Schrif­te­lijke vragen Coali­tie­ak­koord


Indiendatum: 6 jul. 2023

Vragen

1) Erkent het college de inclusieve samenleving als basisprincipe voor dit coalitieakkoord? Zo nee, waarom niet?

2) Erkent het college dat de klimaat-, de biodiversiteits- en stikstofcrisis als basisprincipes gelden voor de uitvoering van dit coalitieakkoord? Zo nee, waarom niet?

3) Hoe denken GS dat PS op een toegankelijke en vergelijkbare wijze als de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) manier gebruik kunnen maken van onafhankelijk advies door kennisnetwerken, omdat het college de PAL wil opheffen?

4) Er staat: ‘Als de doelen niet gehaald dreigen te worden, dan zijn al onze beschikbare instrumenten bespreekbaar.’ Om welke instrumenten gaat het dan?

5) Er staat: ‘Met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere bouwpartners gaan we in gesprek over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals: dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, asielzoekers, statushouders en ex-gedetineerden. We zetten onze wettelijke instrumenten in als resultaten uitblijven.' Welke wettelijke instrumenten zijn dat?

6) Er staat: 'We willen een economie die een bijdrage levert aan de brede welvaart voor alle Zuid-Hollanders.' Kan dit nader worden toegelicht en welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar?

7) Er staat: ‘We onderschrijven het economisch belang van de (glas)tuinbouw met onder andere sier-, bollenteelt en boomkwekerijen en blijven actief participeren in en de samenwerking bevorderen van de regionale Greenports.’ Hoe gaat dit samenvallen met een gezonde en veilige leefomgeving, gezien het vele huidige gifgebruik in de sector en de effecten daarvan op omwonenden en de bodem- en waterkwaliteit?

8) Op dit moment is het zo dat de bollenteelt in de verdringingsreeks voor watergebruik belangrijker wordt geacht dan de voedselproductie. Deelt het college de lofzang op bollenteelt in het akkoord deze mening? Zo ja, waarom?

9) Er staat dat de natuurdoelen onder andere worden behaald door inkomsten uit toerisme of zorgactiviteiten. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?

10) Waarom wordt er bij natuur zo expliciet vermeld dat het zichzelf moet bedruipen en bij andere doelen niet?

11) Er is een opgave voor het realiseren van extra bos in Zuid-Holland. We hebben even niet scherp om hoeveel extra bos het gaat. Kan dit worden toegelicht? En zijn er al plannen waar het komt en wanneer?

12) Er staat dat er wordt geïnvesteerd in wildopvang. Om welk jaarlijks bedrag gaat het en is dit structureel?

13) Er staat dat het college wil dat de FBE beter gaat functioneren en dat hierover het gesprek met hen wordt aangegaan. Wat gaat er nu niet goed?

14) Er staat: ‘Er blijft voldoende ruimte in onze provincie voorhanden als waarborging voor de land- en tuinbouw als economische sector en de voedselzekerheid. Dat is een land- en tuinbouw met minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Een landbouw die sterker verweven is met natuur en met aandacht voor dierenwelzijn. En een internationaal concurrerende land- en tuinbouw, waar boeren een gezond verdienmodel hebben.’ Hoe valt een gezonde leefomgeving, gezonde bodem, gezonde lucht en gezond water te rijmen met een internationaal concurrerende land- en tuinbouw?

15) Er wordt bij innovatie ook ingezet op verbetering dierenwelzijn. Is daarbij ook de inzet op het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag van productiedieren? En op de systemen aanpassen aan het natuurlijk gedrag van het dier in plaats van andersom?

16) Er staat: ‘We beschermen inwoners tegen negatieve invloeden en verminderen deze waar mogelijk, zoals luchtvervuiling, bodemverontreiniging, veiligheidsrisico’s, geluidsoverlast, nestgeluid, wateroverlast en hittestress.’ Wordt de bescherming van inwoners tegen landbouwgif ook hierin meegenomen? Zo nee, waarom niet?

17) Er wordt geïnvesteerd in infra en recreatiemogelijkheden. Wordt er ook geïnvesteerd in ruiterroutes (Die worden namelijk niet benoemd)? En zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

18) In het akkoord wordt gesproken over nieuwe en innovatieve OV vormen (buurtbussen bijvoorbeeld). Id de impact op de bereikbaarheid van eerdere verschralingen zoals deze hierin meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Lies van Aelst SP
Laura Neijenhuis D66

Indiendatum: 6 jul. 2023
Antwoorddatum: 18 sep. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Coalitieakkoord

Lees verder

Schriftelijke vragen naar aanleiding berichtgeving Vogelasiel Leidse Regio

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer