Schrif­te­lijke vragen Insteek GS bij bespre­kingen nieuw provin­ciaal belas­ting­gebied


Indiendatum: 10 nov. 2023

Toelichting:

Er is reeds sinds langere tijd bekend dat op termijn met de invoering van ‘betalen naar gebruik’ en het verdwijnen van de kilomterheffing de opcenten afgeschaft zullen worden, mogelijk al per 20251. Met de discussie over de afschaffing van de provinciale autobelasting is ook de discussie opgekomen over welke vervangende belasting ingevoerd zal worden.2

Vragen:

1. Is het correct dat de provinciale belasting op auto`s afgeschaft zal worden? Zo ja, op welke termijn?

2. Klopt het dat er gesprekken gaande zijn tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten over een hervorming van het belastingstelsel voor medeoverheden?

3. Is het correct dat het Zuid-Hollandse provinciebestuur op dit moment meepraat over alternatieve belastingsopties? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke vorm?

In 2022 heeft er op initiatief van SP, SGP en CU een discussie plaatsgevonden in de commissie over de provinciale inzet in de wijzigingen in de provinciale belastingen. De Staten ontvingen hierna een brief van GS en een position paper van het IPO.

4. Wat is de huidige stand van zaken rondom het proces voor de herziening van dit stelsel? Zijn er al afspraken gemaakt en is er een tijdslijn bekend voor de komende jaren?

Voor het invoeren van een nieuwe belasting zijn diverse mogelijkheden te bedenken, de impact per voorstel zal verschillen.

5. Welke scenario’s liggen er in Zuid-Holland op tafel?

6. Welke scenario`s liggen er op tafel tussen de 12 provincies?

7. Welke scenario`s zijn verder denkbaar?

8. Wat zijn de ambtelijke afwegingen op dit moment?

9. Zijn er één of meer varianten die de voorkeur van GS hebben?

10. Op welke manier oefent GS invloed uit op de uiteindelijke keus die een volgend kabinet gaat maken?

Het invoeren van een nieuwe provinciale belasting is een groot besluit met impact voor vele inwoners.

11. Bent u bereid PS actief te betrekken in de afweging? Zo nee, waarom niet?

12. Bent u bereid PS daarnaast actief op de hoogte te houden van ontwikkelingen op dit dossier? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.binnenlandsbestuur...belasting#:~:text=De%20provincies%20verliezen%20de%20opcenten,buigen%20zich%20over%20een%20alter natief.&text=Uiteindelijk%20gaan%20ze%20er%20niet,2025%20aan%20geld%20willen%20komen.
2 https://pzh.notubiz.nl/documen...

Lies van Aelst SP
Carla van Viegen PvdD
Steven Datema CU
Tessa Beeloo Volt)
Ed Braam PVV
Nico de Jager SGP
Debora Fernald Groep DoeStoer
Ellen Verkoelen 50Plus
Laura Nijenhuis D66
Luuk Wilson Ja21

Indiendatum: 10 nov. 2023
Antwoorddatum: 5 dec. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ammoniak-opslag

Lees verder

Schriftelijke vragen Expression of Principles OCI

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer