Schrif­te­lijke vragen naar aanleiding bericht­geving Vogel­asiel Leidse Regio


Indiendatum: 28 jul. 2023

Toelichting

Op 24 juli 2023 berichtte RTV Katwijk over de situatie in het Vogelasiel: “Nood is hoog: Vogelasiel Leidse Regio overvol”. Alle vogels die op dit moment in het Vogelasiel Leiden aanwezig zijn moeten binnen blijven en er kunnen geen nieuwe vogels meer worden opgenomen. Vanwege het mogelijke risico van vogelgriep en de quarantaineregel van 10 dagen kunnen vogels ook niet meer bij de omliggende opvangcentra worden ondergebracht. Deze maatregelen gelden voor alle opvanglocaties. Ook in de regio Haaglanden loopt het aantal op te vangen vogels, de te nemen maatregelen voor veiligheid voor mensen en dier zodanig op dat er problemen ontstaan. De wildopvang had al beperkte capaciteit en werkt overwegend vanuit donaties. De huidige maatregelen zorgen voor te veel belasting en verantwoordelijkheid bij de opvanglocaties. Duidelijke richting en ondersteuning is nodig om te zorgen voor veiligheid voor mensen en dier. Specifiek de noodzaak tot nieuwbouw is groot voor het Vogelasiel voor de Leidse Regio en waarschijnlijk ook de regio Haaglanden. Vanuit de Wet natuurbescherming heeft de provincie een coördinerende rol. Daarover gaan onderstaande vragen.

Vragen

1. Is de berichtgeving rondom het Vogelasiel Leiden bekend bij GS, waarbij de situatie
zo ernstig is dat het asiel geen dieren in nood meer kan opvangen? 1 Is bekend dat ook de opvang in de omliggende regio aangeeft vol te zitten en de effecten van de maatregelen op de bedrijfsvoering en (gevoelde) verantwoordelijkheid?

2. Hoe kijkt GS naar de problematiek in het Vogelasiel Leiden?

3. Welke acties heeft GS ondernomen of opgestart sinds de reeks mondelinge vragen van de Partij voor de Dieren op 10 mei 2023 over het Vogelasiel Leiden en de andere wildopvangcentra waar financiële en capaciteitsproblemen zijn?

4. In het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland’ is opgenomen dat de provincie in de wildopvang zal gaan investeren. Is GS ertoe bereid om op korte termijn samen met het Vogelasiel Leiden in samenspraak met de wildopvang in de regio tot een oplossing te komen?

5. Al drie jaar is het Vogelasiel Leiden bezig met de realisatie van een nieuwe locatie aan het Valkenburgse Meer. Is GS bereid om ondersteuning te bieden bij de werving van de benodigde grond voor de beoogde nieuwe locatie aan het Valkenburgse Meer? Zo nee, waarom niet?

6. Heeft GS een beeld van welke andere wildopvangcentra in de provincie steun behoeven en is er contact met de centra? Is er actie ondernomen naar aanleiding van het sluiten van opvang van wildopvang Zuid-Holland in december 2022 (Delft)? Heeft GS zicht op de acties die verschillende gemeenten hebben genomen (Delft, Rijswijk, Den Haag) om in de regio te zorgen voor oplossingen en de extra taken en verantwoordelijkheden die zij op zich nemen nav de vogelgriep?

7. Welke plannen heeft GS om ook de andere wildopvangcentra in Zuid-Holland te ondersteunen?

8. Deelt u onze mening dat hier sprake is van een provinciale verantwoordelijkheid? Zo nee, waarom niet?

9. PS blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wildopvangcentra, is GS daartoe bereid?

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
Laura Neijenhuis, D66 Zuid-Holland
Evita Rozenberg, D66 Zuid-Holland

1. https://www.dierenambulancelei...

Indiendatum: 28 jul. 2023
Antwoorddatum: 18 sep. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Coalitieakkoord

Lees verder

Schriftelijke vragen Zuid-Holland minst groene provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer