u een brief ontvangen van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne[3] i.v.m. de bouw van de ammoniak-opslag door OCI Global. De vereniging stelt dat een MER verplicht is, omdat in de geest van de wet, ammoniak gezien moet worden als brandstof, met de giftigheid van een bestrijdingsmiddel, en de opslag als een installatie bestemd voor terugwinning van explosieve stoffen. Welke mogelijkheden ziet u om alsnog een MER verplicht te stellen en bent u bereid als het mogelijk is om alsnog te verplichten tot een MER te beproeven? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u met ons van mening, dat het wenselijk is geen vergunning te verlenen voor de bouw van ammoniak-opslag voordat een visie op de locatie, transport en voorwaarden voor ammoniak-opslag is gevormd? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u met ons van mening, dat de beoogde opslag (van OCI Global) zal leiden tot een groot aantal ammoniak-transporten per vrachtwagen, trein of binnenschip door onze provincie (en andere provincies), en dat dit ongewenst is gezien de veiligheidsrisico’s en het ontmoedigingsbeleid dat de rijksoverheid sinds 2004 voert t.a.v. dit soort transporten? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u bereid om bij de Rijksoverheid te bepleiten dat ammoniak voortaan valt binnen de noemer “vloeibare brandstoffen”? (Hiervoor wordt verwezen naar de Wet op de accijns, hoofdstuk 2, afdeling 6)?[4]
 9. Hoe kunt u de grote onrust onder de bevolking van Voorne en omliggende gemeenten over de voorgenomen bouw van ammoniak-opslag wegnemen?
 10. De opdrachtgever voor de bouw van de ammoniak-opslag (OCI Global), heeft de ammoniak nodig voor de productie van kunstmest. De productie van kunstmest vergt veel fossiele brandstof (600 gram aardgas per kilo stikstof), waardoor het milieuonvriendelijk en duur is. Bovendien kan nitraat uit kunstmest vrij gemakkelijk uitspoelen bij veel regenval. Hoe wenselijk vindt u het dat geïnvesteerd wordt in de productie van dit zeer milieuonvriendelijke product? Bovendien wil het bedrijf de ammoniak aanbieden als brandstof voor schepen. Hoe beoordeelt u dit in relatie tot de afbouw van fossiele brandstoffen?

[1] https://www.dcmr.nl/actueel/nieuws/dcmr-over-ammoniak-als-energiedrager
[2] https://www.dcmr.nl/actueel/nieuws/dcmr-over-ammoniak-als-energiedrager / https://www.nrc.nl/nieuws/2023...
[3] https://pzh.notubiz.nl/document/13086789/1
[4] https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/milieuthema-s/bodem/vragen-antwoorden/brandstoffen/faq/welke-stoffen-vallen/)

Indiendatum: 10 nov. 2023
Antwoorddatum: 5 dec. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Informatie telslangen Meijendel

Lees verder

Schriftelijke vragen Insteek GS bij besprekingen nieuw provinciaal belastinggebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer