Schrif­te­lijke vragen bestrijding vos in Haven­gebied Rotterdam


Indiendatum: 26 apr. 2023

Vragen

 1. Kent u het bericht ‘Havenbedrijf Rotterdam verklaart de oorlog aan de vos die te veel slachtpartijen aanricht’?[1]
 2. Het Havenbedrijf heeft afrasteringen met schrikdraad aangebracht om de kolonies meeuwen heen. Volgens FBP Meeuwen 2022 t/m 2027 mag een bedrijf via stroomschema’s met escalatieladder maatregelen nemen ter voorkoming van overlast van (broedende) meeuwen. Ook moet een maatwerkadvies worden opgesteld wanneer verdergaande maatregelen getroffen gaan worden. Heeft het Havenbedrijf een maatwerkadvies opgesteld en overlegd aan de FBE? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze in te zien? Zo nee, waarom niet?
 3. Sinds wanneer zijn de afrasteringen met schrikdraad geplaatst? En met welke bedoeling? Zijn er resultaten van het plaatsten van deze afrasteringen? Zo nee, wanneer worden deze verwacht?
 4. Is bekend hoeveel vossenburchten er in het havengebied zijn? En is bekend hoeveel vossen in het havengebied leven?
 5. Het Havenbedrijf heeft vossenvallen geplaatst. Wat gebeurt er nadat een vos in zo’n val gevallen is?
 6. Is er een vergunning nodig voor het plaatsen van vossenvallen en zo ja, heeft het Havenbedrijf een vergunning aangevraagd en gekregen voor het plaatsen van deze vallen?
 7. Hoe vaak wordt een dergelijke val gecontroleerd en wat gebeurt er als er andere dieren in de val zijn gevallen?
 8. Drie jaar geleden is, volgens de beheerder buitenruimte van het Havenbedrijf, de vos voor het eerst waargenomen. Hoeveel vossen zijn sindsdien gedood door de uitvoerende WBE in het havengebied?
 9. Sinds 2005 heeft het Havenbedrijf vele duizenden nesten van de kleine mantelmeeuw verwijderd of vernietigd. Volgens FBP Meeuwen 2022 t/m 2027 heeft het Havenbedrijf in de periode 2015 tot 2020 30.000 nesten van de kleine mantelmeeuw en 6500 nesten van de zilvermeeuw weggehaald. Is bekend wat de impact is op de gunstige staat van instandhouding van de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw door het massale verwijderen van de nesten door het Havenbedrijf?
 10. De beheerder buitenruimte van het Havenbedrijf geeft aan dat vijf jaar geleden 30 duizend broedparen kleine mantelmeeuw aanwezig waren in het havengebied en in 2022 13 duizend broedparen. De vos is pas sinds 3 jaar waargenomen. De vossenpopulatie zou dan in 3 jaar tijd 17.000! kuikens en/of eieren hebben gedood. Is bij de provincie bekend welke aantallen broedparen meeuwen aanwezig waren in het havengebied in de periode 2018 - 2023?
 11. Ook geeft de beheerder aan dat in 2008 30 duizend broedparen zilvermeeuw en stormmeeuw geteld zijn en in 2021 16 duizend en in 2022 14 duizend. De vos wordt pas sinds drie jaar waargenomen. Waardoor is volgens de provincie in de periode 2008 - 2019 de achteruitgang van de meeuwen veroorzaakt en kunt u aangeven welke bijdrage de economische activiteiten en de bestrijding van meeuwen door het Havenbedrijf daaraan hebben bijgedragen?
 12. In het FBP Meeuwen 2022 t/m 2027 wordt vermeld dat het Havenbedrijf Rotterdam gegevens heeft over de effecten van predatie door vossen op de meeuwenkolonies. Welke gegevens zijn dat?
 13. Volgens het onderzoek van Camphuysen, waar in het FBP Meeuwen naar wordt verwezen, is de belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van de meeuwenstand een afname van het voedselaanbod door het verdwijnen van open vuilnisbelten, het stoppen met uitwerpen visbijvangsten én onderlinge voedselconcurrentie door afname leef- en broedgebied. Is de provincie het met deze conclusies eens? Zo nee, waarom niet? En op welke gegevens beroept de provincie zich dan voor de achteruitgang van de meeuwenstand?
 14. Bent u met ons van mening dat niet de vos, maar het Havenbedrijf met zijn activiteiten en bestrijding zelf de hoofdoorzaak is van de teruggang van de meeuwenstand? Zo nee, kunt u beargumenteerd aangeven waarom niet?
 15. De vos is een cruciale schakel in een ecosysteem. Een belangrijk onderdeel van zijn voedsel is het konijn. De afgelopen jaren zijn in het havengebied duizenden konijnen afgeschoten, in 2019 7318 en in 2020 6263 konijnen. De vos zou volgens het Havenbedrijf en de FBE Zuid-Holland duizenden meeuwenkuikens- en eieren doden. De vos wordt nu bestreden in het havengebied door middel van afschot. Is de provincie ook van mening dat een evenwichtig ecosysteem in het havengebied nu ver te zoeken is?
 16. Volgens de beheerder buitenruimte van het Havenbedrijf[2] heeft het Havenbedrijf doelstellingen geformuleerd om de biodiversiteit de ruimte te geven in het havengebied. Hoe is volgens de provincie een natuurlijk evenwicht met een goede biodiversiteit in het havengebied te bereiken of te herstellen?
 17. Is het college bereid om geen ontheffing af te geven voor het nachtelijk afschieten van vossen in het havengebied en niet-dodelijke middelen in te zetten? Zo nee, waarom niet?
 18. Bent u met ons van mening dat het afschieten van drachtige en zogende vossen sowieso onethisch is vanwege de ernstige dierenwelzijnsschending? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1632943/havenbedrijf-rotterdam-verklaart-de-oorlog-aan-de-vos-die-te-veel-slachtpartijen-aanricht
[2] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1516894/help-de-vos-vreet-de-rotterdamse-haven-leeg-blijft-er-nog-een-meeuw-over

Indiendatum: 26 apr. 2023
Antwoorddatum: 20 jun. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Zuid-Hollandse natuurgebieden in gevaar door stikstof en hoeveelheid water

Lees verder

Schriftelijke vragen Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer