Schrif­te­lijke vragen naar aanleiding van brief Hart voor Meijendel en beant­woording GS


Indiendatum: 5 mei 2022

Toelichting

Op 21 september 2021 ontving de provincie een brief van de organisatie Hart voor Meijendel over hun bezwaar tegen de verslechtering van Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide. Dit wordt volgens hen mede veroorzaakt door het centreringsmodel dat Dunea hanteert in het hart van Meijendel, tevens Parkpoort van Nationaal Park nieuwe stijl Hollandse Duinen. Hart voor Meijendel constateert dat de milieukwaliteit van dit duingebied door zowel de stikstofproblematiek, als over-recreatie achteruitgegaan is. Dit is in strijd met het verslechteringsverbod in de Habitatrichtlijn. Op 18 maart 2022 ontving PS van GS een afschrift van de beantwoording op deze brief. Daarover gaan onderstaande vragen.

Vragen

Ondergetekenden stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

  1. Waarom wordt er geen ecologisch draagkrachtonderzoek (Limits of Acceptable Change/LAC Onderzoek) gehouden naar de effecten van de Poort tot Nationaal Park Hollandse Duinen in het hart van Meijendel, voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan?
  2. Een dergelijk onderzoek is niet verricht voor de nieuwe Poortfunctie van het hart van Meijendel. Meijendel wordt nu, zonder natuurtoets, zonder vergunning en zonder draagkrachtonderzoek, als recreatieve Poort van een nationaal park ingezet. Daarbij worden bovendien via een landelijke promotiecampagne nog meer bezoekers naar de duinen getrokken. Hoe kijkt GS naar deze ontwikkeling in het kader van de bescherming van onze Natura2000?
  3. Is GS ertoe bereid om alsnog een ecologisch draagkrachtonderzoek te laten uitvoeren voor het gebied?
  4. In de brief wordt vermeld: ‘concentratie in het hart is niet ideaal, idealiter zouden bezoekers worden opgevangen aan de rand.’ Waarom wordt er geen onderzoek gehouden naar een zoneringsmodel met bufferzones waarin bezoekerscentra en intensieve recreatiefaciliteiten worden gesitueerd, zoals gehanteerd wordt door het NBTC, wetenschappers van de WUR en Ignace Schops om een Natura 2000 gebied te beschermen tegen negatieve effecten van recreatie?
  5. Is GS ertoe bereid om alsnog een zoneringsmodel te onderzoeken voor het gebied?
  6. Waarom komt de GS niet in actie om de lokale stikstofbronnen te verminderen die zijn ontstaan door toename van recreatie en de enorme aantallen auto’s in het gebied?
  7. Welke mogelijkheden ziet GS om op korte termijn lokale stikstofbronnen aan te pakken? Bijvoorbeeld de impact van (het groeiende aantal) verkeersbewegingen op het stikstofgehalte in Meijendel.
  8. Op welke wijze houdt GS de komende tijd PS op de hoogte van de ontwikkelingen in dit Natura2000 gebied?

Laura Neijenhuis, D66
Carla van Viegen, PvdD
Sinan Öskaya, Groen Links

Indiendatum: 5 mei 2022
Antwoorddatum: 8 jun. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ‘Wetenschappers luiden de noodklok biodiversiteit’

Lees verder

Schriftelijke vragen Beroeps- en Sportvisserij in Nationaal Park en Natura 2000-gebied De Biesbosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer