Schrif­te­lijke vragen Beroeps- en Sport­vis­serij in Nationaal Park en Natura 2000-gebied De Biesbosch


Indiendatum: 20 mei 2022

Toelichting

In Natura 2000-gebied De Biesbosch wordt door zowel beroeps- als sportvissers gevist. De Biesbosch is een Nationaal Park en een Natura 2000 gebied. De provincie heeft de taak om de Natura 2000-gebieden te beschermen, zo min mogelijk te verstoren en een gunstige staat van instandhouding van diverse vissoorten te behouden.

In het beheerplan Biesbosch[1] staat over de beroepsvisserij het volgende (pag. 208): ‘Er is momenteel onvoldoende zicht op de populatie trekvissen en de relatie met de beroeps- en sportvisserij om het precieze effect hiervan op de instandhoudingsdoelstellingen te kunnen vaststellen. Een onderzoek naar de populatieomvang moet meer inzicht geven in de relatie tussen visserij en bestandsontwikkelingen van de betreffende soorten in de Biesbosch.’

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Hoeveel beroepsvissers vangen op dit moment vis in de Biesbosch?
 2. Kunt u een overzicht geven hoeveel vis en welke soorten er jaarlijks door deze vissers worden gevangen?
 3. Zo nee, waarom niet? Bent u dan bereid om in het belang van een gunstige staat van de visstand dit te gaan bijhouden? Zo nee, waarom niet?
 4. Is er een quota op de visvangst voor de beroepsvisserij in de Biesbosch? Zo nee, waarom niet? En geldt er een quota voor de visvangst voor de sportvisserij in de Biesbosch? Zo nee, waarom niet?
 5. Welke vissoorten mogen door de beroepsvisserij gevangen worden in de Biesbosch? Hoe vaak en door wie wordt dit gecontroleerd, evenals de controle op de quota als deze er zijn?
 6. En welke vissoorten door de sportvisserij? En voor welke van deze te mogen vangen vissoorten geldt een meeneemverbod?
 7. Is bekend wat de algemene visstand is in de Biesbosch? En is bekend wat de visstand is van de toegestane te vangen vissoorten?
 8. Een aantal vissoorten, namelijk de bittervoorn, de grote modderkruiper en de fint, die voorkomen in de Biesbosch, staan op de Nederlandse Rode Lijst Vissen. Is van deze vissoorten de visstand in de Biesbosch bekend? Zo nee, waarom niet? Vindt monitoring plaats van deze vissoorten in de Biesbosch? Zo ja, zijn deze monitoringsgegevens in te zien?
 9. Voor Natura 2000 gebied De Biesbosch gelden een aantal instandhoudingsdoelen. Zo zijn voor 9 vissoorten[2] instandhoudingsdoelen opgesteld, waaronder het doel ‘uitbreiding van de populatie’ voor 5 vissoorten. Op welke wijze worden deze instandhoudingsdoelen gemonitord? En wat is de huidige stand van deze 9 vissoorten?
 10. Wat doet de provincie om de instandhoudingsdoelen van deze vissoorten te realiseren?
 11. Wat is het effect van de visvangst door zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij op de algemene visstand voor de populaties broedende en visetende vogels in de Biesbosch waar eveneens vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn instandhoudingsdoelen voor zijn opgesteld?
 12. Door de Sportvisbond wordt vis uitgezet in de Biesbosch om de visstand op peil te houden, zodat sportvissers kunnen vissen in de Biesbosch. Is bekend hoeveel vis en van welke soorten de Sportvisbond uitzet in de Biesbosch? En wordt bijgehouden hoeveel vis vervolgens weer wordt gevangen?
 13. Hoeveel sportvissers zijn jaarlijks actief in de Biesbosch? Hoe wordt overlast door sportvissers in de Biesbosch voorkomen?
 14. Hoe wordt in het algemeen geborgd dat het Natura 2000-gebied voldoende wordt beschermd?
 15. De provincie is verantwoordelijk voor het verpachten van de visrechten voor de provinciale wateren. Zijn deze visrechten door de kamer van binnenvisserij verpacht?
 16. Voor welke gebieden, voor welke periode en aan wie, heeft de provincie, of de kamer voor binnenvisserij, visrechten verpacht?
 17. Voor de Biesbosch is een visplan Rivierenland vigerend t/m 2016. Dit visplan wordt opgesteld door een visstandbeheercommissie (VBC). Is een VBC ingesteld voor de Biesbosch? Zo nee, waarom niet?
 18. Is er een visplan voor de Biesbosch opgesteld voor de periode na 2016? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waar is dit visplan publiekelijk in te zien? Zo nee, waarom niet en kunnen wij dit visplan ontvangen?
 19. In een visplan staan bijzondere voorwaarden en beperkingen, zoals bijvoorbeeld ‘gesloten tijd vissoorten’ en ‘minimummaten te vangen vissoorten’. Wordt het naleven van een visplan gecontroleerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke instantie voert deze controle uit en hoe vaak en hoe vaak is er handhavend opgetreden en waarvoor?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] Natura-2000-Beheerplan-112-Biesbosch.pdf (bij12.nl)
[2] Natura-2000-Beheerplan-112-Biesbosch.pdf (bij12.nl), pagina 23

Indiendatum: 20 mei 2022
Antwoorddatum: 7 sep. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen naar aanleiding van brief Hart voor Meijendel en beantwoording GS

Lees verder

Technische vragen Jaarstukken commissie KNM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer